Ordinul Nr. 640 din 19 iulie 2007 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

Ordinul Nr. 640 din 19 iulie 2007

ORDIN   Nr. 640 din 19 iulie 2007

pentru aprobarea Normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 570 din 20 august 2007

 

In temeiul prevederilor art. 12 lit. f), g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, ale articolului unic din Legea nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002, ale art. 4 lit. r) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Romane -A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Romane -A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele privind pregătire şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Direcţia generală infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesională pentru şoferii care efectuează transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 5 iulie 1995.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I şi va intra în vigoare în 60 de zile de la data publicării.

 1. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME

privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase

CAPITOLUL I

Prevederi generale referitoare la pregătirea conducătorilor auto

Art. 1. – (1) Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), denumit în continuare /Acord,trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Romană -A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.

(2) Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie efectuată într-un centru de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat în acest sens de către Ministerul Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. – (1) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:

 1. a) informarea conducătorilor asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
 2. b)  prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
 3. c)  în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.

(2) Cursul de bază se compune dintr-o parte teoretică şi exerciţii practice, tematica acesteia fiind cea prevăzută la art. 10 alin. (2).

Art. 3. – Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 m3, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3 şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne, tematica acestuia fiind cea prevăzută la art. 10 alin. (3).

Art. 4. – (1) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte din clasa 1 ori mărfuri radioactive aparţinand clasei 7 trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare, tematica acestuia fiind cea prevăzută la art. 10 alin. (4), respectiv alin. (5).

(2) Clasele 1 şi 7 sunt cele definite în partea a 2-a din anexa Ala Acord.

Art. 5. – Certificatul A.D.R. este valabil 5 ani, iar perioada de valabilitate a acestuia se prelungeşte automat pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă titularul a urmat în al cincilea an de valabilitate cursurile recapitulative prevăzute la art. 12 şi a promovat examenele prevăzute la art. 17-20, după caz.

Art. 6. – Cursurile de bază iniţiale sau recapitulative şi cursurile de specializare iniţiale ori recapitulative prevăzute la art. 3 şi 4 pot avea loc sub formă de cursuri polivalente, realizate integral, cu aceeaşi ocazie şi de către acelaşi centru de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 7. – Orice certificat A.D.R., eliberat conform prevederilor cap. 8.2 din anexa B la Acord de către autoritatea competentă a unei părţi contractante la acest acord sau de orice organism recunoscut de această autoritate, va fi recunoscut ca valabil pe teritoriul Romaniei pe toată durata sa de valabilitate.

Art. 8. – Certificatul A.D.R. emis în condiţiile precizate în secţiunea a 6-a din cap. II al prezentelor norme va fi redactat în limba romană şi în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

CAPITOLUL II

Prevederi speciale referitoare la pregătirea conducătorilor auto

Art. 9. – (1) Pregătirea în cadrul centrelor trebuie să fie orientată spre necesităţile practice ale activităţii conducătorilor auto. Programa de pregătire trebuie stabilită în conformitate cu prevederile Acordului, pe baza subiectelor menţionate la art. 10 alin. (2)-(5). Cursurile de pregătire iniţială şi recapitulative trebuie să includă, de asemenea, exerciţiile practice individuale prevăzute la art. 11 alin. (5).

(2) Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie să se asigure că personalul didactic cunoaşte bine şi expune la cursuri cele mai recente aspecte care rezultă din reglementările în domeniu, aceasta fiind o condiţie de menţinere a autorizării.

(3)  Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţiale sau recapitulative, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din Romania, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1,C, Tr., BE, C1E, CE.

SECŢIUNEA 1

Structura programei de pregătirii

Art. 10. – (1) Cursurile de pregătire iniţială şi recapitulative se prezintă sub forma unor cursuri de bază şi, dacă este necesar, de specializare.

(2) Cursurile de bază trebuie să acopere cel puţin următoarele subiecte:

 1. a)  prescripţii generale aplicabile transportului de mărfuri periculoase;
 2. b) principalele tipuri de riscuri;
 3. c)  informare referitoare la protecţia mediului prin controlul transferului de deşeuri;
 4. d)  măsuri de prevenire şi de siguranţă adecvate pentru diferitele tipuri de riscuri;
 5. e) comportamentul după un accident (primul ajutor, siguranţa circulaţiei, cunoştinţe de bază referitoare la utilizarea echipamentelor de protecţie etc);
 6. f)  marcarea, etichetarea, placardarea şi semnalizarea cu panouri de culoare portocalie;
 7. g)  ce trebuie să facă un conducător de vehicul şi ce nu trebuie să facă în timpul transportului de mărfuri periculoase;
 8. h) scopul şi modul de funcţionare ale echipamentului tehnic al vehiculelor;
 9. i) interdicţii de încărcare în comun pe un acelaşi vehicul sau container;
 10. j) precauţii ce trebuie luate în timpul încărcării şi descărcării mărfurilor periculoase;
 11. k) informaţii generale referitoare la responsabilitatea civilă;
 12. l) informaţii asupra operaţiunilor de transport multimodal;
 13. m) manipularea şi depozitarea în vehicul a coletelor;
 14. n) instrucţiuni privind comportamentul în tuneluri (prevenire şi siguranţă, măsuri de luat în caz de incendiu sau în alte situaţii de urgenţă etc);
 15. o) efectuarea transportului de mărfuri periculoase – responsabilităţile expeditorului, transportatorului şi destinatarului.

(3)  Cursurile de specializare pentru transportul în cisterne trebuie să acopere cel puţin următoarele subiecte:

 1. a) comportamentul în mers al vehiculelor, inclusiv deplasările încărcăturii;
 2. b) cerinţe speciale pentru vehicule;
 3. c)  cunoaşterea generală teoretică a diferitelor sisteme de încărcare şi de golire;
 4. d)  dispoziţii suplimentare specifice referitoare la utilizarea vehiculelor (certificate de agreare, marcaje de omologare şi verificare, semnalizare cu etichete şi panouri de culoare portocalie etc).

(4)  Cursul de specializare pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinand clasei 1 trebuie să acopere cel puţin următoarele subiecte:

 1. a)  riscurile specifice mărfurilor şi obiectelor explozive şi pirotehnice;
 2. b)  prescripţii speciale referitoare la încărcarea în comun a mărfurilor şi obiectelor aparţinand clasei 1.

(5)  Cursul de specializare pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7 trebuie să acopere cel puţin următoarele subiecte:

 1. a) riscurile specifice pentru radiaţiile ionizante;
 2. b) prescripţii speciale referitoare la ambalarea, manipularea, încărcarea în comun şi ancorarea mărfurilor radioactive;
 3. c)  măsuri speciale ce trebuie luate în cazul unui accident care implică mărfuri radioactive.

SECŢIUNEA a 2-a

Programul de pregătire iniţială

Art. 11. – (1) Durata minimă a părţii teoretice a cursurilor iniţiale sau a părţilor componente ale cursurilor polivalente trebuie să se împartă după cum urmează:

 1. a) curs de bază -18 unităţi didactice;
 2. b)  curs de specializare pentru transportul în cisterne – 12 unităţi didactice;
 3. c)  curs de specializare pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinand clasei 1 -8 unităţi didactice;
 4. d)   curs de specializare pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7 – 8 unităţi didactice.

(2) Durata totală a cursului polivalent se compune din durata cursului de bază la care se adaugă duratele cursurilor de specializare pentru care cursanţii intenţionează să se pregătească.

(3) Unităţile didactice durează 45 de minute.

(4) Fiecare zi de pregătire nu poate să cuprindă mai mult de 8 unităţi didactice.

(5) Exerciţiile practice individuale vor fi corelate cu pregătirea teoretică şi trebuie să se refere cel puţin la acordarea primului ajutor, lupta împotriva incendiilor şi dispoziţiile ce trebuie luate în caz de incident sau accident.

SECŢIUNEA a 3-a

Cursurile recapitulative

Art. 12. – (1) Cursurile recapitulative prevăzute la art. 5 au drept scop actualizarea cunoştinţelor conducătorilor auto; acestea trebuie să se refere la noutăţile tehnice, juridice sau la cele privind mărfurile periculoase.

(2)   Cursurile recapitulative trebuie încheiate înaintea termenului limită al perioadei prevăzute la art. 5.

(3)   Duratele cursurilor recapitulative, inclusiv exerciţiile practice individuale, vor avea duratele reduse la jumătate faţă de duratele prezentate la art. 11 alin. (1).

(4) Fiecare zi de pregătire nu poate să cuprindă mai mult de 8 unităţi didactice.

SECŢIUNEA a 4-a

Autorizarea pregătirii

Art. 13. -Autorizarea pentru desfăşurarea cursurilor de pregătire a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase este acordată de Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală infrastructură şi transport rutier, conform reglementărilor în vigoare privind autorizarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 14. – (1) Autorizaţia este valabilă pentru desfăşurarea cursurilor de bază, iniţiale şi recapitulative, precum şi a cursurilor de specializare, iniţiale şi recapitulative, pentru transportul în cisterne şi pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinand clasei 1.

(2)    Autorizarea pentru desfăşurarea cursurilor de specializare, iniţiale şi recapitulative, pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7 se acordă în condiţiile prezentării avizului de curs eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(3)  Orice modificări aduse cursurilor pentru care un centru de pregătire este autorizat necesită aprobarea acestora de către Direcţia generală infrastructură şi transport rutier, în special dacă este vorba despre modificări ale programei de pregătire sau ale datelor şi locurilor de desfăşurare a cursurilor.

SECŢIUNEA a 5-a

Examinarea

Art. 15. – (1) Pentru desfăşurarea fiecărui examen se va întruni o comisie de examinare formată din:

 1. a) 2 membri reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Romane – A.R.R.;
 2. b)  un membru reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în cazul în care candidaţii susţin examen şi pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7;
 3. c)  Direcţia generală infrastructură şi transport rutier poate desemna suplimentar, prin decizie a directorului general, un reprezentant care să facă parte din comisia de examinare.

(2) Cel puţin unul dintre membrii comisiei de examinare trebuie să fie titularul unui atestat de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, eliberat conform reglementărilor în vigoare.

Art. 16. – (1) Susţinerea examenului are loc în cel mult 60 de zile calendaristice de la încheierea pregătirii teoretice şi practice. Candidaţii care nu au promovat examenul în intervalul menţionat trebuie să urmeze un nou curs.

(2)  Pentru fiecare examen, Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R. va pregăti chestionare cu întrebări selecţionate din baza de date cu întrebări, avizată de Direcţia generală infrastructură şi transport rutier. Candidaţii nu trebuie să cunoască înaintea examinării întrebările care au fost selecţionate pentru examenul respectiv.

(3) Intrebările din chestionare vor fi tip grilă cu 4 variante posibile de răspuns, dintre care una singură corectă.

(4) In timpul examinării, candidatul trebuie să demonstreze că posedă cunoştinţele, discernămantul şi aptitudinile necesare exercitării profesiunii de conducător de vehicul pentru transportul de mărfuri periculoase, astfel cum este prevăzut în cursurile de bază şi de specializare.

(5) Rezultatul examinării se comunică candidaţilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului, iar eventualele contestaţii se depun în termen de două zile lucrătoare de la comunicare la sediul organismului examinator. Candidaţii respinşi pot susţine o singură dată un nou examen la data şi în locul comunicate de comisia de examinare. Candidaţii respinşi pentru a doua oară se pot prezenta la următoarea examinare numai după ce au urmat un nou curs.

Art. 17. – (1) Examenul pentru cursul de bază, iniţial sau recapitulativ, se compune dintr-un chestionar cu 30 de întrebări referitoare la subiectele rezumate la art. 10 alin (2).

(2)  Pentru a promova examenul pentru cursul de bază, candidaţii trebuie să răspundă corect la 70% din întrebările chestionarului menţionat la alin. (1).

(3) Timpul aferent acestei probe este de 45 de minute.

Art. 18. – (1) Examenul pentru cursul de specializare, iniţial sau recapitulativ, pentru transportul în cisterne se compune dintr-un chestionar cu 20 de întrebări referitoare la subiectele rezumate la art. 10 alin (3).

(2) Pentru a promova examenul pentru cursul de specializare pentru transportul în cisterne, candidaţii trebuie să răspundă corect la 70% din întrebările chestionarului menţionat la alin. (1).

(3) Timpul aferent acestei probe este de 30 de minute

(4) Se pot prezenta la examenul menţionat la alin. (1) numai candidaţii care au promovat examenul pentru cursul de bază.

Art. 19. – (1) Examenul pentru cursul de specializare, iniţial sau recapitulativ, pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinand clasei 1 se compune dintr-un chestionar cu 20 de întrebări referitoare la subiectele rezumate la art. 10 alin. (4).

(2) Pentru a promova examenul pentru cursul de specializare pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinand clasei 1, candidaţii trebuie să răspundă corect la 70% din întrebările chestionarului menţionat la alin. (1).

(3) Timpul aferent acestei probe este de 30 de minute.

(4) Se pot prezenta la examenul menţionat la alin. (1) numai candidaţii care au promovat examenul pentru cursul de bază.

Art. 20. – (1) Examenul pentru cursul de specializare, iniţial sau recapitulativ, pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7 se compune dintr-un chestionar cu 20 de întrebări referitoare la subiectele rezumate la art. 10 alin. (5).

(2) Pentru a promova examenul pentru cursul de specializare pentru transportul de mărfuri radioactive aparţinand clasei 7, candidaţii trebuie să răspundă corect la 70% din întrebările chestionarului menţionat la alin. (1).

(3) Timpul aferent acestei probe este de 30 de minute.

(4) Se pot prezenta la examenul menţionat la alin. (1) numai candidaţii care au promovat examenul pentru cursul de bază.

SECŢIUNEA a 6-a

Certificatul de pregătire a conducătorului

Art. 21. – (1) Autoritatea Rutieră Romană -A.R.R. are următoarele atribuţii:

 1. a)  eliberarea certificatului A.D.R. candidaţilor promovaţi la examen;
 2. b)  păstrarea evidenţelor privind cursurile de pregătire, a rezultatelor la examene şi a certificatelor A.D.R. eliberate.

(2)  Evidenţa cursurilor de pregătire cuprinde documentele privind perioadele şi locaţiile de desfăşurare a cursurilor teoretice şi a pregătirii practice, denumirile centrelor şi numele lectorilor care au predat cursurile, precum şi listele cu participanţii la cursuri şi datele de identificare ale acestora.

(3)   Evidenţa certificatelor A.D.R. va fi ţinută conform prevederilor paragrafului 1.10.1.6 din anexa A la Acord, atat în formă scrisă, cat şi în formă electronică.

Art. 22. – (1) Certificatul A.D.R. se eliberează:

 1. a) candidaţilor care au promovat examenul pentru cursul de bază iniţial şi, după caz, unul sau mai multe examene pentru cursurile de specializare;
 2. b)  candidaţilor pe ale căror certificate A.D.R. nu mai este spaţiu pentru menţionarea prelungirii sau extinderii valabilităţii acestora;
 3. c) candidaţilor ale căror certificate au fost declarate pierdute, furate sau deteriorate;
 4. d) în cazul în care candidaţii promovează examenul pentru cursul de bază recapitulativ, dar nu promovează toate examenele pentru cursurile de specializare recapitulative pentru care a fost valabil certificatul iniţial.

(2) Valabilitatea certificatului A.D.R. se prelungeşte conform art. 5, în cazul în care candidaţii promovează examenele pentru cursul de bază recapitulativ şi pentru toate cursurile de specializare recapitulative pentru care certificatul este valabil la momentul prelungirii.

(3) Valabilitatea certificatelor A.D.R. se extinde, fără a influenţa termenul de valabilitate, în cazul în care deţinătorii promovează examenul pentru unul sau mai multe cursuri de specializare iniţiale.

Art. 23. – Modelul certificatului A.D.R. este prezentat în anexa care face parte din prezentele norme.

Art. 24. – Certificatele A.D.R. eliberate pană la data intrării în vigoare a prezentelor norme răman valabile pană la expirare.

ANEXA

FATA

Rezervat pentru adnotări

privind reglementarile naţionale

…………………………………………..

Aux fins de la reglementation

naţionale seulement

CERTIFICAT ADR

DE FORMARE A CONDUCĂTORILOR DE

AUTOVEHICULE CARE TRANSPORTĂ MĂRFURI

PERICULOASE

……………………………..

ADR-CERTIFICAT DE FORMATION

POUR LES CONDUCTEURS DES VEHICULES TRANSPORTANT DES MARCANDISES DANGEREUSES

In cisterne 1                  Altele decât cisterne 1

En citernes                  Autres que citernes

Certificat nr.___________

Indicativul statului

Signe distinctif de l’Etat   RO

Delivrant le certificat

Valabil pentru clasa sau clasele 1,2

Valable pour la ou les classes

In cisterne                                          Altele decât cisternele

En citernes                                         Autres que citernes

Valabil până la data 3 __________________

Jusqu’au(dale)

VERSO

Nume____________________________________________

Nom

Prenume _________________________________________

Prenom(s)

Data naşterii _____________

Date de naissance

Naţionalitate _____________

Nationalite

Semnătura titularului

Signature de titulaire

__________________

Eliberat de către

De livre par

Data _________________

Date

Semnătura4  ____________

Signature

Prelungit pană la ___________

Renouvele jusqu’au

De _________

Par

Data ____________

Date

Semnătura 4  _______________

Signature

EXTINDEREA VALABILITŢII LA CLASA/CLASELE 5

VALIDITE ETENDUE A LA CLASSE OU AUX CLASSES

In cisterne

En citernes

Data __________

Date

Semnătura

Signature

L.S.

Timbre

Altele decât cisterne

Autre que citernes

 

Data

Date

Semnătura

Signature

L.S.

Timbre

(1) Se va tăia menţiunea neaplicabilă.

(2)  Pentru extinderea valabilităţii la alte clase vezi pagina 3.

(3) Pentru reînnoire vezi pagina 2.

(4) Şi/sau ştampila autorităţii care a eliberat certificatul.

(5) Se va tăia menţiunea neaplicabilă.


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

6 + 9 =