DECRET Nr. 959 din 30 noiembrie 1966 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

DECRET Nr. 959 din 30 noiembrie 1966

DECRET   Nr. 959 din 30 noiembrie 1966

privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporara a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 6 decembrie 1961

ACT EMIS DE:                CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 74 din  3 decembrie 1966

EXPUNERE DE MOTIVE

In scopul facilitarii importului temporar de marfuri cu scutire de taxe vamale, au fost elaborate, sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamala, o serie de conventii internationale multilaterale, intre care si Conventia vamala relativa la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporara a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 6 decembrie 1961.
Conventia a intrat in vigoare la 30 iulie 1963.
Potrivit prevederilor Conventiei, fiecare parte contractanta consimte ca la importul temporar de marfuri sa fie folosite, in locul documentelor sale nationale, carnete A.T.A. (carnete pentru admitere temporara), valabile pe teritoriul sau, emise si garantate de asociatii autorizate de organele vamale.
Sistemul carnetelor A.T.A. prezinta, intre altele, avantajul de a simplifica formalitatile vamale cerute la importul temporar de marfuri si la reexportul lor; este de mentionat, totodata, ca facilitatile prevazute in Conventie sint minimale, dispozitiile ei neimpiedicind aplicarea unor facilitati mai mari pe care unele parti contractante le acorda sau le-ar acorda fie prin reglementari unilaterale, fie pe baza de acorduri bilaterale sau multilaterale.
Participarea tarii noastre la Conventie este oportuna si avantajoasa din punct de vedere economic. Utilizarea carnetelor A.T.A. imprima un caracter operativ importurilor temporare de marfuri, realizindu-se in acelasi timp o buna evidenta a acestor importuri. De asemenea, utilizarea lor contribuie, prin simplificarea operatiilor de control vamal, la descongestionarea instalatiilor din punctele de trecere de la frontiera, la reducerea imobilizarii mijloacelor de transport si, prin aceasta, la o mai buna folosire a capacitatii de lucru.
Deoarece articolul 25 din Conventie contine prevederi ce nu sint in concordanta cu Declaratia asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezolutia nr. 1514 (XV), s-a considerat necesar ca in decretul privind aderarea la Conventie a Republicii Socialiste Romania sa se reafirme pozitia tarii noastre in aceasta problema.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1
Republica Socialista Romania adera la Conventia vamala relativa la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporara a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 6 decembrie 1961.
Art. 2
La depunerea instrumentului de aderare a Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporara a marfurilor, se va face o declaratie cu urmatorul continut:
“Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii la care se refera reglementarea din art. 25 al Conventiei nu este in concordanta cu Declaratia asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezolutia 1514 (XV) prin care se proclama necesitatea de a se pune in mod rapid si neconditionat capat colonialismului sub toate formele si in toate manifestarile sale.”

Presedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

CONVENTIE VAMALA
relativa la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporara a marfurilor*)

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele semnatare ale prezentei Conventii,
Intrunite sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamala si ale Partilor contractante la Acordul general asupra tarifelor vamale si comertului (GATT) si cu concursul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO),
Tinind seama de dezideratele exprimate de reprezentantii comertului international si de alte cercuri interesate care doresc facilitarea indeplinirii formalitatilor relative la importul temporar cu scutire de taxe vamale a marfurilor,
Convinse ca adoptarea procedurilor comune relative la importul temporar cu scutire de taxe vamale a marfurilor va aduce avantaje substantiale activitatii internationale comerciale sau culturale si va asigura sistemelor vamale ale Partilor contractante un grad mai inalt de armonizare si uniformitate,
Au convenit asupra celor ce urmeaza:

CAP. 1
Definitii si autorizare

Art. 1
In vederea aplicarii prezentei Conventii se va intelege:
a) prin “drepturi de import”, drepturile vamale si orice alte drepturi si taxe percepute la import sau cu ocazia importului, precum si toate drepturile de accize si taxele interne aferente marfurilor importate, cu excluderea totusi a redeventelor si impunerilor care sint limitate la costul aproximativ al serviciilor prestate si care nu constituie o protectie indirecta a produselor nationale sau taxe cu caracter fiscal la import;
b) prin “admitere temporara”, importul temporar cu scutire de drepturi de import, in conditiile stabilite de conventiile mentionate la articolul 3 de mai jos sau de legile si celelalte reglementari ale tarii de import;
c) prin “tranzit”, transportul marfurilor de la un birou vamal de pe teritoriul unei Parti contractante la un alt birou vamal situat pe acelasi teritoriu, in conditiile stabilite de legile si celelalte reglementari ale acestei Parti contractante;
d) prin “carnet A.T.A.” (admitere temporara), documentul reprodus in Anexa prezentei Conventii;
e) prin “asociatie emitenta”, o asociatie autorizata de autoritatile vamale, ale unei Parti contractante pentru emiterea carnetelor A.T.A. pe teritoriul acestei Parti contractante;
f) prin “asociatie garanta”, o asociatie autorizata de autoritatile vamale ale unei Parti contractante pentru a asigura garantarea sumelor mentionate la articolul 6 al prezentei Conventii, pe teritoriul acestei Parti contractante;
g) prin “Consiliu”, organizatia instituita de Conventia privind crearea unui Consiliu de Cooperare Vamala, incheiata la Bruxelles la 15 decembrie 1950;
h) prin “persoana”, atit o persoana fizica, cit si o persoana juridica, daca in context nu se dispune altfel.
Art. 2
Autorizarea unei asociatii emitente de catre autoritatile vamale, prevazuta la paragraful e din articolul 1 al prezentei Conventii, poate fi supusa, in special, conditiei ca pretul carnetului A.T.A. sa corespunda cu costul serviciilor prestate.

CAP. 2
Domeniul de aplicare

Art. 3
1. Fiecare Parte contractanta accepta, in locul documentelor sale vamale nationale si ca garantie pentru sumele mentionate la articolul 6 al prezentei Conventii, orice carnet A.T.A. valabil pentru teritoriul sau, eliberat si folosit in conditiile definite in prezenta Conventie pentru marfurile importate temporar in aplicarea:
a) Conventiei vamale relativa la importul temporar de material profesional, incheiata la Bruxelles, la 8 iunie 1961;
b) Conventiei vamale relativa la facilitatile acordate pentru importul marfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expozitii, tirguri, congrese sau la manifestari similare, incheiata la Bruxelles la 8 iunie 1961,
in masura in care ea este Parte contractanta la aceste conventii.
2. Fiecare Parte contractanta poate de asemenea accepta orice carnet A.T.A., eliberat si folosit in aceleasi conditii, pentru marfurile importate temporar in aplicarea altor conventii internationale relative la admiterea temporara si pentru operatiile de admitere temporara efectuate in aplicarea legilor si a celorlalte reglementari nationale ale sale.
3. Fiecare Parte contractanta poate accepta pentru tranzit orice carnet A.T.A. eliberat si folosit in aceleasi conditii.
4. Marfurile urmind a face obiectul unei prelucrari sau reparatii nu pot fi importate sub acoperirea unui carnet A.T.A.

CAP. 3
Emiterea si folosirea carnetelor A.T.A.

Art. 4
1. Asociatiile emitente nu pot elibera carnete A.T.A. a caror durata de valabilitate sa depaseasca un an, incepind din ziua emiterii lor. Ele trebuie sa indice, pe coperta carnetului A.T.A., tarile pentru care acesta este valabil, precum si asociatiile garante corespondente.
2. Dupa eliberarea carnetului A.T.A., nici o marfa nu poate fi adaugata la lista marfurilor enumerate pe verso copertei carnetului si, daca este cazul, pe foile suplimentare care ii sint anexate (lista generala).
Art. 5
Termenul stabilit pentru reexportul marfurilor importate sub acoperirea unui carnet A.T.A. nu poate in nici un caz sa depaseasca termenul de valabilitate al acestui carnet.

CAP. 4
Garantii

Art. 6
1. Fiecare asociatie garanta garanteaza autoritatilor vamale ale tarii unde isi are sediul plata sumei reprezentind drepturile de import si a altor sume exigibile in caz de nerespectare a conditiilor stabilite pentru admiterea temporara sau tranzitul marfurilor introduse in acea tara sub acoperirea carnetelor A.T.A. eliberate de o asociatie emitenta corespondenta. Ea este tinuta, impreuna si solidar cu persoanele care datoreaza sumele mentionate mai sus, la plata acestor sume.
2. Asociatia garanta nu este tinuta sa plateasca o suma care sa depaseasca cu mai mult de zece la suta drepturile de import.
3. Atunci cind autoritatile vamale ale tarii de import au descarcat fara rezerva un carnet A.T.A. pentru anumite marfuri, ele nu mai pot reclama asociatiei garante, in ce priveste aceste marfuri, plata sumelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol. Totusi, mai poate fi facuta o reclamatie in garantie asociatiei garante daca se constata ulterior ca descarcarea a fost obtinuta necorespunzator sau fraudulos sau ca au fost incalcate conditiile de care depinde admiterea temporara sau tranzitul.
4. Autoritatile vamale nu pot pretinde in nici un caz asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, daca reclamatia nu a fost adresata acestei asociatii in termen de un an, socotit de la data expirarii valabilitatii carnetului.

CAP. 5
Regularizarea carnetelor A.T.A.

Art. 7
1. Asociatiile garante au un termen de sase luni, socotit de la data la care autoritatile vamale reclama plata sumelor mentionate la paragraful 1 al articolului 6 de mai sus, pentru a face dovada reexportului marfurilor in conditiile prevazute de prezenta Conventie sau a oricarei alte descarcari reglementare a carnetului A.T.A.
2. Daca aceasta dovada nu este facuta in termenul prevazut, asociatia garanta consemneaza imediat aceste sume sau le varsa cu titlu provizoriu. Consemnarea sau varsamintul devin definitive la expirarea unui termen de trei luni, socotit de la data consemnarii sau varsamintului. In cursul acestui ultim termen, asociatia garanta poate inca, in vederea restituirii sumelor consemnate sau varsate, sa produca dovezile prevazute la paragraful precedent.
3. Pentru tarile ale caror legi si alte reglementari nu prevad consemnarea sau varsamintul provizoriu al drepturilor de import, platile facute in conditiile prevazute in paragraful precedent se considera ca definitive, dar sumele platite se restituie atunci cind dovezile prevazute la paragraful 1 al prezentului articol sint facute intr-un termen de trei luni, socotit de la data platii.
Art. 8
1. Dovada reexportului marfurilor importate sub acoperirea unui carnet A.T.A. o constituie certificarea de reexport aplicata pe acest carnet de autoritatile vamale ale tarii in care marfurile au fost importate temporar.
2. Daca reexportarea marfurilor nu a fost certificata potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, autoritatile vamale ale tarii de import vor putea accepta ca dovada a reexportului marfurilor, chiar dupa expirarea valabilitatii carnetului:
a) mentiunile facute de autoritatile vamale ale unei alte Parti contractante pe carnetul A.T.A. cu ocazia importului sau reimportului sau un certificat emis de aceste autoritati pe baza mentiunilor facute pe un volet detasat din carnet cu ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu conditia ca mentiunile sa se refere la un import sau reimport care poate fi stabilit ca a avut loc dupa reexportul pe care urmeaza sa-l dovedeasca;
b) orice alta dovada stabilind ca marfurile se afla in afara acelei tari.
3. In cazul in care autoritatile vamale ale unei Parti contractante dispenseaza de obligatia reexportului anumite marfuri admise pe teritoriul lor sub acoperirea unui carnet A.T.A., asociatia garanta nu este eliberata de obligatiile sale decit atunci cind aceste autoritati au certificat, chiar pe carnet, ca situatia marfurilor a fost regularizata.
Art. 9
In cazurile mentionate la paragraful 2 al articolului 8 din prezenta Conventie, autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a percepe o taxa de regularizare.

CAP. 6
Dispozitii diverse

Art. 10
Vizarea carnetelor A.T.A. utilizate in conditiile prevazute de prezenta Conventie nu atrage plata vreunei remuneratii pentru serviciile vamale, daca aceasta operatie se efectueaza la birourile sau posturile vamale si in timpul orelor normale de lucru.
Art. 11
In caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui carnet A.T.A. care se refera la marfuri ce se afla pe teritoriul unei Parti contractante, autoritatile vamale ale acestei Parti contractante accepta, la cererea asociatiei emitente si sub rezerva conditiilor pe care le-ar impune aceste autoritati, un titlu inlocuitor a carui valabilitate expira la aceeasi data cu aceea a carnetului inlocuit.
Art. 12
1. Daca marfurile importate temporar nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru si daca acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligatia de reexport este suspendata pe durata sechestrului.
2. Pe cit posibil, autoritatile vamale notifica asociatiei garante sechestrele aplicate, de ele sau la cererea lor, asupra marfurilor aflate sub acoperirea unui carnet A.T.A. garantat de aceasta asociatie si ii anunta masurile pe care intentioneaza sa le adopte.
Art. 13
Carnetele A.T.A. sau partile din carnetele A.T.A. destinate a fi eliberate in tara in care se importa aceste carnete si care sint trimise asociatiilor emitente de catre o asociatie straina corespondenta, de catre o organizatie internationala sau de catre autoritatile vamale ale unei Parti contractante vor fi admise cu scutire de drepturi de import, nefiind supuse nici unei prohibitii sau restrictii la import. Facilitati analoge vor fi acordate la export.
Art. 14
In vederea aplicarii prezentei Conventii, teritoriile Partilor contractante care alcatuiesc o uniune vamala sau economica pot fi considerate ca un singur teritoriu.
Art. 15
In caz de frauda, contraventie sau abuz, Partile contractante au dreptul, indiferent de dispozitiile prezentei Conventii, sa intenteze actiuni impotriva persoanelor care folosesc un carnet A.T.A. pentru a recupera drepturile de import si alte sume exigibile, precum si pentru a cere aplicarea pedepselor de care aceste persoane ar fi pasibile. In aceste cazuri asociatiile trebuie sa dea concursul lor autoritatilor vamale.
Art. 16
Anexa la prezenta Conventie este considerata ca facind parte integranta din aceasta.
Art. 17
Dispozitiile prezentei Conventii stabilesc facilitati minimale si nu impiedica aplicarea unor facilitati mai mari, pe care unele Parti contractante le acorda sau le-ar putea acorda, fie prin dispozitii unilaterale, fie in virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

CAP. 7
Clauze finale

Art. 18
1. Partile contractante se vor intruni, ori de cite ori este nevoie, pentru a examina conditiile in care se aplica prezenta Conventie, in special in scopul de a lua masurile necesare in vederea asigurarii interpretarii si aplicarii uniforme a acesteia.
2. Aceste reuniuni sint convocate de secretarul general al Consiliului, la cererea unei Parti contractante. In afara de cazul unei decizii contrare a Partilor contractante, reuniunile se tin la sediul Consiliului.
3. Partile contractante stabilesc regulamentul interior al reuniunilor lor. Deciziile Partilor contractante vor fi luate cu o majoritate de doua treimi a celor care sint prezente si care iau parte la vot.
4. Partile contractante nu se pot pronunta in mod valabil asupra unei probleme decit daca sint prezente mai mult de jumatate din ele.
Art. 19
1. Orice diferend intre Partile contractante privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii va fi, in masura posibilului, reglementat pe calea negocierilor directe intre Partile interesate.
2. Orice diferend care nu va fi solutionat prin negocieri directe va fi supus, de catre Partile in cauza, Partilor contractante, intrunite in conditiile prevazute la articolul 18, care il vor examina si vor face recomandari in vederea reglementarii lui.
3. Partile in diferend pot conveni anticipat sa accepte recomandarile Partilor contractante.
Art. 20
1. Orice stat membru al Consiliului si orice stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite sau al institutiilor sale specializate poate deveni Parte contractanta la prezenta Conventie:
a) prin semnare, fara rezerva ratificarii;
b) prin depunerea unui instrument de ratificare, dupa ce o va fi semnat sub rezerva ratificarii; sau
c) prin aderare.
2. Prezenta Conventie va fi deschisa pentru semnare pina la 31 iulie 1962, la sediul Consiliului, la Bruxelles, de catre statele mentionate la paragraful 1 al prezentului articol. Dupa aceasta data, ea va fi deschisa pentru aderarea lor.
3. In cazul prevazut la paragraful 1 litera b al prezentului articol, Conventia va fi supusa ratificarii statelor semnatare, conform procedurilor constitutionale respective.
4. Orice stat care nu este membru al organizatiilor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, caruia i s-a adresat o invitatie in acest scop de catre secretarul general al Consiliului, la cererea Partilor contractante, va putea deveni Parte contractanta la prezenta Conventie prin aderare dupa intrarea ei in vigoare.
5. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului.
Art. 21
1. Prezenta Conventie va intra in vigoare la trei luni dupa ce cinci din statele mentionate la paragraful 1 al articolului 20 din prezenta Conventie o vor fi semnat fara rezerva ratificarii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va semna prezenta Conventie fara rezerva ratificarii, care o va ratifica sau va adera la ea, dupa ce cinci state vor fi semnat Conventia fara rezerva ratificarii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezenta Conventie va intra in vigoare la trei luni dupa ce zisul stat a semnat fara rezerva ratificarii sau a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare.
Art. 22
1. Prezenta Conventie se incheie pe o durata nelimitata. Totusi, oricare Parte contractanta o poate denunta in orice moment dupa data intrarii sale in vigoare in modul stabilit de articolul 21 al prezentei Conventii.
2. Denuntarea se notifica printr-un instrument scris depus la secretarul general al Consiliului.
3. Denuntarea produce efecte dupa sase luni de la data primirii instrumentului de denuntare de catre secretarul general al Consiliului.
4. Atunci cind o Parte contractanta denunta prezenta Conventie conform paragrafului 1 al prezentului articol sau face o notificare in aplicarea paragrafului 2 litera b al articolului 23 sau a paragrafului 2 al articolului 25 din Conventie, orice carnet A.T.A. eliberat inaintea datei la care aceasta denuntare sau aceasta notificare isi produce efectele ramine valabil, iar asociatia garanta ramine angajata.
Art. 23
1. In momentul semnarii prezentei Conventii, in momentul ratificarii sau aderarii, sau la o data ulterioara, orice stat care hotaraste sa accepte carnetele A.T.A. in conditiile prevazute la paragrafele 2 si 3 ale articolului 3 din prezenta Conventie, notifica aceasta secretarului general al Consiliului precizind cazurile in care se angajeaza sa accepte carnetele A.T.A. si indicind data la care aceasta acceptare intra in aplicare.
2. Alte notificari similare pot fi adresate secretarului general al Consiliului pentru:
a) extinderea domeniului de aplicare a notificarilor precedente;
b) anularea notificarilor precedente sau restringerea domeniului lor de aplicare, tinind seama de dispozitiile paragrafului 4 al articolului 22 din prezenta Conventie.
Art. 24
1. Partile contractante, intrunite in conditiile prevazute la articolul 18, pot recomanda amendamente la prezenta Conventie.
2. Textul oricarui amendament astfel recomandat se comunica de secretarul general al Consiliului tuturor Partilor contractante, tuturor celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, Partilor contractante ale GATT si UNESCO.
3. In termen de sase luni, socotit de la data comunicarii amendamentului recomandat, orice Parte contractanta poate face cunoscut secretarului general al Consiliului:
a) fie ca are o obiectie la amendamentul recomandat,
b) fie ca are intentia sa accepte amendamentul recomandat, dar ca nu sint inca realizate in tara sa conditiile necesare acceptarii.
4. Atita timp cit o Parte contractanta care a adresat comunicarea prevazuta mai sus la paragraful 3 litera b nu a notificat secretarului general al Consiliului acceptarea sa, ea poate, in termen de noua luni de la data expirarii termenului de sase luni prevazut la paragraful 3 al prezentului articol, sa prezinte o obiectie la amendamentul recomandat.
5. Daca o obiectie la amendamentul recomandat este formulata in conditiile prevazute la paragrafele 3 si 4 din prezentul articol, acest amendament este considerat ca neacceptat si ramine fara efect.
6. Daca nici o obiectie la amendamentul recomandat nu a fost formulata in conditiile prevazute la paragrafele 3 si 4 din prezentul articol, amendamentul este considerat acceptat la urmatoarea data:
a) cind nici o Parte contractanta nu a adresat o comunicare in aplicarea paragrafului 3 litera b al prezentului articol, la expirarea termenului de sase luni mentionat la paragraful 3;
b) cind una, sau mai multe Parti contractante au adresat o comunicare in aplicarea paragrafului 3 litera b al prezentului articol, la cea mai apropiata dintre datele urmatoare:
(i) data la care toate Partile contractante care au adresat o asemenea comunicare au notificat secretarului general al Consiliului ca accepta amendamentul recomandat, aceasta data urmind totusi a fi reportata la expirarea termenului de sase luni mentionat la paragraful 3 al prezentului articol, daca toate acceptarile au fost notificate anterior acestei expirari;
(ii) data expirarii termenului de noua luni mentionat la paragraful 4 din prezentul articol.
7. Orice amendament considerat acceptat in vigoare dupa sase luni de la data la care a fost considerat acceptat.
8. Secretarul general al Consiliului notifica cit mai curind posibil tuturor Partilor contractante orice obiectie formulata conform paragrafului 3 litera a al prezentului articol, precum si toate comunicarile adresate conform paragrafului 3 litera b. El face cunoscut ulterior tuturor Partilor contractante daca Partea sau Partile contractante care au adresat o asemenea comunicare ridica vreo obiectie impotriva amendamentului recomandat sau il accepta.
9. Orice stat care ratifica prezenta Conventie sau adera la ea este considerat ca a acceptat amendamentele intrate in vigoare la data depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
Art. 25
1. Orice stat poate, fie in momentul semnarii fara rezerva ratificarii, al ratificarii sau al aderarii, fie ulterior, sa notifice secretarului general al Consiliului ca prezenta Conventie se extinde asupra tuturor sau anumitor teritorii ale caror relatii internationale sint puse sub responsabilitatea sa. Aceasta notificare isi produce efectele la trei luni de la data la care ea este primita de catre secretarul general al Consiliului. Totusi, Conventia nu se va putea aplica pe teritoriile desemnate in notificare inainte de a fi intrat in vigoare fata de statul interesat.
2. Orice stat care, in aplicarea paragrafului 1 din prezentul articol, a notificat ca prezenta Conventie se extinde asupra unui teritoriu ale carui relatii internationale sint puse sub responsabilitatea sa, poate notifica secretarului general al Consiliului, conform dispozitiilor articolului 22 din prezenta Conventie, ca acest teritoriu va inceta sa aplice Conventia.
Art. 26
1. Orice stat poate sa declare, in momentul cind semneaza prezenta Conventie, o ratifica sau adera la ea, sau, dupa ce a devenit Parte contractanta la Conventie, poate sa notifice secretarului general al Consiliului, ca nu accepta, in conditiile prevazute de Conventie, carnetele A.T.A. pentru traficul postal. Aceasta notificare isi produce efectele in a nouazecea zi dupa primirea ei de catre secretarul general.
2. Orice Parte contractanta, care a formulat o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol, poate in orice moment sa retraga aceasta rezerva printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului.
3. Nici o alta rezerva la prezenta Conventie nu va fi admisa.
Art. 27
Secretarul general al Consiliului notifica tuturor Partilor contractante, precum si celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, Partilor contractante ale GATT si UNESCO:
a) semnarile, ratificarile si aderarile mentionate la articolul 20 al prezentei Conventii;
b) data la care prezenta Conventie va intra in vigoare conform articolului 21;
c) denuntarile primite conform articolului 22;
d) notificarile primite conform articolului 23;
e) amendamentele considerate ca acceptate conform articolului 24, precum si data intrarii lor in vigoare;
f) notificarile primite conform articolului 25;
g) declaratiile si notificarile primite conform articolului 26, precum si data la care rezervele isi produc efectele sau data de la care ele sint retrase.
Art. 28
Conform articolului 102 al Cartei Natiunilor Unite, prezenta Conventie va fi inregistrata la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite la cererea secretarului general al Consiliului.
Drept care subscrisii plenipotentiari au semnat prezenta Conventie.
Intocmita la Bruxelles la sase decembrie una mie noua sute sasezeci si unu, in limbile franceza si engleza, ambele texte avind aceeasi valabilitate, intr-un singur exemplar, care va fi depus la secretarul general al Consiliului, acesta urmind sa transmita copii certificate pentru conformitate tuturor statelor mentionate la paragraful 1 al articolului 20 din prezenta Conventie.

ANEXA 1
LA CONVENTIA VAMALA RELATIVA LA CARNETUL A.T.A PENTRU ADMITEREA TEMPORARA A MARFURILOR

CARNET A.T.A.
(MODEL)
PAGINA 1

Carnetul A.T.A. este imprimat in limba franceza sau engleza si, la nevoie, intr-o a doua limba:
Dimensiunile carnetului A.T.A. sint 396 x 210 mm si cele ale voletelor 297 x 210 mm.

________________________________________________________________________________

(ramine alba)                                    PAGINA 2
________________________________________________________________________________

PAGINA 3

Prima pagina a copertei

LANTUL (Asociatia emitenta) DE GARANTIE INTERNATIONALA ………………..
_________
…………………………………………. CARNET A.T.A. Nr. |_________|

CARNET DE TRECERE PRIN VAMA PENTRU ADMITEREA TEMPORARA
CONVENTIA VAMALA ASUPRA CARNETULUI A.T.A. PENTRU ADMITEREA TEMPORARA
DE MARFURI

(Inainte de completarea carnetului, a se citi nota de la pag. 3 a copertei)
CARNET VALABIL PINA LA ………………………………………. INCLUSIV.
ELIBERAT DE ………………………………………………………….
TITULAR ……………………………………………………………..
REPREZENTAT DE*) ……………………………………………………..
Utilizarea prevazuta pentru marfuri …………………………………….
…………………………………………………………………….
Acest carnet este valabil in tarile de mai jos, sub garantia urmatoarelor asociatii:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Cu obligatia pentru titular si reprezentantul sau de a se conforma legilor si celorlalte reglementari ale tarii de plecare si ale tarilor de import.
Emis la ………………….. data …………….

…………………….               ……………………………..
(Semnatura titularului)                 (Semnatura delegatului asociatiei
emitente)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ATESTAREA AUTORITATILOR VAMALE

1. Aplicat marcile de identificare mentionate in coloana 7 in dreptul numarului (numerelor) de ordine urmator(oare) din lista generala …………..
…………………………………………………………………….
2. Verificat marfurile*) …………………………………………..
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca este cazul.

________________________________________________________________________________

PAGINA 4
Pagina 2 a copertei

Aplicat marcile de identificare mentionate in coloana 7 sau 8 in dreptul numarului (numerelor) de ordine urmator(oare) din lista generala …………..
…………………………………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________

Aplicat marcile de identificare mentionate in coloana 7 sau 8 in dreptul numarului (numerelor) de ordine urmator(oare) din lista generala …………..
…………………………………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________

LISTA GENERALA
________________________________________________________________________________
|                          |     |         |       |       |   Marci de
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de| identificare
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|  aplicate de
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |     vama
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 5
_________
LANTUL DE GARANTIE INTERNATIONALA             CARNET A.T.A. Nr. |_________|
……………………………

FOAIE SUPLIMENTARA Nr. …………. LA LISTA GENERALA

…………………….               ……………………………..
(Semnatura titularului)                 (Semnatura delegatului asociatiei
emitente)
________________________________________________________________________________
|                          |     |         |       |       |   Marci de
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de| identificare
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|  aplicate de
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |     vama
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |  7   |    8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
______|                   Report |     |_________|       |_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.
________________________________________________________________________________

PAGINA 6

________________________________________________________________________________
|                          |     |         |       |       |   Marci de
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de| identificare
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|  aplicate de
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |     vama
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |  7   |    8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
______|                   Report |     |_________|       |_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 7
_________
MATCA DE IESIRE Nr. ………….             CARNET A.T.A. Nr. |_________|

1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ……………………..
………………………………………………………………
…………………………………………….. au fost exportate.
2. Data limita pentru reimportul cu scutire de vama *) ………………..
3. Alte mentiuni *) ……………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca e cazul.
________________________________________________________________________________
_________
VOLET DE IESIRE Nr. ……                    CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv.
Eliberat de ……………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de export temporar
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
a) declar ca export temporar marfurile enumerate in lista de pe verso si
reluate in lista generala sub nr. ………………………………
b) declar ca marfurile sint destinate a fi folosite pentru …………..
…………………………………………………………….
c) ma angajez sa reimport marfurile in termenul stabilit de biroul
vamal*) ……………………………………………………..
2. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire la iesire
1. Marfurile care fac obiectul declaratiei de mai sus au fost exportate
…………………………………………………………….
2. Data limita pentru reimportul cu scutire de vama*) ……………….
3. Alte mentiuni*) ………………………………………………
4. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal din*)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

D) Rezervat vamii

PAGINA 8
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|    Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 9
_________
VOLET ……………… Nr. …….          CARNET A.T.A. Nr. |_________|

Foaie suplimentara nr. ………….
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|   Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|     vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |  7   |    8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
______|                   Report |     |_________|       |_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.
________________________________________________________________________________

PAGINA 10
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|   Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|     vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |  7   |    8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
______|                   Report |     |_________|       |_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 11
_________
MATCA DE REIMPORT Nr. ………..             CARNET A.T.A. Nr. |_________|

1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ……………………..
………………………………………………………………
exportate temporar sub acoperirea voletului(-elor) de iesire nr. …….
………………………………………… din prezentul carnet au
fost reimportate.
2. Alte mentiuni*) ………………………………………………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca este cazul.
________________________________________________________________________________
_________
VOLET DE REIMPORT Nr. ………..             CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv
Eliberat de ……………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de reimport
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
a) declar ca marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista
generala sub nr. ……………………………………………..
au fost exportate temporar sub acoperirea voletului(-elor) de iesire
nr. ……………………….. din prezentul carnet.
b) cer reimportul cu scutire de vama a acestor marfuri;
c) declar ca ele nu au fost supuse nici unei prelucrari in strainatate, cu
exceptia celor enumerate la nr. …………. din lista de pe verso*)
2. Indicatii privind marfurile nereimportate*) ……………………..
…………………………………………………………….
3. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire la reimport
1. Marfurile vizate la paragraful 1 al declaratiei de mai sus au fost
reimportate.
2. Alte mentiuni*) ………………………………………………
3. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal din*)
…………………………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

D) Rezervat vamii

PAGINA 12
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|    Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.
________________________________________________________________________________

PAGINA 13
_________
MATCA DE INTRARE Nr. ………….            CARNET A.T.A. Nr. |_________|

1. Marfurile enumerate in lista generala la nr. ………………………
…………………… au fost importate temporar.
reexportul
2. Data limita pentru ———————*) marfurilor ………………
prezentarea la vama a
………………………………………………………………
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………..
4. Alte mentiuni*) ………………………………………………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________

_________
VOLET DE INTRARE Nr. ………..              CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv.
Eliberat de ……………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de import temporar
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
a) declar ca import temporar, in conditiile prevazute in legile si
celelalte reglementari ale tarii de import, marfurile enumerate in
lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr. ……………
b) declar ca marfurile sint destinate a fi utilizate pentru ………….
…………………….. la ………………………………….
c) ma angajez sa respect legile si celelalte reglementari si sa reexport
marfurile in termenele stabilite de biroul vamal*);
d) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
2. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire la intrare
1. Marfurile care fac obiectul declaratiei de mai sus au fost importate
temporar.
reexportul
2. Data limita pentru ———————*) marfurilor …………….
prezentarea la vama a
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………
4. Alte mentiuni*) ………………………………………………

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

D) Rezervat vamii
________________________________________________________________________________

PAGINA 14
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|    Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.
________________________________________________________________________________

PAGINA 15
_________
MATCA DE REEXPORT Nr. ………….           CARNET A.T.A. Nr. |_________|

1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ……………………..
………………………………………………………………
importate temporar sub acoperirea voletului(-elor) de intrare nr. ……
………….. al prezentului carnet, au fost reexportate*)
2. Masuri luate cu privire la marfurile reprezentate, dar nereexportate …
………………………………………………………………
3. Masuri luate cu privire la marfurile nereprezentate si nedestinate unui
reexport ulterior*) …………………………………………….
4. Inregistrat sub nr. …………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca este cazul.
________________________________________________________________________________
_________
VOLET DE REEXPORT Nr. ………..             CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv.
Eliberat de ……………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de reexport
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
declar ca reexport marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate
in lista generala sub nr. ……………………………………..
care au fost importate temporar sub acoperirea voletului(-elor) de
intrare nr. …………. din prezentul carnet*)
2. Indicatii privind marfurile reprezentate, dar nedestinate
reexportului*) ……………………………………………….
…………………………………………………………….
3. Indicatii privind marfurile nereprezentate si nedestinate unui reexport
ulterior*) …………………………………………………..
…………………………………………………………….
4. In sustinerea declaratiei mele prezint urmatoarele documente*) …….
…………………………………………………………….
5. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire la reexport
1. Marfurile mentionate la paragraful 1 al declaratiei de mai sus au fost
reexportate*) ………………………………………………..
2. Masuri luate cu privire la marfurile neprezentate, dar nereexportate*)
…………………………………………………………….
3. Masuri luate cu privire la marfurile nereprezentate si nedestinate unui
reexport ulterior*) …………………………………………..
4. Inregistrat sub nr. …………………………………………..
5. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal*) ………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

D) Rezervat vamii
________________________________________________________________________________

PAGINA 16
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|    Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 17
_________
MATCA DE TRANZIT Nr. ………….            CARNET A.T.A. Nr. |_________|

Vamuire pentru tranzit
1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ……………………..
au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ………………..
reexportul
2. Data limita pentru ———————–*) marfurilor …………….
reprezentarea la vama a
3. Inregistrat sub numarul*) ……………………………………….
………………………………………………………………

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
Certificat de deservire al biroului de destinatie
reexportate
1. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost ————*);
reprezentate
2. Alte mentiuni*) ………………………………………………..
………………………………………………………………

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca este cazul.
________________________________________________________________________________
_________
VOLET DE TRANZIT Nr. ………..              CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv.
Eliberat de*) …………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de expeditie in tranzit
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
a) Declar ca expediez la …………………………………………
in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii
de tranzit, marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in
lista generala sub nr. ………………………………………..
…………………………………………………………….
b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de
tranzit si sa reprezint aceste marfuri, dupa caz, cu plumburile
intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in
termenul stabilit de vama;
c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
2. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire pentru tranzit
1. Marfurile facind obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite
pentru tranzit catre vama din ………………………………….
reexportul
2. Data limita pentru ———————–*) marfurilor …………..
reprezentarea la vama a
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………
4. Plumburi vamale aplicate*) …………………………………….
5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din*) …………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

D) Certificat de descarcare al biroului de destinatie …………………
1. Marfurile facind obiectul declaratiei de mai sus au fost
reexportate
————*)
reprezentate
2. Alte mentiuni*) ………………………………………………
…………………………………………………………….

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PAGINA 18
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|  Aplicate de
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vama
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.
________________________________________________________________________________

PAGINA 19
_________
MATCA DE TRANZIT Nr. ………….            CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Vamuite pentru tranzit
1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ……………………..
au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ………………..
reexportul
2. Data limita pentru ———————–*) marfurilor …………….
reprezentarea la vama a
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
Certificat de descarcare a biroului de destinatie
reexportate
4. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost ————*)
reprezentate
………………………………………………………………
Alte mentiuni*) ………………………………………………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
————-
*) A se sterge daca e cazul.
________________________________________________________________________________
_________
VOLET DE TRANZIT                              CARNET A.T.A. Nr. |_________|

A) Carnetul este valabil pina la ………………………….. inclusiv.
Eliberat de ……………………………………………………
Titular ……………………………………………………….
Reprezentat de*) ……………………………………………….
________________________________________________________________________________

B) Declaratie de expediere in tranzit
1. Subsemnatul*) ……………………………………………….
autorizat de*)*) …………………………………………….
a) declar ca expediez la …………………………………………
in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii
de tranzit, marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in
lista generala sub nr. ………………………………………..
…………………………………..
b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de
tranzit si sa reprezint aceste marfuri, dupa caz, cu plumburile vamale
intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in
termenul stabilit de vama;
c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
2. Indicatii privind:
a) numarul, natura, marcile etc. coletelor*) ……………………….
b) mijlocul de transport*) ……………………………………….

……………             ……..                 ………….
(Localitatea)               (Data)                   (Semnatura)
________________________________________________________________________________

C) Vamuire pentru tranzit
1. Marfurile facind obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite pentru
tranzit catre biroul vamal din …………………………………
reexportul
2. Data limita pentru ———————–*) marfurilor …………..
reprezentarea la vama a
3. Inregistrat sub nr.*) …………………………………………
4. Plumburi vamale aplicate*) …………………………………….
5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din*) …………..

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________

D) Certificat de descarcare a vamii de destinatie
1. Marfurile facind obiectul declaratiei de mai sus au fost
reexportate
————*)
reprezentate
2. Alte mentiuni*) ………………………………………………

…………..       ………….       ……       ………….     _
(Biroul vamal)       (Localitatea)       (Data)       (Semnatura      /   \
si stampila)   |     |
\ _ /
________________________________________________________________________________
*) A se sterge daca este cazul.
*) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
________________________________________________________________________________

PAGINA 20
________________________________________________________________________________
Nr. de|  Denumirea comerciala a  |     | Greutate|       |Tara de|    Rezervat
ordine| marfurilor si, dupa caz, |Numar|   sau   |Valoare|origine|      vamii
|   marcile si numerele    |     |cantitate|   *)  |  *)  |
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______________
1   |             2            |  3  |    4    |   5   |   6   |   7  |  8
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
|                          |     |         |       |       |      |
______|              De reportat |     |_________|       |_______|______|_______
______|__________________________|_____|_________|_______|_______|______|_______
*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
*) Daca este alta decit tara de emitere a carnetului.

PAGINA 21
Pagina 3 a copertei

NOTA PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI A.T.A.

1. Toate marfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie sa figureze in coloanele 1 – 6 din lista generala. Cind spatiul rezervat acestei liste generale, pe verso copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului din anexa.
2. Pentru a marca sfirsitul listei generale, trebuie sa se mentioneze la urma, in cifre si litere, totalurile coloanelor 3 si 5. Daca lista generala comporta mai multe pagini, numarul foilor suplimentare trebuie sa fie indicat in cifre si in litere in partea de jos de pe verso copertei.
Acelasi procedeu trebuie folosit si pentru listele voletelor.
3. Fiecare marfa trebuie sa fie numerotata cu un numar de ordine care trebuie indicat in coloana 1.
Marfurile care comporta parti separate (inclusiv piesele de schimb si accesoriile) pot fi numerotate cu un singur numar de ordine. In acest caz trebuie sa se precizeze, in coloana 2, natura, valoarea si, daca este necesar, greutatea fiecarei parti, in coloanele 4 si 5 urmind sa figureze numai greutatea totala si valoarea totala.
4. La stabilirea listei voletelor, trebuie folosite aceleasi numere de ordine ca si cele din lista generala.
5. Pentru a facilita controlul vamal, se recomanda sa se indice citet pe fiecare marfa (inclusiv partile separate) numarul de ordine corespunzator.
6. Marfurile de aceeasi natura pot fi grupate, cu conditia ca fiecareia din ele sa-i fie afectat un numar de ordine. Daca marfurile grupate nu sint de aceeasi valoare sau greutate, trebuie indicata valoarea lor si, daca e cazul, greutatea lor respectiva, in coloana 2.
7. In cazul marfurilor destinate unei expozitii, se recomanda importatorului, in propriul sau interes, sa indice in voletul de import la B, 1, (b) denumirea expozitiei si locul unde ea are loc, precum si numele si adresa organizatorului ei.
8. Carnetul trebuie completat citet si in asa fel incit inscrierile sa nu poata fi sterse.
9. Toate marfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie sa fie verificate si luate in evidenta in tara de plecare si sa fie prezentate, impreuna cu carnetul, in acest scop, autoritatilor vamale din acea tara, cu exceptia cazurilor cind aceasta verificare nu este prescrisa de reglementarea vamala din tara respectiva.
10. Cind carnetul este completat intr-o alta limba decit cea a tarii de import, autoritatile vamale pot pretinde o traducere.
11. Titularul restituie asociatiei emitente carnetele perimate sau pe care nu le mai foloseste.
12. Orice indicatie cifrica va trebui sa fie exprimata in cifre arabe.

________________________________________________________________________________

PAGINA 22
Pagina 4 a copertei

(ramine alba)
________________________________________________________________________________


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

4 + 2 =