DECRET nr. 420 din 5 decembrie 1979 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

DECRET nr. 420 din 5 decembrie 1979

DECRET nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975DECRET nr. 420 din 5 decembrie 1979

 

Consiliul de Stat la Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Republica Socialistã România adera la Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmitã la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu urmãtoarea rezerva:
“Republica Socialistã România face cunoscut, în baza prevederilor paragrafului 1 din articolul 58 al Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmitã la Geneva la 14 noiembrie 1975, ca nu se considera legatã de prevederile paragrafelor 2-6 din articolul 57 al acestei convenţii.
Republica Socialistã România considera ca diferendele între doua sau mai multe pãrţi contractante privind interpretarea sau aplicarea convenţiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau în orice alt mod, vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consimţãmîntul tuturor pãrţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte.”
ART. 2
La depunerea instrumentului de aderare la convenţie se va face urmãtoarea declaraţie:
“Republica Socialistã România considera ca prevederile articolului 52 paragraful 1 din convenţie nu sînt în concordanta cu principiul conform cãruia tratatele internaţionale multilaterale al cãror obiect şi scop intereseazã comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie sa fie deschise participãrii universale.”

Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub
acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*

*) Traducere.

Pãrţile contractante,
în dorinta de a facilita transporturile internaţionale de mãrfuri cu vehicule rutiere,
considerind ca îmbunãtãţirea condiţiilor de transport constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea cooperãrii între ele,
declarind ca se pronunţa în favoarea unei simplificari şi a unei armonizari a formalitãţilor administrative în domeniul transporturilor internaţionale, în special la frontiere,
au convenit cele ce urmeazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale
a) Definiţii
ART. 1
În sensul prezentei convenţii, se înţelege:
a) prin operaţiune T.I.R., transportul mãrfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta convenţie;
b) prin drepturi şi taxe de import sau de export, drepturile vamale şi orice alte drepturi, taxe, redevenţe şi impozite diverse care sînt percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de mãrfuri, cu excepţia redevenţelor şi impozitelor al cãror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;
c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci şi orice remorca sau semiremorca conceputã pentru a fi ataşatã acestuia;
d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participa la circulaţia rutiera ca o unitate;
e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt mijloc analog):
i) constituind un compartiment, în întregime sau parţial închis, destinat sa conţinã mãrfuri;
ii) avînd un caracter permanent şi fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetatã;
iii) special conceput pentru a facilita transportul mãrfurilor, fãrã descãrcare şi reîncãrcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;
iv) conceput astfel încît sa poatã fi uşor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordarii sale dintr-un mijloc de transport în altul;
v) conceput astfel încît sa fie uşor de încãrcat şi de descãrcat;
vi) cu un volum interior de cel puţin un metru cub.
Caroseriile amovibile sînt asimilate containerelor;
f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei pãrţi contractante unde începe, pentru toatã incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional sub regimul prevãzut prin prezenta convenţie;
g) prin birou vamal de destinaţie, orice birou vamal al unei pãrţi contractante unde se încheie, pentru toatã incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional sub regimul prevãzut prin prezenta convenţie;
h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei pãrţi contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat în cursul unei operaţiuni efectuate sub regimul T.I.R.;
j) prin persoane, atît persoanele fizice, cît şi persoanele juridice;
k) prin mãrfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datoritã greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sînt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis;
l) prin asociaţie garanta, o asociaţie agreatã de autoritãţile vamale ale unei pãrţi contractante sa garanteze pentru persoanele care utilizeazã regimul T.I.R.

b) Domeniu de aplicare
ART. 2
Prezenta convenţie priveşte transportul mãrfurilor efectuat fãrã descãrcare şi reîncãrcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei pãrţi contractante pînã la un birou vamal de destinaţie al unei alte pãrţi contractante, sau al aceleiaşi pãrţi contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condiţia ca o parte din traseu între începutul operaţiunii T.I.R. şi terminarea ei sa fie un traseu rutier.
ART. 3
Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentei convenţii:
a) transporturile trebuie sa fie efectuate:
i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere în prealabil agreate în condiţiile enunţate la cap. III a) sau
ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, dacã sînt executate conform condiţiilor enunţate la cap. III c);
b) transporturile trebuie sa aibã loc sub garanţia asociaţiilor agreate conform dispoziţiilor art. 6 şi trebuie sa fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus în anexa nr. 1 la prezenta convenţie.

c) Principii
ART. 4
Mãrfurile transportate sub regim T.I.R. nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
ART. 5
1. Mãrfurile transportate sub regim T.I.R. în vehicule rutiere, în ansamble de vehicule sau în containere sigilate nu vor fi, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.
2. Totuşi, în vederea evitãrii abuzurilor, autoritãţile vamale vor putea sa procedeze în mod excepţional şi, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul mãrfurilor la aceste birouri.

CAP. 2
Eliberarea carnetelor T.I.R.
Responsabilitatea asociaţiilor garante
ART. 6
1. În condiţiile şi cu garanţiile pe care le va determina, fiecare parte contractantã va putea imputernici anumite asociaţii sa elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociaţii corespondente, şi sa se constituie garante.
2. O asociaţie nu va putea fi agreatã într-o ţara decît dacã garanţia sa se extinde în acelaşi timp şi asupra responsabilitãţilor la care se expune în aceasta ţara, cu ocazia efectuãrii de operaţiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de cãtre asociaţii strãine afiliate la organizaţia internationala la care ea însãşi este afiliatã.
ART. 7
Vor fi admise cu scutire de drepturi şi taxe de import sau de export şi nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociaţiilor garante de cãtre asociaţiile strãine corespondente sau de cãtre organizaţiile internaţionale.
ART. 8
1. Asociaţia garanta se va angaja sa achite drepturile şi taxele de import sau de export exigibile, majorate, dacã este cazul, cu dobinzile de intirziere care trebuie sa fie achitate potrivit legilor şi reglementãrilor vamale ale tarii în care o abatere legatã de operaţiunea T.I.R. este constatatã. Asociaţia va fi obligatã, împreunã şi în solidar cu persoanele care datoreazã sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.
2. Atunci cînd legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante nu prevãd plata drepturilor şi taxelor de import sau de export în cazul prevãzut la paragraful 1 de mai sus, asociaţia garanta se va angaja sa achite, în aceleaşi condiţii, o suma egala cu cuantumul drepturilor şi taxelor de import sau de export, majorate, dacã este cazul, cu dobinzile de intirziere.
3. Fiecare parte contractantã va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociaţiei garante, potrivit dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 de mai sus.
4. Asociaţia garanta va deveni rãspunzãtoare fata de autoritãţile tarii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul în care carnetul T.I.R. va fi fost luat în evidenta de biroul vamal. În ţãrile urmãtoare, traversate în cursul unei operaţiuni de transport de mãrfuri sub regimul T.I.R., aceasta responsabilitate va începe atunci cînd mãrfurile vor fi importate sau, în cazul suspendãrii operaţiunii T.I.R., conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 26, atunci cînd carnetul T.I.R. va fi luat în evidenta de biroul vamal la care operaţiunea T.I.R. este reluatã.
5. Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mãrfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci şi mãrfurile care, deşi neenumerate pe acest carnet, s-ar gãsi în partea sigilatã a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alta marfa.
6. Pentru a determina drepturile şi taxele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, datele relative la mãrfurile înscrise în carnetul T.I.R. sînt valabile pînã la proba contrarie.
7. Atunci cînd sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol devin exigibile, autoritãţile competente trebuie, dacã este posibil, sa pretindã plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreazã aceste sume, înainte de a introduce o reclamaţie pe lîngã asociaţia garanta.
ART. 9
1. Asociaţia garanta stabileşte perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificind o ultima zi de valabilitate dupã care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în evidenta.
2. Carnetul va rãmîne valabil pînã la terminarea operaţiunii T.I.R. la biroul de destinaţie, cu condiţia ca el sa fi fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, asa cum este prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol.
ART. 10
1. Carnetul T.I.R. poate fi descãrcat cu sau fãrã rezerve; dacã au fost fãcute rezerve, ele trebuie sa se refere la fapte legate de operaţiunea T.I.R. însãşi. Aceste fapte trebuie sa fie indicate pe carnetul T.I.R.
2. Atunci cînd autoritãţile vamale ale unei tari vor fi descãrcat fãrã rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociaţiei garante plata sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8, cu excepţia cazului cînd certificatul de descãrcare a fost obţinut într-un mod abuziv sau fraudulos.
ART. 11
1. În cazul cînd nu s-a dat descãrcare unui carnet T.I.R. într-o ţara sau atunci cînd s-a dat descãrcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritãţile competente nu vor avea dreptul sa pretindã de la asociaţia garanta plata sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 dacã, în termen de un an, socotit de la data luãrii în evidenta a carnetului T.I.R. de cãtre aceste autoritãţi, ele nu au avizat în scris asociaţia despre nedescarcarea sau despre descãrcarea cu rezerve. Aceasta dispoziţie va fi aplicabilã, de asemenea, în caz de descãrcare obţinutã în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.
2. Cererea de plata a sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 va fi adresatã asociaţiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociaţie a fost avizatã despre nedescarcarea, descãrcarea cu rezerve sau descãrcarea obţinutã în mod abuziv sau fraudulos şi, cel mai tirziu în termen de doi ani, socotit de la aceeaşi data. Totuşi, în ce priveşte cazurile care sînt deferite justiţiei în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plata va fi adresatã într-un termen de un an, socotit de la data la care hotãrîrea judecãtoreascã a devenit executorie.
3. Pentru a achitã sumele pretinse, asociaţia garanta va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plata care i-a fost adresatã. Asociaţia va obţine rambursarea sumelor vãrsate dacã, în doi ani de la data cererii de plata, s-a dovedit organelor vamale ca nici o neregula n-a fost comisã în ce priveşte operaţiunea de transport în cauza.

CAP. 3
Transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.
a) Agrearea vehiculelor şi containerelor
ART. 12
Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie sa îndeplineascã, din punct de vedere al construcţiei şi echipamentului sau, condiţiile definite de anexa nr. 2 a prezentei convenţii şi trebuie sa fi fost agreat conform procedurii definite în anexa nr. 3 a prezentei convenţii. Certificatul de agreare trebuie sa fie conform modelului de la anexa nr. 4.
ART. 13
1. Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol, containerele trebuie sa fie construite conform condiţiilor definite în prima parte a anexei nr. 7 şi trebuie sa fi fost agreate dupã procedura definitã în partea a doua a acestei anexe.
2. Containerele agreate pentru transportul de mãrfuri sub sigiliu vamal, în aplicarea Convenţiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Convenţiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricãror acte internaţionale care ar înlocui sau modifica aceasta ultima convenţie, sînt considerate ca fiind corespunzãtoare dispoziţiilor paragrafului 1 de mai sus şi trebuie sa fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fãrã o noua agreare.
ART. 14
1. Fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza recunoaşterea valabilitãţii agrearii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 12 şi 13 de mai sus.
Totuşi, pãrţile contractante vor evita sa intirzie transportul atunci cînd defectele constatate sînt de importanta minora şi nu creeazã nici un risc de frauda.
2. Înainte de a fi reutilizat pentru transportul de mãrfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde condiţiilor care au justificat agrearea sa, va trebui sa fie repus în starea iniţialã sau sa facã obiectul unei noi agreari.

b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.
ART. 15
1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul mãrfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garanţie nu va fi cerutã pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu impiedica o parte contractantã sa ceara îndeplinirea, la biroul vamal de destinaţie, a formalitãţilor prevãzute în reglementãrile naţionale, pentru a se garanta faptul ca, odatã încheiatã operaţiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.
ART. 16
Atunci cînd o operaţiune T.I.R. va fi efectuatã de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placa dreptunghiulara purtind inscripţia “T.I.R.” şi avînd caracteristicile menţionate în anexa nr. 5 la prezenta convenţie se va fixa în fata şi în spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.
Aceste plãci vor fi dispuse astfel încît sa fie foarte vizibile şi vor fi detasabile.
ART. 17
1. Se va întocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea întocmi totuşi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere încãrcate într-un singur vehicul rutier sau într-un ansamblu de vehicule. În acest caz, manifestul mãrfurilor din carnet va trebui sa cuprindã separat conţinutul fiecãrui vehicul fãcînd parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecãrui container.
2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singura cãlãtorie. El va conţine cel puţin numãrul de volete detasabile pentru luare în evidenta şi descãrcare necesare pentru efectuarea transportului în cauza.
ART. 18
O operaţiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie dar, cu excepţia cazurilor autorizate de partea contractantã sau de pãrţile contractante interesate:
a) birourile vamale de plecare vor trebui sa fie situate într-o singura ţara;
b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari;
c) numãrul total de birouri vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depãşi patru.
ART. 19
Mãrfurile şi vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate împreunã cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autoritãţile vamale ale tarii de plecare vor lua mãsurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului mãrfurilor şi pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autoritãţi vamale, de cãtre persoane legal autorizate.
ART. 20
Pentru parcursul pe teritoriul ţãrilor lor, autoritãţile vamale vor putea fixa un termen şi vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul sa urmeze un itinerar determinat.
ART. 21
La fiecare birou vamal de trecere, ca şi la birourile vamale de destinaţie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autoritãţilor vamale pentru control cu incarcatura şi carnetul T.I.R. aferent.
ART. 22
1. De regula, şi în afarã cazului în care ele ar proceda la controlul mãrfurilor în aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autoritãţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecãrei pãrţi contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste sigilii sa fie intacte.
Totuşi, autoritãţile vamale menţionate vor putea adauga, dacã necesitãţile controlului o cer, propriile lor sigilii.
2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractantã vor beneficia pe teritoriul sau de aceeaşi protecţie juridicã ca şi sigiliile naţionale.
ART. 23
Autoritãţile vamale vor putea:
– sa escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportatorilor;
– sa procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor şi a încãrcãturii lor numai în cazuri excepţionale.
ART. 24
Dacã, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritãţile vamale procedeazã la controlul încãrcãturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face menţiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat în ţara lor, pe cotoarele corespunzãtoare şi pe voletele care rãmîn în carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca şi despre natura controlului efectuat.
ART. 25
Dacã, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decît în cele prevãzute la art. 24 şi 35, sau dacã mãrfurile au pierit sau au suferit stricãciuni fãrã ca un astfel de sigiliu sa fie rupt, va fi aplicatã procedura prevãzutã în anexa nr. 1 a prezentei convenţii pentru utilizarea carnetului T.I.R., fãrã a prejudicia aplicarea eventuala a legislatiilor naţionale şi va fi întocmit procesul-verbal de constatare cuprins în carnetul T.I.R.
ART. 26
1. Atunci cînd transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseaza, pe o porţiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractantã la prezenta convenţie, operaţiunea T.I.R. va fi suspendatã pe timpul traversarii. În acest caz autoritãţile vamale ale partii contractante al cãrui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea operaţiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale şi/sau mãrcile de identificare sa fi rãmas intacte.
2. Se va proceda la fel şi pentru acea parte a traseului pe parcursul cãreia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei pãrţi contractante, fie datoritã existenţei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cînd utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesarã.
3. În aceste cazuri birourile vamale unde operaţiunea T.I.R. este întreruptã sau reluatã vor fi considerate ca birouri de trecere la ieşire sau, respectiv, la intrare.
ART. 27
Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii şi în special a art. 18, un alt birou vamal de destinaţie va putea fi substituit biroului vamal de destinaţie iniţial desemnat.
ART. 28
La sosirea încãrcãturii la biroul vamal de destinaţie şi cu condiţia ca mãrfurile sa fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum, descãrcarea carnetului T.I.R. va avea loc fãrã intirziere.

c) Dispoziţii relative la transportul mãrfurilor grele sau voluminoase
ART. 29
1. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicabile decît transporturilor de mãrfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei convenţii.
2. Atunci cînd dispoziţiile prezentei secţiuni sînt aplicabile, transportul mãrfurilor grele sau voluminoase poate, dupã cum decid autoritãţile biroului vamal de plecare, sa se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.
3. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicate decît dacã, dupã pãrerea autoritãţilor biroului vamal de plecare, este posibil sa se identifice fãrã dificultate mãrfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii fãcute, precum şi, dacã este cazul, accesoriile transportate în acelaşi timp, sau dacã acestor mãrfuri li se pot aplica sigilii vamale şi/sau mãrci de identificare de natura sa împiedice orice substituire sau sustragere fãrã sa ramina urme vizibile.
ART. 30
Toate dispoziţiile prezentei convenţii de la care nu exista derogãri prin dispoziţiile speciale ale prezentei secţiuni sînt aplicabile la transportul mãrfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.
ART. 31
Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mãrfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar şi mãrfurile care, deşi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar gãsi pe platforma de încãrcare sau printre mãrfurile enumerate pe carnetul T.I.R.
ART. 32
Carnetul T.I.R. utilizat va trebui sa poarte pe coperta sa şi pe toate voletele indicaţia “mãrfuri grele sau voluminoase” cu litere groase, în engleza sau în franceza.
ART. 33
Autoritãţile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. sa fie anexate specificaţia coletelor, fotografii, schite etc. care se vadesc necesare pentru identificarea mãrfurilor transportate. În acest caz autoritãţile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor menţionate va fi atasat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face menţiune despre aceste documente.
ART. 34
Autoritãţile biroului vamal de trecere ale fiecãrei pãrţi contractante vor accepta sigiliile vamale şi/sau mãrcile de identificare aplicate de autoritãţile competente ale celorlalte pãrţi contractante. Ele vor putea totuşi sa adauge alte sigilii şi/sau mãrci de identificare şi vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ţara lor, pe cotoarele corespunzãtoare şi pe voletele rãmase în carnetul T.I.R., noile sigilii şi/sau mãrci de identificare aplicate.
ART. 35
Dacã pe traseu sau la un birou vamal de trecere autoritãţile vamale, procedînd la controlul încãrcãturii, vor rupe sigiliile şi/sau vor inlatura mãrcile de identificare, ele vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ţara lor, pe cotoarele corespunzãtoare şi pe voletele rãmase în carnetul T.I.R., noile sigilii şi/sau mãrci de identificare aplicate.

CAP. 4
Abateri
ART. 36
Orice abatere de la dispoziţiile prezentei convenţii va expune pe contravenient, în ţara în care abaterea a fost comisã, sancţiunilor prevãzute de legislaţia acestei tari.
ART. 37
Atunci cînd nu este posibil sa se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisã, ea este consideratã ca fiind comisã pe teritoriul partii contractante unde ea a fost constatatã.
ART. 38
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa excludã, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei convenţii, orice persoana vinovata de abateri grave de la legile sau reglementãrile vamale aplicabile transporturilor internaţionale de mãrfuri.
2. Aceasta excludere va fi imediat notificatã autoritãţilor vamale ale partii contractante pe teritoriul cãreia persoana în cauza este stabilitã sau domiciliata, ca şi asociaţiei sau asociaţiilor garante ale tarii în care a fost comisã.
ART. 39
Atunci cînd operaţiunile T.I.R. sînt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor convenţiei:
1. Pãrţile contractante nu vor releva diferenţele minore privind executarea obligaţiilor legate de termen sau itinerariu.
2. De asemenea, nepotrivirile între indicaţiile de pe manifestul mãrfurilor din carnetele T.I.R. şi conţinutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului carnetului T.I.R., în sensul prezentei convenţii, atunci cînd se va dovedi autoritãţilor competente ca aceste nepotriviri nu se datoreazã erorilor comise în cunostinta de cauza sau din neglijenţa în momentul încãrcãrii sau expedierii mãrfurilor sau în momentul întocmirii manifestului menţionat.
ART. 40
Administraţiile vamale ale ţãrilor de plecare şi de destinaţie nu vor retine în sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste tari, atunci cînd aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat operaţiuni T.I.R. şi dacã titularul carnetului nu este implicat.
ART. 41
Atunci cînd s-a dovedit autoritãţilor vamale ca mãrfurile înscrise în manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datoritã unui accident sau forţei majore, sau ca ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensa de plata drepturilor şi taxelor vamale exigibile.
ART. 42
La cererea motivatã a unei pãrţi contractante, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante interesate de o operaţiune T.I.R. vor accepta sa comunice acesteia toate informaţiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispoziţiilor art. 39, 40 şi 41 de mai sus.

CAP. 5
Note explicative
ART. 43
Notele explicative cuprinse în anexele nr. 6 şi 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispoziţii ale prezentei convenţii şi anexelor sale. Ele conţin de asemenea şi unele practici recomandate.

CAP. 6
Dispoziţii diverse
ART. 44
Fiecare parte contractantã va acorda facilitãţi asociaţiilor garante interesate în ceea ce priveşte:
a) transferul de valuta necesar achitãrii sumelor cerute de autoritãţile pãrţilor contractante în baza dispoziţiilor prevãzute la art. 8 al prezentei convenţii;
b) transferul de valuta necesar plãţii formularelor de carnet T.I.R. trimise asociaţiilor garante de asociaţiile strãine corespondente sau de organizaţiile internaţionale.
ART. 45
Fiecare parte contractantã va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. Pãrţile contractante ale cãror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontiera corespondente şi a orelor de lucru ale acestora.
ART. 46
1. Pentru operaţiunile vamale menţionate în prezenta convenţie, activitatea personalului vamal nu va da loc plãţii unor redevenţe, excepţie fãcînd cazurile în care activitatea se va desfasura în afarã zilelor, orelor şi locurilor normal prevãzute pentru astfel de operaţiuni.
2. Ori de cîte ori este posibil, pãrţile contractante vor facilita la birourile vamale operaţiunile vamale privind mãrfurile perisabile.
ART. 47
1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu impiedica aplicarea restrictiilor şi controalelor derivînd din reglementãrile naţionale şi bazate pe considerente de moralitate publica, securitate publica, igiena sau sãnãtate publica sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic şi nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglementãri.
2. Dispoziţiile prezentei convenţii nu impiedica aplicarea altor dispoziţii naţionale sau internaţionale care reglementeazã transporturile.
ART. 48
Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu exclude dreptul pãrţilor contractante care formeazã o uniune vamalã sau economicã de a adopta reguli speciale privind operaţiile de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitul prin aceste teritorii, în mãsura în care aceste reguli nu reduc facilitãţile prevãzute prin prezenta convenţie.
ART. 49
Prezenta convenţie nu impiedica aplicarea unor facilitãţi mai mari pe care pãrţile contractante le acorda sau ar dori sa le acorde, fie prin dispoziţii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilitãţile astfel acordate sa nu împiedice aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi, în special, funcţionarea operaţiunilor T.I.R.
ART. 50
Pãrţile contractante îşi vor comunica reciproc, la cerere, informaţiile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, în special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca şi cele privind caracteristicile tehnice ale construcţiei lor.
ART. 51
Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantã din convenţie.

CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 52
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare
1. Toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale uneia din instituţiile sale specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, pãrţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie şi orice alt stat invitat de Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pot deveni pãrţi contractante la prezenta convenţie:
a) semnind-o, fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii;
b) depunind un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, dupã ce a semnat-o sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii; sau
c) depunind un instrument de aderare.
2. Prezenta convenţie va fi deschisã spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pînã la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, statelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. Dupã aceasta data, ea va fi deschisã acestor state pentru aderare.
3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, sa devinã pãrţi contractante la prezenta convenţie în acelaşi moment cu toate statele care le compun sau în orice moment dupã ce toate statele care le compun au devenit pãrţi contractante la prezenta convenţie. Totuşi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.
4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 53
Intrare în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la şase luni dupã data la care cinci din statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
2. Dupã ce cinci dintre statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare, pentru toate noile pãrţi contractante, la şase luni dupã data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupã intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenţie va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei convenţii.
4. Orice instrument de aceasta natura depus dupã acceptarea unui amendament, dar înaintea intrãrii sale în vigoare, va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei convenţii la data intrãrii în vigoare a amendamentului.
ART. 54
Denunţarea
1. Orice parte contractantã va putea denunta prezenta convenţie prin notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efecte la cincisprezece luni dupã data la care secretarul general va primi notificarea privind denunţarea.
3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate în evidenta de cãtre biroul vamal al tarii de plecare înaintea datei la care denunţarea va produce efecte, nu va fi afectatã de aceasta denunţare, iar garanţia asociaţiilor garante va rãmîne efectivã conform condiţiilor prezentei convenţii.
ART. 55
Extinctia
Dacã, dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, numãrul statelor care sînt pãrţi contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de douasprezece luni consecutive, prezenta convenţie va inceta sa-şi producã efectele la sfîrşitul perioadei de douasprezece luni.
ART. 56
Abrogarea Convenţiei T.I.R. (1959)
1. La intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre pãrţile la prezenta convenţie, Convenţia T.I.R. deschisã spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.
2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere şi containere, conform condiţiilor Convenţiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de mãrfuri sub sigiliu vamal de cãtre pãrţile contractante ale prezentei convenţii, cu condiţia ca aceste vehicule şi containere sa îndeplineascã în continuare condiţiile conform cãrora au fost agreate iniţial.
ART. 57
Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend între doua sau mai multe pãrţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii va fi, pe cît posibil, rezolvat pe calea negocierilor între pãrţile în litigiu sau într-un alt mod.
2. Orice diferend între doua sau mai multe pãrţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii care nu poate fi rezolvat în modul arãtat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre pãrţi, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemnaţi vor desemna un al treilea arbitru care va fi preşedinte. Dacã timp de trei luni dupã ce a primit o cerere, una din pãrţi nu a desemnat arbitrul sau dacã arbitrii nu au putut alege un preşedinte, oricare dintre pãrţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa procedeze la numirea arbitrului sau a preşedintelui tribunalului arbitral.
3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispoziţiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru pãrţile în diferend.
4. Tribunalul arbitral va stabili propriul sau regulament interior.
5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor sãi.
6. Orice controversa care ar putea sa apara între pãrţile la diferend cu privire la interpretarea şi executarea sentinţei arbitrale va putea fi adusã de cãtre una din pãrţi în fata tribunalului arbitral care a dat sentinta pentru a fi judecata de acesta.
ART. 58
Rezerve
1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta convenţie, sa declare ca nu se considera legat de paragrafele 2-6 ale art. 57 din prezenta convenţie. Celelalte pãrţi contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe fata de orice parte contractantã care va formula o asemenea rezerva.
2. Orice parte contractantã care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment sa ridice aceasta rezerva printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Cu excepţia rezervelor prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezerva la prezenta convenţie nu va fi admisã.
ART. 59
Procedura de amendare a prezentei convenţii
1. Prezenta convenţie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei pãrţi contractante, urmînd procedura prevãzutã în prezentul articol.
2. Orice amendament propus la prezenta convenţie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate pãrţile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceasta natura examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune şi adoptat de comitet cu majoritate de doua treimi a membrilor prezenţi şi votanti va fi comunicat de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pãrţilor contractante, pentru acceptare.
3. Sub rezerva dispoziţiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispoziţiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate pãrţile contractante la trei luni dupã expirarea unei perioade de douasprezece luni de la data la care comunicarea a fost facuta, dacã în aceasta perioada nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de un stat care este parte contractantã.
4. Dacã o obiectie la amendamentul propus a fost notificatã conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat şi nu va produce efecte.
ART. 60
Procedura specialã de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7
1. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 examinat conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 59, va intra în vigoare la o data care va fi fixatã de Comitetul de gestiune în momentul adoptãrii sale, cu condiţia ca la o data anterioarã pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelaşi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sînt pãrţi contractante sau cinci state care sînt pãrţi contractante, dacã aceasta cifra este inferioarã, sa nu fi notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ridica obiecţii impotriva amendamentului.
Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de doua treimi din membrii prezenţi şi votanti.
2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevãzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate pãrţile contractante, orice dispoziţie precedenta la care se referã.
ART. 61
Cereri, comunicãri şi obiecţii
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate pãrţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei convenţii, de orice cerere, comunicare sau obiectie facuta în baza art. 59 şi 60 de mai sus şi a datei intrãrii în vigoare a amendamentului.
ART. 62
Conferinţa de revizuire
1. Un stat care este parte contractantã va putea, prin notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinţe pentru revizuirea prezentei convenţii.
2. O conferinţa de revizuire, la care vor fi invitate toate pãrţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocatã de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite dacã, într-un termen de şase luni de la data la care secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a comunicat notificarea, cel puţin un sfert din pãrţile contractante vor face cunoscut acordul lor.
3. O conferinţa de revizuire la care vor fi invitate toate pãrţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocatã, de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite imediat dupã notificarea unei cereri în acest scop de cãtre Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide dacã este cazul sa formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor sãi prezenţi şi votanti.
4. Dacã o conferinţa este convocatã, în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va înştiinţa despre aceasta toate pãrţile contractante şi le va invita sa supunã într-un termen de trei luni propunerile care ar dori sa fie examinate de conferinţa. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor pãrţilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei şi textele propunerilor, cu cel puţin 3 luni înaintea deschiderii conferintei.
ART. 63
Notificãri
În afarã notificãrilor şi modificãrilor prevãzute la art. 61 şi 62, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor menţionate la art. 52:
a) semnãturile, ratificarile, acceptarile, aprobãrile şi aderarile în baza art. 52;
b) datele de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform art. 53;
c) denuntarile în baza art. 54;
d) extinctia prezentei convenţii în baza art. 55;
e) rezervele formulate în baza art. 58.
ART. 64
Text autentic
Dupã 31 decembrie 1976, originalul prezentei convenţii va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecãreia din pãrţile contractante şi fiecãruia din statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sînt pãrţi contractante.
În virtutea cãreia, subscrişii plenipotentiari au semnat prezenta convenţie.
Întocmitã la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienouasutesaptezecisicinci, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1

MODELUL CARNETULUI T.I.R.

Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu excepţia paginii 1 a copertii, ale carei rubrici sînt imprimate şi în limba engleza; “Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.” sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii amintite.

………………………………………………………………..

Pagina 1 a copertii

………………………………………………………………..

———————
| NUMELE ORGANIZAŢIEI |
| INTERNAŢIONALE |
———————

CARNET T.I.R. Nr. *

—————————————————————————–
| 1. Valabil pentru luarea în evidenta de cãtre biroul vamal …………… |
| inclusiv de plecare pînã la |
| 2. Eliberat de …………………………………………………… |
| ……………………………………………………………… |
| (numele asociaţiei emitente) |
| 3. Titular ………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………… |
| (nume, adresa, ţara) |
| |
| 4. Semnatura delegatului asociaţiei 5. Semnatura secretarului |
| emitente şi ştampila acestei organizaţiei internaţionale | | asociaţii | | |
| …………………………. ……………………… |
| |
|—————————————————————————–|
| (a se completa înaintea utilizãrii de cãtre titularul carnetului) |
| 6. Ţara de plecare ………………………………………………. |
| 7. Ţara de destinaţie ……………………………………………. |
| 8. Numãrul(le) de înmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1) |
| …………………………………………………………….. |
| 9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e) |
| (Nr. şi data)*1) ……………………………………………… |
|10. Numãrul(le) de identificare a(ale) containerului(relor)*1) ………… |
| …………………………………………………………….. |
|11. Observaţii diverse ……………………………………………. |
| |
| 12. Semnatura titularului carnetului |
| ………………………….. |
| |
| *1) A se suprima menţiunile inutile. |
—————————————————————————–
————-
*) A se vedea anexa nr. 1 a Convenţiei T.I.R., 1975, elaborata sub auspiciile Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa.

REGULI
referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.

A. Generalitati

1. Emitere: Carnetul T.I.R. va fi emis în ţara de plecare sau în ţara în care titularul este stabilit sau domiciliat.
2. Limba: Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu excepţia paginii 1 a copertii, în care rubricile sînt imprimate şi în engleza; “Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.” sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii. Pe de alta parte, pot fi adãugate file suplimentare, cuprinzînd o traducere a textului imprimat.
3. Valabilitate: Carnetul T.I.R. rãmîne valabil pînã la terminarea operaţiunii T.I.R. la biroul vamal de destinaţie, în mãsura în care a fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asociaţia emitenta (rubrica 1 de la pagina 1 a copertii şi rubrica 4 a voletului).
4. Numãrul de carnete: Se va emite un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere încãrcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea şi regula 10 d) de mai jos).
5. Numãrul de birouri vamale de plecare şi de destinaţie: Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie, dar în lipsa unei autorizari:
a) birourile vamale de plecare vor fi situate în aceeaşi ţara;
b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari;
c) numãrul total al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depãşi 4 (a se vedea şi regula 10 e) de mai jos).
6. Numãrul de file: Dacã transportul comporta un singur birou vamal de plecare şi un singur birou vamal de destinaţie, carnetul T.I.R. va trebui sa aibã cel puţin 2 file pentru ţara de plecare, 3 file pentru ţara de destinaţie, în plus 2 file pentru fiecare alta ţara al cãrui teritoriu este strabatut. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destinaţie suplimentar, vor fi necesare 2 respectiv 3 alte file; în afarã de acestea va trebui sa se adauge 2 file dacã birourile vamale de destinaţie sînt situate în doua tari diferite.
7. Prezentarea la birourile vamale: Carnetul T.I.R. va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie. La ultimul birou vamal de plecare semnatura agentului şi ştampila cu data a biroului vamal trebuie sa fie aplicate în partea de jos a manifestului tuturor voletelor care vor fi utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 19).

B. Modul de completare a carnetului T.I.R.

8. Ştersãturi, scriere suprapusa: Carnetul T.I.R. nu va prezenta nici ştersãturi şi nici scrieri suprapuse. Orice rectificare va trebui sa fie efectuatã prin taierea indicaţiilor eronate şi prin adãugarea, dacã este cazul, a indicaţiilor dorite. Orice modificare va trebui sa fie aprobatã (de cel care o face) şi vizata de autoritãţile vamale.
9. Indicaţie referitoare la înmatriculare: Cînd dispoziţiile naţionale nu prevãd înmatricularea remorcilor şi semiremorcilor, se va indica, în locul numãrului de înmatriculare, numãrul de identificare sau de fabricaţie.
10. Manifestul: a) Manifestul va fi completat în limba tarii de plecare, cu excepţia cazului în care autoritãţile vamale ar autoriza utilizarea unei alte limbi. Autoritãţile vamale ale altor tari strabatute îşi rezerva dreptul sa pretindã o traducere în limba lor. În vederea evitãrii intirzierilor care ar putea rezulta din aceasta exigenta, se recomanda transportatorului se posede traducerile necesare.
b) Indicaţiile înscrise pe manifest vor trebui sa fie dactilografiate sau multiplicate astfel încît sa fie uşor de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autoritãţile vamale.
c) Cînd nu exista suficient spaţiu pentru a înscrie pe manifest toate mãrfurile transportate, pot fi ataşate voletelor foi anexa, de acelaşi model cu manifestul sau sub forma de documente comerciale conţinînd indicaţiile manifestului. În acest caz, toate voletele vor trebui sa poarte indicaţiile urmãtoare:
i) numãrul foilor anexe (rubrica 10);
ii) numãrul şi natura coletelor sau obiectelor, ca şi greutatea bruta totalã a mãrfurilor enumerate pe aceste foi anexe (rubricile 11 la 13).
d) Cînd carnetul T.I.R. acoperã un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, conţinutul fiecãrui vehicul sau al fiecãrui container va fi indicat separat pe manifest.
Aceasta indicaţie va trebui sa fie precedatã de numãrul de înmatriculare al vehiculului sau de numãrul de identificare al containerului (rubrica 11 a manifestului).
e) De asemenea, dacã exista mai multe birouri vamale de plecare sau de destinaţie, înscrierile referitoare la mãrfurile luate în evidenta sau destinate fiecãrui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.
11. Liste specificative de colete, fotografii, planuri etc.: Cînd, pentru identificarea mãrfurilor grele sau voluminoase, autoritãţile vamale pretind ca asemenea documente sa fie anexate carnetului T.I.R., acestea vor fi vizate de autoritãţile vamale şi ataşate la pagina 2 a copertii carnetului. În plus, o menţiune despre aceste documente va fi facuta în rubrica 10 a tuturor voletelor.
12. Semnatura: Toate voletele (rubricile 16 şi 17) vor fi datate şi semnate de titularul carnetului T.I.R. sau de reprezentantul sau.

C. Incidente sau accidente

13. Dacã pe parcurs, dintr-o cauza fortuita, se intimpla ca un sigiliu vamal a fie rupt sau ca mãrfurile sa fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va adresa imediat autoritãţilor vamale, dacã acestea se gãsesc în apropiere, sau, în lipsa, altor autoritãţi competente ale tarii în care se gãseşte. Acestea din urma vor întocmi în cel mai scurt timp procesul-verbal de constatate care figureazã în carnetul T.I.R.
14. În cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceasta transbordare nu se poate efectua decît în prezenta uneia dintre autoritãţile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectiva va întocmi procesul-verbal de constatare. Cu excepţia cazului cînd pe carnet ar exista menţiunea: “mãrfuri grele sau voluminoase”, vehiculul sau containerul care înlocuieşte pe cel vechi va trebui sa fie agreat pentru transportul de mãrfuri sub sigiliu vamal. În plus, el va fi sigilat şi sigiliul vamal aplicat va fi indicat în procesul-verbal de constatare. Totuşi, dacã nici un vehicul sau container agreat nu este disponibil, transbordarea va putea fi efectuatã pe un autovehicul sau într-un container neagreat, cu condiţia ca acesta sa prezinte garanţii suficiente. În acest ultim caz, autoritãţile vamale ale ţãrilor urmãtoare vor aprecia dacã pot şi ele sa permitã transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului T.I.R.
15. În cazul în care exista un pericol iminent care impune descãrcarea imediata, parţialã sau totalã, transportatorul poate lua, cu de la sine putere, mãsurile necesare, fãrã sa mai ceara sau fãrã sa mai aştepte intervenţia autoritãţilor menţionate la regula 13 de mai sus. În acest caz, el va trebui sa dovedeascã ca a fost nevoit sa acţioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau încãrcãturii transportate. Imediat dupã luarea mãsurilor preventive de prima urgenta, transportatorul va informa una dintre autoritãţile menţionate la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica incarcatura, pentru a sigila vehiculul sau containerul şi pentru a întocmi procesul-verbal de constatare.
16. Procesul-verbal de constatare va rãmîne anexat carnetului T.I.R. pînã la biroul vamal de destinaţie.
17. Se recomanda asociaţiilor sa furnizeze transportatorilor, pe lîngã modelul inserat, chiar în carnetul T.I.R., un anumit numãr de formulare de procese-verbale de constatare redactate în limba sau limbile ţãrilor pe care marfa le strabate.

COTORUL Nr. 1 (pagini impare, alb) AL CARNETULUI TIR Nr.

—————————————————————————–
| 1. Luat în evidenta de cãtre biroul vamal din ……… | 6. Semnatura |
| 2. Sub nr. …………. | agentului şi |
| 3. Plumburi sau mãrci de identificare aplicate …….. | ştampila cu |
| 4. [] Plumburi sau mãrci de identificare gãsite intacte | data a biroului|
| 5. Diverse (itinerar fixat, biroul la care transportul | vamal |
| trebuie prezentat – etc.) | |
| ………………………………………….. | |
| ………………………………………….. | …………. |
—————————————————————————–
…………………………………………………………………..
| VOLETUL Nr. 1 | 1. CARNET TIR Nr. |
|—————————————|————————————-|
| 2. Biroul(le) vamal(e) de plecare | 3. Eliberat de (numele asociaţiei |
| 1. ………….. 2. ……………. | emitente) |
| 3. ………….. |————————————-|
| | 4. Valabil pentru luarea în evidenta|
| | de cãtre biroul vamal de plecare |
| | pînã la ……..inclusiv |
|—————————————|————————————-|
| Pentru uz oficial | 5. Titularul carnetului (nume, |
| | adresa, ţara) |
| |————————————-|
| | 6. Ţara de plecare | 7. Ţara de |
| | | destinaţie |
|—————————————|————————————-|
| 8. Numãr(le) de înmatriculare a(ale) | 10. Documente anexate la manifest |
| vehiculului(lor) rutier(e) | |
| 9. Certificat(te) de agreare (Nr. şi | |
| data) | |
|—————————————| |
| MANIFESTUL MĂRFURILOR | |
—————————————————————————–
|11. a) Compartiment(te) | 12. Numãrul şi | 13. Greutatea | 18. Plumburi |
| de încãrcare sau | natura cole- | bruta în | sau mãrci |
| container(re) | telor sau | kg | de identi- |
| b) Mãrci şi numere | obiectelor; | | fiecare |
| ale coletelor | denumirea | | aplicate |
| sau obiectelor | mãrfurilor | | (numãr, i- |
|———————————————————— dentificare)|
|14. Totalul coletelor | Numãr | 15. Certific ca indica- | 19. Birou vamal |
| figurind pe manifest| | tiile din rubricile | de plecare |
| Destinaţia: | | 1-14 de mai sus sînt| Semnatura |
|————————|——-| exacte şi complete. | agentului şi |
| 1. Birou vamal | | 16. Locul şi data | ştampila cu |
|————————|——-| 17. Semnatura titularu- | data a birou-|
| 2. Birou vamal | | lui sau reprezentan-| lui vamal |
|————————|——-| tului sau | |
| 3. Birou vamal | | ……………… | ………… |
|—————————————————————————–|
|20. Certificat de luare în evidenta | |
| (birou vamal de plecare sau de trecere | |
| la intrare) | |
|———————————————| |
|[] 21. Plumburi sau mãrci | 22. Termen de | |
| de identificare | tranzit | |
| gãsite intacte | | |
|———————————————| |
|23. Înregistrat de biroul vamal din | Sub nr.| |
|———————————————| |
|24. Diverse (itinerar fixat, biroul unde | |
| transportul trebuie sa fie prezentat etc)| |
|———————————————| |
|25. Semnatura agentului şi ştampila | |
| cu data a biroului vamal | |
| ………………… | |
—————————————————————————–

COTORUL Nr. 2 (pagini pare, verde) AL CARNETULUI TIR Nr.

—————————————————————————–
| 1. Sosire constatatã de cãtre biroul vamal din …….. | 6. Semnatura |
| 2. [] Plumburi sau mãrci de identificare gãsite intacte | agentului şi |
| 3. Descãrcat ….. colete sau obiecte (cum e precizat | ştampila cu |
| pe manifest) | data a biroului|
| 4. Plumburi noi aplicate ………………………. | |
| 5. Rezerve …………………………………… | |
| ………………………………………….. | |
| ………………………………………….. | …………. |
—————————————————————————–
…………………………………………………………………..
| VOLETUL Nr. 2 | 1. CARNET TIR Nr. |
|—————————————|————————————-|
| 2. Biroul(le) vamal(e) de plecare | 3. Eliberat de (numele asociaţiei |
| 1. ………….. 2. ……………. | emitente) |
| 3. ………….. |————————————-|
| | 4. Valabil pentru luarea în evidenta|
| | de cãtre biroul vamal de plecare |
| | pînã la ……..inclusiv |
|—————————————|————————————-|
| Pentru uz oficial | 5. Titularul carnetului (nume, |
| | adresa, ţara) |
| |————————————-|
| | 6. Ţara de plecare | 7. Ţara de |
| | | destinaţie |
|—————————————|————————————-|
| 8. Numãr(e) de înmatriculare a(ale) | 10. Documente anexate la manifest |
| vehiculului(lelor) rutier(e) | |
| 9. Certificat(te) de agreare (Nr. şi | |
| data) | |
|—————————————| |
| MANIFESTUL MĂRFURILOR | |
—————————————————————————–
|11. a) Compartiment(te) | 12. Numãrul şi | 13. Greutatea | 18. Plumburi |
| de încãrcare sau | natura cole- | bruta în | sau mãrci |
| container(re) | telor sau | kg | de identi- |
| b) Mãrci şi numere | obiectelor; | | fiecare |
| ale coletelor | denumirea | | aplicate |
| sau obiectelor | mãrfurilor | | (numãr, i- |
|———————————————————— dentificare)|
|14. Totalul coletelor | Numãr | 15. Certific ca indica- | 19. Birou vamal |
| figurind pe manifest| | tiile din rubricile | de plecare |
| Destinaţia: | | 1-14 de mai sus sînt| Semnatura |
|————————|——-| exacte şi complete. | agentului şi |
| 1. Birou vamal | | 16. Locul şi data | ştampila cu |
|————————|——-| 17. Semnatura titularu- | data a birou-|
| 2. Birou vamal | | lui sau reprezentan-| lui vamal |
|————————|——-| tului sau | |
| 3. Birou vamal | | ……………… | ………… |
|—————————————————————————–|
|20. Certificat de luare în evidenta | 26. Certificat de scoatere |
| (birou vamal de plecare sau de trecere | din evidenta (biroul vamal|
| la intrare) | de trecere la ieşire sau |
| | sau de destinaţie) |
|———————————————|——————————-|
|[] 21. Plumburi sau mãrci | 22. Termen de |[] 27. Plumburi sau mãrci de |
| de identificare | tranzit | identificare gãsite |
| gãsite intacte | | intacte |
|———————————————|——————————-|
|23. Înregistrat de biroul vamal din | Sub nr.| 28. Numãrul coletelor scoase |
| | din evidenta |
|———————————————|——————————-|
|24. Diverse (itinerar fixat, biroul unde | 29. Rezerve |
| transportul trebuie sa fie prezentat etc)| |
|———————————————|——————————-|
|25. Semnatura agentului şi ştampila | 30. Semnatura agentului şi |
| cu data a biroului vamal | ştampila cu data |
| ………………… | a biroului vamal |
| | …………… |
—————————————————————————–

| VOLET DESTINAT EXCLUSIV, |
| ÎN CAZ DE NECESITATE, BIROULUI VAMAL |
| DE DESTINAŢIE |
v v
…………………………………………………………………..
| VOLETUL Nr. 2 (roz) | 1. CARNET TIR Nr. |
|—————————————|————————————-|
| 2. Biroul(le) vamal(e) de plecare | 3. Eliberat de (numele asociaţiei |
| 1. ………….. 2. ……………. | emitente) |
| 3. ………….. |————————————-|
| | 4. Valabil pentru a fi luat în evi- |
| | denta de biroul vamal de plecare |
| | pînã la ……..inclusiv |
|—————————————|————————————-|
| Pentru uz oficial | 5. Titularul carnetului (nume, |
| | adresa, ţara) |
| |————————————-|
| | 6. Ţara de plecare | 7. Ţara de |
| | | destinaţie |
|—————————————|————————————-|
| 8. Numãrul(le) de înmatriculare a(ale)| 10. Documentele anexate la manifest |
| vehiculului(lelor) rutier(e) | |
| 9. Certificat(te) de agreare (Nr. şi | |
| data) | |
|—————————————| |
| MANIFESTUL MĂRFURILOR | |
—————————————————————————–
|11. a) Compartiment(te) | 12. Numãrul şi | 13. Greutatea | 18. Plumburi |
| de încãrcare sau | natura cole- | bruta în | sau mãrci |
| container(e) | telor sau | kg | de identi- |
| b) Mãrci şi numere | obiectelor; | | fiecare |
| ale coletelor | denumirea | | aplicate |
| sau obiectelor | mãrfurilor | | (numãr, i- |
|———————————————————— dentificare)|
|14. Totalul coletelor | Nu- | 15. Certific ca indica- | 19. Biroul vamal |
|care figureazã pe manifest| mar | tiile din rubricile | de plecare |
| Destinaţia: | | 1-14 de mai sus sînt| Semnatura |
|————————–|—–| complete şi exacte. | agentului şi |
| 1. Birou vamal | | 16. Locul şi data | ştampila cu |
|————————–|—–| 17. Semnatura titularu- | data a birou-|
| 2. Birou vamal | | lui sau reprezentan-| lui vamal |
|————————–|—–| tului sau | |
| 3. Birou vamal | | ……………… | ………… |
|—————————————————————————–|
|20. Certificat de luare în evidenta | 26. Certificat de scoatere |
| (biroul vamal de plecare sau de trecere | din evidenta (biroul vamal|
| la intrare) | de trecere la ieşire sau |
| | sau de destinaţie) |
|———————————————|——————————-|
|[] 21. Plumburi sau mãrci | 22. Termen de |[] 27. Plumburi sau mãrci de |
| de identificare | tranzit | identificare gãsite |
| gãsite intacte | | intacte |
|———————————————|——————————-|
|23. Înregistrat de biroul vamal din | Sub nr.| 28. Numãrul coletelor scoase |
| | din evidenta |
|———————————————|——————————-|
|24. Diverse (itinerar fixat, biroul la care | 29. Rezerve |
| transportul trebuie sa fie prezentat etc)| |
|———————————————|——————————-|
|25. Semnatura agentului şi ştampila | 30. Semnatura agentului şi |
| cu data a biroului vamal | ştampila cu data |
| ………………… | a biroului vamal |
| | …………… |
—————————————————————————–

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (galben)
încheiat în aplicarea articolului 24 al Convenţiei TIR
(a se vedea, de asemenea, regulile de la 13 la 17 privind utilizarea carnetului TIR)

—————————————————————————–
| 1. Biroul(le) vamal(e) de plecare | 2. CARNET TIR Nr. |
| |———————————-|
| | 3. Eliberat de |
|——————————————|———————————-|
| 4. Numãrul(le) de înmatriculare al(ale) | 5. Titularul carnetului |
| vehiculului(lelor) rutier(e) | |
| Numãrul(le) de identificare al(ale) | |
| containerului(lor) | |
|——————————————|———————————-|
| 6. Plumbul(le) vamal(e) este/sînt | 8. Observaţii |
| intact(e) neintact(e) | |
| [] [] | |
|——————————————| |
| 7. Compartimentul(le) de încãrcare sau | |
| containerul(le) este/sînt | |
| intact(e) neintact(e) | |
| [] [] | |
|—————————————————————————–|
| 9. [] Nici o marfa nu apare ca fiind lipsa [] Mãrfurile descrise în rubri-|
| cile 10-13 lipsesc (L) sau |
| sînt distruse (D) cum se |
| indica în rubrica 12 |
|—————————————————————————–|
|10. a) Compartiment(te) | 11. Numãrul şi natura | 12. | 13. Observaţii |
| de încãrcare sau | coletelor sau | L sau D | (a se indica|
| container(re) | obiectelor; | | în special |
| b) Mãrci şi numere | denumirea | | cantitãţile |
| ale coletelor sau | mãrfurilor | | lipsa sau |
| obiectelor | | | distruse |
|—————————————————————————–|
|14. Data, locul şi circumstanţele accidentului |
|—————————————————————————–|
|15. Mãsuri luate pentru ca operaţiunea T.I.R. sa poatã continua |
| [] aplicare de noi plumburi: numãr …….. caracteristici ………. |
| [] transbordarea mãrfurilor (a se vedea rubrica 16 de mai jos) |
| [] altele |
|—————————————————————————–|
|16. Dacã mãrfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(lor) |
| rutier(e) sau containerului(lor) de substituire |
| Nr. de inma- Nr. certificat Numãrul şi |
| triculare Agreat de agreare caracteristicile |
| da nu plumburilor aplicate|
| a) vehiculul ………….. [] [] ………… ………/…….. |
| ………….. [] [] ………… ……../……… |
| |
| Nr. de identi- |
| fiecare |
| b) containerul ………… [] [] ……./………. |
| ………… [] [] ……./………. |
|—————————————————————————–|
|17. Autoritatea care a încheiat | 18. Viza urmatorului birou vamal |
| prezentul proces-verbal | pe parcursul transportului |
| | TIR |
| ………….. …………. | ………….. |
| loc/data/ştampila Semnatura | Semnatura |
—————————————————————————–

—————-
[] A se marca cu o cruce casutele care convin.

ANEXA 2

REGULAMENT
privind condiţiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere care pot fi admise la transportul internaţional sub sigiliu vamal

ART. 1
Principii fundamentale
Vor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mãrfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al cãror compartiment destinat încãrcãturii este construit şi amenajat astfel ca:
a) nici o marfa sa nu poatã fi scoasa sau introdusã din partea sigilatã a vehiculului fãrã a lasa urme vizibile de efracţie sau fãrã ruperea sigiliului vamal;
b) sigiliul vamal sa poatã fi aplicat într-un mod simplu şi eficace;
c) sa nu aibã nici un spaţiu ascuns care sa permitã dosirea mãrfurilor;
d) toate spaţiile susceptibile de a conţine mãrfuri sa fie uşor accesibile pentru controlul vamal.
ART. 2
Structura compartimentului rezervat încãrcãturii
1. Pentru a corespunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
a) elementele componente ale compartimentului rezervat încãrcãturii (pereţi, podele, usi, acoperis, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase şi repuse la loc din exterior fãrã a lasa urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect sa constituie un ansamblu care sa nu poatã fi modificat fãrã a lasa urme vizibile. Dacã pereţii, podeaua, uşile şi acoperisul sînt formate din elemente diverse, acestea vor trebui sa rãspundã aceloraşi prescripţii şi sa fie suficient de rezistente;
b) uşile şi orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.) vor fi prevãzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie sa nu poatã fi scos şi repus la loc din exterior fãrã a lasa urme vizibile şi nici usa sau inchizatoarea nu vor trebui sa poatã fi deschise fãrã a rupe sigiliul vamal. Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. Acoperisurile care se pot deschide vor fi admise;
c) deschizaturile de ventilaţie şi de scurgere vor fi prevãzute cu un dispozitiv care sa împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încãrcãturii.
Acest dispozitiv va trebui sa nu poatã fi scos şi repus la loc din exterior fãrã a lasa urme vizibile.
2. Indiferent de dispoziţiile art. 1 lit. c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încãrcãturii care, pentru ratiuni de ordin practic, trebuie sa comporte spaţii goale (de exemplu, între plãcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spaţii sa nu poatã fi utilizate pentru ascunderea de mãrfuri:
i) dacã îmbrãcãmintea interioarã a compartimentului acoperã peretele pe toatã înãlţimea sa de la podea pînã la acoperis sau, în alte cazuri, dacã spaţiul existent între aceasta îmbrãcãminte şi peretele exterior este în întregime închis, îmbrãcãmintea va trebui sa fie fixatã astfel încît sa nu poatã fi demontata şi repusã la loc fãrã a lasa urme vizibile; şi
ii) dacã îmbrãcãmintea nu acoperã peretele pe toatã înãlţimea sa şi dacã spaţiile care o separa de peretele exterior nu sînt în întregime închise, precum şi în orice alte cazuri în care construcţia presupune spaţii, numãrul spaţiilor va trebui sa fie redus la minimum şi aceste spaţii vor trebui sa fie uşor accesibile pentru controlul vamal.
3. Lucarnele vor fi permise cu condiţia ca ele sa fie confectionate din materiale suficient de rezistente şi sa nu poatã fi scoase şi repuse la loc din exterior fãrã a lasa urme vizibile.
Totuşi, sticla va fi admisã, dar în acest caz fereastra va fi prevãzutã cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depãşi 10 mm.
4. Deschizaturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca şi cele de ungere, întreţinere, reumplere a lazii cu nisip, nu vor fi admise decît dacã vor fi prevãzute cu un capac care sa fie fixat astfel încît accesul din exterior la compartimentul rezervat încãrcãturii sa nu fie posibil.
ART. 3
Vehicule cu prelata
1. Vehiculele cu prelata vor satisface condiţiile art. 1 şi 2 ale prezentului regulament, în mãsura în care acestea pot sa le fie aplicate. În plus, vehiculele vor fi conforme condiţiilor prezentului articol.
2. Prelata va fi confectionata fie din tesatura rezistenta, fie din tesatura acoperitã cu material plastic sau cauciucat, neextensibil şi suficient de rezistent.
Ea va fi într-o stare buna şi confectionata astfel încît dispozitivul de închidere odatã fixat sa nu permitã accesul la incarcatura fãrã a lasa urme vizibile.
3. Dacã prelata este confectionata din mai multe fisii, marginile acestor fisii vor fi indoite una în alta şi asamblate cu ajutorul a doua cusaturi la o distanta de cel puţin 15 mm. Aceste cusaturi vor fi executate conform schitei nr. 1 anexatã la prezentul regulament. Totuşi, cînd pentru anumite pãrţi ale prelatei (cum ar fi partea rabatabila din spate şi colturile întãrite), nu este posibil sa se asambleze pãrţile în acest mod, va fi suficient sa se indoaie capatul partii superioare şi sa se facã cusaturile conform schitelor nr. 2 şi nr. 2 a, anexate la prezentul regulament.
Una dintre cusaturi nu va fi vizibila decît din interior, iar culoarea firului utilizat pentru aceasta cusatura va trebui sa fie net diferita de culoarea prelatei ca şi de culoarea firului utilizat pentru alta cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.
4. Dacã prelata este din tesatura acoperitã cu material plastic şi confectionata din mai multe fisii, aceste fisii vor putea fi de asemenea lipite conform schitei nr. 3, anexatã la prezentul regulament.
Marginea unei fisii va acoperi marginea celeilalte fisii, pe o latime de cel puţin 15 mm. Unirea fisiilor va fi asigurata pe toatã aceasta latime. Marginea exterioarã de asamblat va fi acoperitã de o panglica din material plastic, cu o latime de cel puţin 7 mm, care va fi fixatã prin acelaşi procedeu de lipire. Se va imprima pe aceasta panglica, ca şi pe o latime de cel puţin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform şi vizibil. Asamblarea va fi efectuatã astfel încît fisiile sa nu poate fi separate şi apoi reasamblate fãrã a lasa urme vizibile.
5. Reparaţiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schita nr. 4, anexatã la prezentul regulament. Marginile vor fi indoite una în alta şi asamblate prin doua cusaturi vizibile şi distantate cu cel puţin 15 mm; culoarea firului vizibil din interior va fi diferita de cea a firului vizibil din exterior şi de aceea a prelatei; toate cusaturile vor fi trase la masina.
Cînd trebuie efectuate reparaţiile unei prelate deteriorate aproape de margini, inlocuindu-se fisia deteriorata cu alta fisie, cusatura va putea fi trasa, conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol şi conform schitei nr. 1, anexatã la prezentul regulament.
Reparaţiile prelatelor din tesatura acoperitã cu material plastic vor putea fi efectuate, de asemenea, conform metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol, dar, în acest caz, sudura va trebui sa fie efectuatã pe ambele fete ale prelatei, fisia fiind pusã pe fata interioarã.
6. a) Prelata va fi fixatã la vehicul astfel încît sa rãspundã strict condiţiilor art. 1 lit. a) şi b) ale prezentului regulament. Închiderea va fi asigurata prin:
i) belciuge metalice aplicate vehiculului;
ii) ochiuri practicate în marginea prelatei;
iii) o legatura de închidere care sa treacã prin belciuge pe deasupra prelatei şi sa ramina vizibila la exterior pe toatã lungimea sa.
Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanta de cel puţin 200 mm masurata începînd din centrul belciugelor de fixare, exceptind cazurile în care sistemul de construcţie a vehiculului ar impiedica el însuşi orice acces la compartimentul rezervat încãrcãturii.
b) Cînd marginea unei prelate trebuie sa fie fixatã definitiv la vehicul, asamblarea va fi continua şi realizatã cu ajutorul unor dispozitive solide.
7. Prelata va fi susţinutã de o suprastructura adecvatã (pereţi, cercuri, sipci etc.).
8. Intervalul între belciuge şi între ochiuri nu va depãşi 200 mm. Ochiurile vor fi întãrite.
9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
a) cabluri din oţel cu un diametru de cel puţin 3 mm; sau
b) cordon din cinepa sau din sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, imbracat într-un invelis din material plastic transparent neextensibil.
Cablurile sau cordoanele vor putea fi imbracate cu un invelis din material plastic transparent neextensibil.
10. Fiecare cablu sau cordon va trebui sa fie dintr-o singura bucata şi prevãzute cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecãrui cap metalic va trebui sa comporte un nit gol traversind cablul sau cordonul şi permitind trecerea legãturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sa ramina vizibil de o parte şi de alta a nitului gol, astfel încît sa fie posibil sa se constate ca acest cablu sau cordon este într-adevãr dintr-o singura bucata (a se vedea schita nr. 5 anexatã la prezentul regulament).
11. La deschiderile practicate în prelata folosite la încãrcare sau descãrcare, ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficienta mãsura. În plus, închiderea va fi asigurata prin:
a) o parte rabatabila cusuta sau lipita, conform paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol;
b) belciuge şi ochiuri care satisfac condiţiile paragrafului 8 al prezentului articol; şi
c) o banda confectionata dintr-un material corespunzãtor, dintr-o singura bucata şi neextensibila, cu o latime şi o grosime de cel puţin 20 mm, respectiv 3 mm, care trece prin belciuge şi care tine împreunã cele doua margini ale prelatei ca şi partea rabatabila. Aceasta banda va fi fixatã de interiorul prelatei şi prevãzutã cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau a cordonului menţionat la paragraful 9 al prezentului articol.
Nu va fi pretinsa existenta unei pãrţi rabatabile, atunci cînd exista un dispozitiv special (sicana etc.), care impiedica accesul la incarcatura fãrã a lasa urme vizibile.

ANEXA 3

Procedura de agreare a vehiculelor rutiere care corespund condiţiilor tehnice prevãzute în regulamentul din anexa nr. 2

Generalitati

1. Vehiculele rutiere pot fi agreate dupã una din urmãtoarele proceduri:
a) fie individual;
b) fie pe tip de construcţie (o serie de vehicule rutiere).
2. Dupã agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa nr. 4. Acest certificat va fi imprimat în limba tarii unde a fost eliberat şi în limba franceza sau în limba engleza. El va fi însoţit, atunci cînd autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va considera util, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numãrul acestor documente va fi, în acest caz, trecut de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
3. Certificatul va trebui sa se gãseascã la bordul vehiculului rutier.
4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificãrii şi eventualei prelungiri a agrearii, autoritãţilor competente din ţara în care vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neinmatriculate, autoritãţilor competente din ţara în care domiciliazã proprietarul sau utilizatorul.
5. Dacã un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prevãzute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încît sa satisfacã din nou aceste condiţii tehnice.
6. Cînd caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier se modifica, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat şi va trebui sa primeascã un nou certificat de agreare de la autoritatea competenta înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.
7. Autoritãţile competente ale tarii în care este înmatriculat vehiculul sau, în cazul vehiculelor care nu necesita înmatricularea, autoritãţile competente ale tarii în care este stabilit proprietarul sau utilizatorul pot, dacã este cazul, sa retragã sau sa reînnoiascã certificatul de agreare sau sa elibereze un nou certificat de agreare în împrejurãrile enumerate la art. 14 al prezentei convenţii şi la paragrafele 4, 5 şi 6 ale prezentei anexe.

Procedura de agreare individualã

8. Agrearea individualã este cerutã autoritãţii competente de cãtre proprietar, utilizator sau reprezentantul unuia sau altuia. Autoritatea competenta procedeazã la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prevãzute la paragrafele 1-7 de mai sus, se asigura ca el corespunde condiţiilor tehnice prevãzute la anexa nr. 2 şi elibereazã, dupã agreare, un certificat conform modelului din anexa nr. 4

Procedura de agreare pe tip de construcţie (serii de vehicule rutiere)

9. Cînd vehiculele rutiere sînt fabricate în serie dupã acelaşi tip de construcţie, constructorul va putea cere autoritãţii competente din ţara de fabricaţie agrearea pe tip de construcţie.
10. Constructorul va trebui sa indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.
11. Aceasta cerere va trebui sa fie însoţitã de planuri şi de o specificaţie detaliatã a construcţiei tipului de vehicul rutier care urmeazã sa fie agreat.
12. Constructorul trebuie sa se angajeze în scris:
a) sa prezinte autoritãţii competente acele vehicule din tipul în cauza pe care doreşte sa le examineze;
b) sa permitã autoritãţii competente sa examineze alte exemplare în orice moment în cursul producţiei seriei tipului respectiv;
c) sa informeze autoritatea competenta de orice modificare a planurilor sau specificatiilor, indiferent de importanta, înainte de a o opera;
d) sa aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare a tipului de construcţie, precum şi numãrul de ordine al fiecãrui vehicul din seria tipului respectiv (numãr de fabricaţie);
e) sa ţinã o evidenta a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.
13. Autoritatea competenta va indica, dacã este cazul, modificãrile de adus tipului de construcţie prevãzut pentru a putea acorda agrearea.
14. Nici o agreare pe tip de construcţie nu va fi acordatã fãrã ca autoritatea competenta sa fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate conform acestui tip de construcţie, ca vehiculele de acest tip satisfac condiţiile tehnice prevãzute în anexa nr. 2.
15. Autoritatea competenta va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe tip. Aceasta decizie va purta data, numãr şi va desemna cu precizie autoritatea care a dat-o.
16. Autoritatea competenta va lua mãsurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construcţie agreat, un certificat de agreare, ingrijindu-se de vizarea corespunzãtoare a acestuia.
17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa completeze, în mãsura necesarului, certificatul de agreare prin:
– indicarea numãrului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica 1), sau
– cînd este vorba de un vehicul nesupus înmatriculãrii, indicarea numãrului şi adresei titularului (rubrica 9).
18. Cînd un vehicul care a fost agreat pe tip de construcţie este exportat într-o alta ţara parte contractantã la prezenta convenţie, ţara importatoare nu va cere o noua procedura de agreare ca urmare a importului.

Procedura de adnotare a certificatului de agreare

19. Cînd un vehicul agreat, care transporta mãrfuri sub acoperirea unui carnet T.I.R., prezintã defecte de importanta majorã, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor putea fie sa refuze autorizarea vehiculului de a-şi continua drumul sub acoperirea carnetului T.I.R., fie sa permitã vehiculului sa-şi continue drumul sub acoperirea carnetului T.I.R. pe propriul lor teritoriu, luind mãsurile de control corespunzãtoare.
Vehiculul agreat va trebui sa fie repus în stare corespunzãtoare în timpul cel mai scurt şi, cel tirziu, înainte de orice noua utilizare pentru transport sub acoperirea unui carnet T.I.R.
20. În fiecare dintre cele doua cazuri, autoritãţile vamale vor face menţiunea corespunzãtoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului.
Vehiculul repus în starea care sa justifice agrearea va fi prezentat autoritãţilor competente ale unei pãrţi contractante care vor valida din nou certificatul, adaugind în rubrica 11 o menţiune care anuleazã adnotarile precedente.
Nici un vehicul al cãrui certificat poarta o menţiune în rubrica 10, în baza dispoziţiilor sus-menţionate, nu va putea fi utilizat din nou pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. pînã cînd nu va fi repus în starea corespunzãtoare şi pînã cînd adnotarile din rubrica 10 nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.
21. Orice menţiune înscrisã pe certificat va purta data şi va fi autentificatã de autoritãţile competente.
22. Cînd un vehicul prezintã defecte pe care autoritãţile vamale le considera de importanta minora şi nu creeazã nici un risc de frauda, continuarea utilizãrii acestui vehicul pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. va putea fi autorizata.
Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre aceasta defectiune şi va trebui sa repuna vehiculul în stare corespunzãtoare într-un termen rezonabil.

ANEXA 4

MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER

(Pagina de coperta)

CERTIFICAT DE AGREARE
a unui vehicul rutier pentru transportul mãrfurilor sub sigiliu vamal

CERTIFICAT Nr. …………
Convenţia T.I.R. din 14 noiembrie 1975
Eliberat de ……………………..
(autoritatea competenta)

IDENTIFICARE | CERTIFICAT DE AGREARE Nr. |
—————————- |
1. Numãr de înmatriculare |
2. Tipul vehiculului |
3. Numãrul sasiului |
4. Marca (sau numele constructorului) |
5. Alte caracteristici |
6. Numãrul de anexe |
—————————————————————————–|
7. AGREARE ———————- |
7. Valabil pînã la | | |
———————- |
[] agreare individualã |
[] agreare prin tipul de construcţie (a se marca cu ————— |
o cruce casuta corespunzãtoare) | | |
Loc | Ştampila | |
Data | | |
Semnatura ————— |
—————————————————————————–|
8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele |
neinmatriculate] |
Nume şi adresa |
—————————————————————————–|
9. REINNOIRE |
—————————————————————————–|
Valabil pînã la | | | |
——————————|—————|—————–|————|
Loc | | | |
——————————|—————|—————–|————|
Data | | | |
——————————|—————|—————–|————|
Semnatura | | | |
——————————|—————|—————–|————|
Ştampila | | | |
—————————————————————————–

OBSERVAŢII
(rezervat autoritãţilor vamale)

—————————————————————————–
| 10. Defecte constatate | 11. Remedieri |
|——————————————-|———————————|
| Autoritate | Ştampila | Autoritate | Ştampila |
|———————-| |——————| |
| Semnatura | | Semnatura | |
|——————————————-|———————————|
| 10. Defecte constatate | 11. Remedieri |
|——————————————-|———————————|
| Autoritate | Ştampila | Autoritate | Ştampila |
|———————-| |——————| |
| Semnatura | | Semnatura | |
|——————————————-|———————————|
| 10. Defecte constatate | 11. Remedieri |
|——————————————-|———————————|
| Autoritate | Ştampila | Autoritate | Ştampila |
|———————-| |——————| |
| Semnatura | | Semnatura | |
—————————————————————————–
12. Alte menţiuni

AVIZ IMPORTANT PE VERSO

AVIZ IMPORTANT

1. Certificatul de agreare va fi însoţit, dacã autoritatea care l-a eliberat considera necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numãrul acestor documente va fi în acest caz înscris de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
2. Certificatul va trebui sa se gãseascã la bordul vehiculului rutier.
3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificãrii şi reînnoirii eventuale a agrearii, autoritãţilor competente ale tarii unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neinmatriculate, autoritãţilor tarii în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.
4. Dacã un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., a fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încît sa corespundã din nou condiţiilor tehnice.
5. Atunci cînd caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier sînt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat şi va trebui sa obţinã o noua agreare din partea autoritãţii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

ANEXA 5

PLĂCILE T.I.R.

1. Plãcile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.
2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o înãlţime de 200 mm şi o grosime de cel puţin 20 mm. Ele vor fi de culoare alba pe un fond albastru.

ANEXA 6

NOTE EXPLICATIVE

Introducere

i) Conform dispoziţiilor art. 43 din prezenta convenţie, notele explicative dau interpretare anumitor dispoziţii din prezenta convenţie şi din anexele sale. Ele reiau, de asemenea, anumite practici recomandate.
ii) Notele explicative nu modifica dispoziţiile prezentei convenţii sau ale anexelor sale; ele le precizeazã numai conţinutul, înţelesul şi aria de cuprindere.
iii) În mod deosebit, ţinînd seama de dispoziţiile art. 12 şi ale anexei nr. 2 din prezenta convenţie relative la condiţiile tehnice de agreare a vehiculelor rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizeazã, dacã este cazul, tehnicile de construcţie care trebuie sa fie acceptate de pãrţile contractante ca fiind corespunzãtoare acestor dispoziţii. Ele precizeazã, de asemenea, dacã este cazul, tehnicile de construcţie care nu corespund acestor dispoziţii.
iv) Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispoziţiilor din prezenta convenţie şi din anexele sale, în funcţie de evoluţia tehnicilor şi exigenţelor de ordin economic.

0. Textul principal al convenţiei

0.1. ARTICOLUL 1
0.1. b) Excepţiile (redevenţe şi impozite) vizate la alin. b) al art. 1 se înţeleg ca fiind toate sumele, altele decît drepturile şi taxele percepute la import sau la export de pãrţile contractante sau cu ocazia importului sau exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul serviciilor acordate şi nu vor constitui un mijloc indirect de protecţie a produselor naţionale sau o taxa cu caracter fiscal perceputã pentru importuri sau exporturi. Aceste redevenţe şi impozite cuprind, între altele, vãrsãmintele aferente:
– certificatelor de origine, dacã acestea sînt necesare pentru tranzit;
– analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului;
– inspectiilor vamale şi altor operaţiuni de vamuire efectuate în afarã orelor de deschidere normale şi a localurilor oficiale ale unitãţii vamale;
– inspectiilor efectuate pentru motive de ordin sanitar, veterinar sau fitopatologic.
0.1. e) Se înţelege prin caroserie amovibila un compartiment de încãrcare care nu este dotat cu nici un mijloc de locomotie şi care este conceput pentru a fi transportat pe un vehicul rutier, sasiul şi cadrul inferior al caroseriei fiind special adaptate în acest scop.
i) Termenul parţial închis, care se aplica echipamentului menţionat la alin. e), i) ale art. 1, se înţelege ca referindu-se la o construcţie în general constituitã dintr-un planseu şi o suprastructura delimitind un spaţiu de încãrcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în general facuta din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste tipuri de containere pot avea, de asemenea, unu sau mai mulţi pereţi laterali sau frontali. Unele dintre aceste containere au numai un acoperis legat de planseu cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sînt utilizate în special pentru transportul mãrfurilor voluminoase (ca autoturisme, de exemplu).

0.2. ARTICOLUL 2

0.2 – 1. Articolul 2 prevede ca un transport sub acoperirea carnetului T.I.R. poate sa înceapã şi sa se termine în aceeaşi ţara, cu condiţia ca el sa strabata pe parcurs un teritoriu strãin. Nimic nu se opune în acest caz ca autoritãţile vamale ale tarii de plecare sa pretindã în afarã de carnetul T.I.R. un document naţional destinat sa asigure reimportul liber al mãrfurilor. Este recomandat, totuşi, ca autoritãţile vamale sa se straduiasca sa nu ceara un asemenea document şi sa accepte sa-l înlocuiascã printr-o adnotare specialã pe carnetul T.I.R.
0.2. – 2. Dispoziţiile acestui articol permit transportul mãrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. cînd numai o parte din parcurs este efectuatã pe cale rutiera. Ele nu precizeazã care parte a parcursului trebuie sa fie efectuatã pe cale rutiera, ci este suficient ca aceasta parte sa se situeze între începutul şi sfîrşitul operaţiunii T.I.R. Totuşi, contrar intenţiilor expeditorului la plecare, se poate intimpla ca pentru motive neprevãzute, cu caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului sa nu fie efectuatã pe cale rutiera. Pãrţile contractante vor accepta carnetul T.I.R. în aceste cazuri excepţionale şi responsabilitatea asociaţiilor garante va fi angajata.

0.5. ARTICOLUL 5

Textul acestui articol nu exclude dreptul de a se efectua controlul mãrfurilor prin sondaj, dar subliniaza ca aceste controale trebuie sa fie limitate ca numãr. Trebuie observat ca sistemul internaţional al carnetului T.I.R. da garanţii suplimentare în raport cu cele prezentate de procedurile naţionale: pe de o parte, indicaţiile carnetului T.I.R. referitoare la mãrfuri trebuie sa corespundã mentiunilor fãcute pe documentele vamale emise eventual în ţara de plecare; pe de alta parte, ţãrile de trecere şi de destinaţie gãsesc garanţii în controalele care s-au efectuat la plecare şi care au fost atestate prin ştampila unitãţii vamale de plecare. (A se vedea, de asemenea, mai departe nota art. 19).

0.6.2. ARTICOLUL 6, paragraful 2

Conform dispoziţiilor acestui paragraf, autoritãţile vamale ale unei tari pot agrea mai multe asociaţii, fiecare dintre ele asumîndu-şi responsabilitatea decurgind din operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a emis sau pe care le-au emis asociaţiile a cãror corespondenta este.

0.8.3. ARTICOLUL 8, paragraful 3

Se recomanda autoritãţilor vamale sa limiteze la o suma echivalenta cu 50.000 dolari S.U.A. de carnet T.I.R. nivelul maxim care se poate cere eventual asociaţiei garante.

0.8.6. ARTICOLUL 8, paragraful 6

1. Cînd în carnetul T.I.R. nu exista indicaţii suficient de precise care sa permitã taxarea mãrfurilor, cei interesaţi pot face dovada naturii exacte a mãrfurilor.
2. Dacã nu este facuta nici o dovada, drepturile şi taxele nu vor fi aplicate la o taxa forfetara fãrã legatura cu natura mãrfurilor, ci la taxa cea mai ridicatã aplicabilã genului de mãrfuri acoperite potrivit mentiunilor cuprinse în carnetul T.I.R.

0.10. ARTICOLUL 10

Certificarea de descãrcare a carnetului T.I.R. este consideratã ca a fost obţinutã abuziv sau fraudulos cînd operaţiunea T.I.R. a fost efectuatã folosindu-se compartimente de încãrcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuinţarea de documente false sau inexacte, substituirea de mãrfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descãrcarea a fost obţinutã prin alte mijloace ilicite.

0.11. ARTICOLUL 11

0.11 – 1. Atunci cînd autoritãţile vamale trebuie sa ia decizia de a acorda sau nu liberul de vama pentru mãrfuri sau vehicule, ele nu ar trebui sa se lase influentate de faptul ca asociaţia garanta rãspunde de plata drepturilor, taxelor şi dobinzilor de intirziere datorate de titularul carnetului, dacã legislaţia lor le permite folosirea altor mijloace pentru asigurarea protecţiei intereselor pe care le apara.
0.11 – 2. Dacã asociaţia garanta este rugata, conform procedurii prevãzute la art. 11, sa verse sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 şi nu o face în intervalul de 3 luni prevãzut în convenţie, autoritãţile competente ar putea cere plata sumelor în cauza pe baza reglementãrilor lor naţionale, fiind vorba de neexecutarea unui contract de garanţie subscris de asociaţia garanta în virtutea legislaţiei naţionale.

0.15. ARTICOLUL 15

Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite dificultãţi cînd este vorba de vehicule nesupuse înmatriculãrii, cum ar fi, de exemplu, în anumite tari, remorcile sau semiremorcile. În acest caz, dispoziţiile art. 15 pot fi respectate, oferind în acelaşi timp o siguranta suficienta autoritãţilor vamale prin menţionarea, pe voletele nr. 1 şi 2 ale carnetului T.I.R. utilizat de ţara implicata şi pe cotoarele corespunzãtoare, a caracteristicilor (mãrci şi numere) acestor vehicule.

0.17. ARTICOLUL 17

0.17 – 1. Dispoziţia referitoare la faptul ca manifestul mãrfurilor acoperite de carnetul T.I.R. indica separat conţinutul fiecãrui vehicul din ansamblul de vehicule sau al fiecãrui container are ca scop numai facilitarea controlului vamal al conţinutului unui singur vehicul sau al unui singur container. Aceasta dispoziţie nu trebuie deci sa fie interpretatã limitativ, astfel încît orice diferenţa între conţinutul efectiv al unui vehicul sau container şi conţinutul acestui vehicul sau container indicat în manifest sa fie consideratã ca o încãlcare a dispoziţiilor convenţiei. Dacã transportatorul poate face dovada autoritãţilor competente ca, în ciuda acestei diferenţe, toate mãrfurile indicate în manifest corespund totalului mãrfurilor încãrcate în ansamblul de vehicule sau în containerele acoperite de carnetul T.I.R., nu va trebui, în principiu, sa se considere ca a avut loc o încãlcare a reglementãrilor vamale.
0.17 – 2. În cazul transportului de mobila şi obiecte de uz gospodãresc se va aplica procedura prevãzutã la paragraful 10.c) al regulilor relative la utilizarea carnetului T.I.R. şi se va limita în mod rezonabil enumerarea obiectelor transportate.

0.18. ARTICOLUL 18

0.18 – 1. Buna funcţionare a sistemului carnetului T.I.R. presupune ca autoritãţile vamale sa refuze ca un birou de ieşire sa fie desemnat ca birou de destinaţie pentru un transport care continua cãtre ţara vecina, de asemenea, parte contractantã la convenţie, mai puţin în situaţiile în care ratiuni deosebite justifica cererea.
0.18 – 2. 1. Mãrfurile trebuie sa fie încãrcate în asa fel încît lotul de mãrfuri destinat a fi descãrcat la primul loc de descãrcare sa poatã fi scos din vehicul sau din container fãrã a fi necesar sa se descarce urmãtorul lot sau urmãtoarele loturi de mãrfuri destinate a fi descãrcate în alte locuri de descãrcare.
2. În cazul unui transport care comporta descãrcare la mai multe birouri, este necesar ca, îndatã ce o descãrcare parţialã a avut loc, sa se facã menţiune despre aceasta în coloana 12 pe toate manifestele rãmase la carnetul T.I.R. şi sa se menţioneze, în acelaşi timp, pe voletele rãmase şi pe cotoarele corespunzãtoare ca s-au aplicat noi sigilii.

0.19. ARTICOLUL 19

Obligaţia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura cu privire la exactitatea manifestului mãrfurilor implica necesitatea de a verifica cel puţin faptul ca menţiunile din manifestul mãrfurilor corespund cu cele din documentele de export şi din documentele de transport sau alte documente comerciale privind mãrfurile; biroul vamal de plecare poate astfel examina mãrfurile, dacã este necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, sa verifice starea vehiculului rutier sau a containerului şi, în cazul vehiculelor sau containerelor acoperite cu prelata, starea prelatei şi a legãturilor de închidere a prelatei, aceste accesorii nefiind incluse în certificatul de agreare.

0.20. ARTICOLUL 20

Atunci cînd autoritãţile vamale stabilesc un termen pentru transportul mãrfurilor pe teritoriul lor, acestea trebuie, de asemenea, sa ţinã seama, între altele, de reglementãrile speciale cãrora transportatorul trebuie sa se conformeze şi, îndeosebi, de reglementãrile privind orele de lucru şi perioadele de repaus obligatoriu ale conducãtorilor de vehicule. Se recomanda ca autoritãţile vamale sa nu foloseascã dreptul lor de a fixa itinerariul decît atunci cînd este absolut necesar.

0.21. ARTICOLUL 21

0.21 – 1. Dispoziţiile acestui articol nu limiteazã cu nimic competenta autoritãţilor vamale de a verifica şi de a controla toate elementele vehiculului, altele decît compartimentele de încãrcare sigilate.
0.21 – 2. Biroul vamal de intrare poate retrimite pe transportator la biroul vamal de ieşire din ţara vecina cînd constata ca viza de ieşire a fost omisa sau aplicatã necorespunzãtor în ţara respectiva.
În acest caz, biroul vamal de intrare insereaza în carnetul T.I.R. o nota în atenţia biroului vamal de ieşire corespondent.
0.21 – 3. Dacã, dupã operaţiunile de control, autoritãţile vamale preleva mostre de mãrfuri, pe manifestul mãrfurilor din carnetul T.I.R. organele vamale trebuie sa facã o adnotare conţinînd toate precizãrile utile referitoare la mãrfurile prelevate.

0.28. ARTICOLUL 28

1. Articolul 28 prevede ca descãrcarea carnetului T.I.R. la biroul de destinaţie trebuie sa aibã loc fãrã intirziere, sub rezerva ca mãrfurile sa fie supuse unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum.
2. Utilizarea carnetului T.I.R. trebuie sa fie limitatã la funcţiile care-i sînt proprii, adicã la tranzit. Carnetul T.I.R. nu trebuie sa serveascã, de exemplu, la acoperirea stationarii la destinaţie a mãrfurilor sub control vamal. Biroul de destinaţie trebuie sa descarce carnetul T.I.R., dacã nici o neregularitate nu a fost comisã, îndatã ce mãrfurile înscrise în carnet au fost plasate sub un alt regim vamal sau au fost vamuite pentru punerea în consum. În practica, aceasta descãrcare trebuie sa fie efectuatã îndatã ce mãrfurile au fost reexportate direct (de exemplu, în cazul imbarcarii lor directe într-un port maritim) sau îndatã ce pentru ele s-a întocmit declaraţia vamalã la destinaţie sau îndatã ce ele au fost supuse unui regim vamal de asteptare (de exemplu, depozitare sub supraveghere vamalã), dupã regulile în vigoare în ţara de destinaţie.

0.29. ARTICOLUL 29

Nu se cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau containerele transportind mãrfuri grele sau voluminoase.
Biroului vamal de plecare îi revine însã obligaţia de a verifica dacã alte condiţii stabilite în acest articol sînt îndeplinite pentru un transport de acest fel. Birourile vamale ale celorlalte pãrţi contractante vor accepta decizia luatã de biroul vamal de plecare, cu excepţia cazurilor cînd decizia li se pare în contradictie evidenta cu dispoziţiile art. 29.

0.38.1. ARTICOLUL 38, paragraful 1

O întreprindere nu ar trebui sa fie exclusa de a beneficia de regimul T.I.R. datoritã abaterilor comise de cãtre unul din soferii sãi, fãrã stirea persoanelor responsabile ale întreprinderii.

0.38.2. ARTICOLUL 38, paragraful 2

Atunci cînd o parte contractantã a fost informatã ca o persoana stabilitã sau domiciliata pe teritoriul sau s-a fãcut vinovata de o abatere pe teritoriul unei tari strãine, aceasta nu este obligatã sa nu mai permitã eliberarea de carnete T.I.R. persoanei în cauza.

0.39. ARTICOLUL 39

Expresia erori comise prin neglijenţa vizeazã acte care nu sînt comise deliberat şi în deplina cunostinta de cauza, ci decurg din aceea ca nu au fost luate mãsuri rationale şi necesare pentru a asigura exactitatea informaţiilor într-un caz anume.

0.45. ARTICOLUL 45

Se recomanda pãrţilor contractante sa înfiinţeze un numãr cît mai mare posibil de unitãţi vamale pentru operaţiunea T.I.R., fie unitãţi de interior, fie birouri de frontiera.

2. ANEXA nr. 2

2.2. ARTICOLUL 2
2.2.1.a. Alineatul 1 a) – Asamblarea elementelor constitutive

a) Cînd sînt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, suruburi, buloane etc.), un numãr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate şi vor pãtrunde în interior unde vor fi fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, insurubate sau nituite sau sudate pe surub). Totuşi, niturile clasice (acelea a cãror aplicare cere o intervenţie de o parte şi de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate încãrcãturii poate fi fixatã cu ajutorul unor suruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o incarcatura exploziva sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior şi care traverseaza în unghi drept podeaua şi traversele metalice inferioare, cu condiţia ca, în afarã suruburilor autofiletante, unele extremitati sa fie pierdute în partea exterioarã a traversei sau sudate pe ea.
b) Autoritatea competenta determina numãrul şi natura dispozitivelor de asamblare care trebuie sa satisfacã condiţiile alineatului a) din prezenta nota, asigurindu-se ca nu este posibil ca elementele constitutive precum şi cele asamblate sa fie deplasate fãrã a lasa urme vizibile.
Alegerea şi aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sînt supuse nici unei restrictii.
c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase şi înlocuite fãrã a lasa urme vizibile prin actionare pe o singura parte, adicã fãrã sa fie necesar sa se intervinã dintr-o parte şi din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de nituri cu expansiune, nituri oarbe şi similare.
d) Modalitãţile de asamblare descrise mai sus se aplica vehiculelor speciale, de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice şi vehiculelor cisterne, în mãsura în care ele nu sînt incompatibile cu prescripţiile tehnice pe care aceste vehicule trebuie sa le satisfacã pentru utilizarea lor.
Cînd nu este posibil, din motive tehnice, sa se fixeze elementele în modul descris la alineatul a) din aceasta nota, elementele constitutive vor putea fi asamblate cu ajutorul dispozitivelor menţionate la alineatul c) din aceasta nota cu condiţia ca dispozitivul utilizat pe fata inferioarã a peretelui sa nu fie accesibil din exterior.

2.2.1.b. Alineatul 1 b) – Usi şi alte sisteme de închidere

a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie sa fie:
i) fixat prin sudura sau cu ajutorul a cel puţin doua dispozitive de asamblare conform alineatului a) de la nota explicativa 2.2.1 a); sau
ii) conceput astfel ca sa nu poatã fi înlãturat, dupã ce compartimentul rezervat încãrcãturii a fost închis şi sigilat, fãrã a lasa urme vizibile;
iii) prevãzut cu gãuri cu un diametru de 11 mm sau cu deschideri de 11 mm lungime şi 3 mm largime;
iv) sa prezinte aceeaşi siguranta indiferent de tipul de sigiliu utilizat.
b) Balamalele simple, balamalele ingropate şi alte dispozitive de prindere a uşilor etc. vor trebui sa fie fixate conform prevederilor alin. a) al prezentei note. Pe lîngã aceasta, diferitele pãrţi constitutive ale dispozitivului de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor) vor fi imbinate astfel încît sa nu poatã fi inlaturate sau demontate fãrã a lasa urme vizibile atunci cînd compartimentul rezervat încãrcãturii este închis şi sigilat.
Totuşi, atunci cînd dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va fi suficient ca usa odatã închisã şi sigilatã sa nu poatã fi retrasã fãrã a lasa urme vizibile. Atunci cînd usa sau sistemul de închidere comporta mai mult de doua balamale, numai cele doua balamale care sînt cele mai apropiate de extremitatea usii trebuie sa fie fixate conform prevederilor alineatelor a) i) şi ii) de mai sus.
c) În mod excepţional, în cazul vehiculelor avînd un compartiment calorifug rezervat încãrcãturii, dispozitivul pentru sigilarea vamalã, balamalele şi celelalte piese a cãror inlaturare ar permite accesul în interiorul compartimentului rezervat încãrcãturii sau al acelor spaţii în care mãrfurile ar putea fi ascunse, pot fi fixate pe uşile compartimentului rezervat încãrcãturii cu ajutorul unor buloane sau al unor suruburi care sînt introduse din exterior dar care nu satisfac condiţiile cerute de alineatul a) de la nota explicativa 2.2.1. a) de mai sus, cu condiţia ca:
i) virfurile buloanelor sau suruburilor sa fie ancorate într-o placa sfredelita sau într-un dispozitiv asemãnãtor montat în spatele panoului exterior al usii; şi
ii) capetele unui numãr adecvat ale acestor buloane sau suruburi sa fie sudate de dispozitivul de sigilare vamalã, de balamale etc., astfel ca aceste buloane sau suruburi sa fie complet deformate şi sa nu poatã fi inlaturate fãrã a lasa urme vizibile*1).
Termenul compartiment calorifug rezervat încãrcãturii trebuie sa fie interpretat ca aplicindu-se compartimentelor frigorifice şi izoterme rezervate incarcaturilor.

———–
*1) A se vedea schita nr. 1 a prezentei anexe.

d) Vehiculele comportind un numãr important de inchizatori cum ar fi vane, robinete, chepenguri, flanse vor fi astfel amenajate încît sa limiteze, pe cît posibil, numãrul sigiliilor vamale. În acest scop, inchizatorile alãturate unele de celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitind un singur sigiliu sau prevãzute cu un capac corespunzind aceluiaşi scop.
e) Vehiculele cu acoperisul care se poate deschise vor fi construite astfel încît sa limiteze pe cît posibil numãrul sigiliilor vamale.

2.2.1.c. Alineatul 1 c) – Deschiderile pentru ventilaţie

a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui, în principiu, sa depãşeascã 400 mm.
b) Deschiderile care ar putea permite accesul direct la mãrfuri vor fi astupate cu o foaie metalicã sau o placa metalicã perforata (dimensiunile maxime ale gaurilor: 3 mm în ambele cazuri) şi vor fi protejate de un grilaj metalic sudat (dimensiunile maxime ale ochiurilor: 10 mm).
c) Deschiderile care nu permit accesul direct la mãrfuri (de exemplu prin sisteme cu sicane), vor fi prevãzute cu aceleaşi dispozitive, dimensiunile gaurilor sau ochiurilor putind sa ajungã totuşi pînã la 10 mm, respectiv 20 mm.
d) Atunci cînd deschiderile vor fi practicate în prelate, dispozitivele menţionate la alineatul b) de la prezenta nota vor fi în principiu pretinse. Totuşi, vor fi admise sistemele de astupare constituite dintr-o placa metalicã perforata asezata în exterior şi o foaie metalicã sau alt material asezata în interior.
e) Dispozitive identice nemetalice vor putea fi admise cu condiţia ca dimensiunile gaurilor şi ochiurilor sa fie respectate şi ca materialul utilizat sa fie suficient de rezistent astfel ca aceste gãuri şi ochiuri sa nu poatã fi largite sensibil fãrã o deteriorare vizibila. Pe de alta parte, dispozitivul de aerisire nu trebuie sa poatã fi înlocuit actionind dintr-o singura parte a prelatei.

2.2.1.c. – 2. Alineatul 1 c) – Deschideri de scurgere

a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui sa depãşeascã în principiu 35 mm.
b) Deschiderile permitind accesul direct la compartimentul rezervat încãrcãturii vor fi prevãzute cu dispozitivele indicate la alin. b) de la nota explicativa 2.2.1.c) – 1 pentru deschiderile de ventilaţie.
c) Atunci cînd deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la compartimentul rezervat încãrcãturii, dispozitivele menţionate la alineatul b) al prezentei note nu vor fi pretinse, cu condiţia ca deschiderile sa fie prevãzute cu un sistem de sicane, uşor accesibil din interiorul compartimentului rezervat încãrcãturii.

2.3. ARTICOLUL 3
2.3.3. Paragraful 3 – Prelate fãcute din mai multe fisii

a) Diversele fisii ale aceleiaşi prelate pot fi din materiale diferite, corespunzind dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 3 din anexa nr. 2.
b) La confecţionarea prelatei, va fi admisã orice dispunere a fisiilor dind garanţii de securitate suficiente, cu condiţia ca asamblarea sa fie realizatã conform prescripţiilor articolului 3 din anexa nr. 2.

2.3.6.a) Alineatul 6 a) – Vehicule cu inele culisante

Inelele de fixare din metal care culiseaza pe barele fixate la vehicule vor fi admise în sensul prezentului paragraf (a se vedea schita nr. 2 a prezentei anexe) cu condiţia ca:
a) barele de metal sa fie fixate la vehicul la intervale maxime de 60 cm, astfel încît sa nu poatã fi inlaturate şi repuse la loc fãrã a lasa urme vizibile;
b) inelele sa fie fãcute cu o dubla bucla sau prevãzute cu o bara centrala şi sa fie fabricate dintr-o singura bucata, fãrã sudura;
c) prelata sa fie fixatã la vehicul astfel încît sa corespundã condiţiilor enunţate la alineatul a) al articolului 1 din anexa nr. 2 la prezenta convenţie.

2.3.6.b) Alineatul 6 b) – Prelate ataşate permanent

Dacã una sau mai multe margini ale prelatei sînt fixate permanent pe caroseria vehiculului, prelata va fi menţinutã de o banda sau mai multe benzi din metal sau din orice alt material adecvat, ancorat de caroseria vehiculului prin dispozitive de asamblare care satisfac condiţiile prevãzute la alin. a) de la nota 2.2.1.a) a prezentei anexe.

2.3.9. Paragraful 9 – Cabluri de închidere din oţel cu mijloc textil

Sînt admisibile, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil inconjurat de şase impletituri constituite exclusiv din fire de oţel şi acoperind în întregime mijlocul, cu condiţia ca diametrul acestor cabluri sa fie de cel puţin 3 mm (fãrã a tine seama, eventual, de un invelis din material plastic transparent).

2.3.11.a) Alineatul 11 a) – Intaritura de margine a prelatelor

La numeroase vehicule, prelata este prevãzutã la exterior cu o intaritura orizontala strapunsa de ochiuri intinzindu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste intarituri numite intarituri de margine sînt destinate sa permitã întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemãnãtoare. Aceste intarituri au fost folosite pentru ascunderea taieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la mãrfurile transportate în vehicul. Din aceasta cauza se recomanda a nu se autoriza utilizarea intariturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele urmãtoare:
a) intarituri de margine de un tip asemãnãtor, fixate la interiorul prelatei, sau
b) mici intarituri individuale strapunse fiecare de un ochi, fixate pe fata exterioarã a prelatei şi raspindite la intervale care sa permitã o întindere corespunzãtoare a prelatei. O alta soluţie, posibila în unele cazuri, consta în evitarea utilizãrii intariturilor de margine la prelate.

2.3.11.c) Alineatul 11 c) – Cureaua prelatelor

2.3.11.c) – 1. Urmãtoarele materiale sînt considerate ca fiind corespunzãtoare pentru confecţionarea curelelor:
a) piele;
b) materiale textile neextensibile, inclusiv tesatura plastifiata sau cauciucata, cu condiţia ca acestea sa nu poatã fi lipite sau reconstituite dupã ruptura fãrã a lasa urme vizibile.
În special materia plastica care acoperã cureaua va fi transparenta iar suprafata ei va fi neteda.

2.3.11.c) – 2. Dispozitivul care face obiectul schitei nr. 3 alãturatã prezentei anexe rãspunde prescripţiilor ultimei pãrţi a paragrafului 11 al art. 3 din anexa nr. 2. El rãspunde prescripţiilor paragrafului 6 al art. 3 din anexa nr. 2.

3. ANEXA nr. 3

3.0.17. Procedura de agreare

1. Anexa nr. 3 prevede ca autoritãţile competente ale unei pãrţi contractante pot elibera un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul partii menţionate, iar acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în ţara unde este înmatriculat sau, dupã caz, în ţara unde proprietarul lui este domiciliat.
2. Aceste dispoziţii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autoritãţile competente ale partii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul cãreia proprietarul lui este domiciliat, de a pretinde prezentarea unui certificat de agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatriculãrii sau controlului vehiculului sau a altor formalitãţi analoage.

3.0.20. Procedura adnotarii unui certificat de agreare

Pentru anularea unei menţiuni relative la o defectiune, atunci cînd vehiculul va fi repus într-o stare corespunzãtoare, va fi suficient sa se facã la rubrica nr. 11, prevãzutã în acest scop, menţiunea “Defectiuni remediate”, numele, semnatura şi ştampila autoritãţii competente interesate.

ANEXA 7

ANEXA PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR

PARTEA I

Regulament
privind condiţiile tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise pentru transportul internaţional sub sigiliu vamal

ART. 1
Principii de baza
Pot fi agreate pentru transportul internaţional al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite şi echipate în asa fel încît:
a) nici un bun sa nu poatã fi scos din sau introdus în partea sigilatã a containerului fãrã a se lasa urme vizibile de efracţie sau de violare a sigiliului vamal;
b) sigiliile vamale sa poatã fi uşor şi eficient aplicate;
c) sa nu conţinã spaţii în care bunurile ar putea fi ascunse;
d) toate spaţiile în care se pot introduce bunuri sa poatã fi uşor accesibile controlului vamal.
ART. 2
Structura containerelor
1. Pentru a rãspunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
a) elementele constitutive ale containerelor (pereţi, podea, usi, acoperis, suporti, cadre, elemente transversale s.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate şi repuse la loc din exterior fãrã sa lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care sa asigure o asemenea structura care nu poate fi modificatã fãrã sa se lase urme vizibile. Cînd pereţii, podeaua, uşile şi acoperisul sînt constituite din diferite elemente, acestea trebuie sa corespundã aceloraşi cerinţe şi sa fie suficient de rezistente;
b) uşile şi celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperisurile gurilor de vizitare, flansele de închidere etc.) trebuie sa se asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv trebuie sa nu poatã fi deplasat şi repus la loc din exterior fãrã sa se lase urme vizibile şi uşile şi incuietorile sa nu poatã fi deschise fãrã violarea sigiliilor vamale.
Sigiliul vamal trebuie sa fie protejat în mod corespunzãtor. Sînt permise acoperisuri care se deschid;
c) deschizaturile pentru ventilaţie şi drenaj vor fi prevãzute cu un dispozitiv care sa nu permitã accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie sa nu poatã fi deplasat şi repus la loc din exteriorul containerului, fãrã sa se lase urme vizibile.
2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, pãrţile constitutive ale containerului sa includã spaţii libere (ca de exemplu între pereţii unui perete dublu). Pentru ca spaţiul menţionat sa nu poatã fi folosit pentru ascunderea de bunuri:
i) captuseala interioarã a containerului nu va putea fi scoasa sau repusã fãrã a se lasa urme vizibile; sau
ii) numãrul spaţiilor menţionate trebuie sa fie minim şi aceste spaţii trebuie sa fie uşor accesibile controlului vamal.
ART. 3
Containere pliabile sau demontabile
Containerele pliabile sau demontabile trebuie sa corespundã prevederilor art. 1 şi 2 ale prezentului regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blocheaza diversele pãrţi dupã montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, dacã se afla în exteriorul containerului, trebuie sa fie în asa fel construite încît sa fie apte pentru aplicarea sigiliilor vamale.
ART. 4
Containere cu prelata
1. În mãsura în care sînt aplicabile, prevederile art. 1, 2 şi 3 ale prezentului regulament se aplica containerelor cu prelata. În plus, aceste containere se vor încadra în prevederile prezentului articol.
2. Prelata va fi din pinza tare sau din pinza plastifiata sau cauciucata, care trebuie sa fie suficient de rezistenta şi neextensibila. Ea trebuie sa fie în stare buna şi confectionata în asa fel încît, odatã asigurat mecanismul de închidere, sa fie imposibil sa se pãtrundã la incarcatura fãrã sa se lase urme vizibile.
3. Dacã prelata este alcãtuitã din mai multe bucãţi, marginile acestora trebuie sa se plieze una în alta şi sa fie cusute cu doua tighele aflate la o distanta de cel puţin 15 mm unul de celãlalt. Cusaturile vor fi fãcute conform schitei nr. 1 anexatã la prezentul regulament; totuşi, în cazul în care în anumite pãrţi ale prelatei (cum ar fi clapele din spate şi colturile întãrite) nu este posibil sa se asambleze bucatile în acest fel, va fi suficient sa se plieze marginea partii superioare şi sa se coase în felul arãtat în schita nr. 2 anexatã la prezentul regulament. Una dintre cusaturi va fi vizibila numai pe dinauntru şi culoarea atei folosite pentru aceasta cusatura va fi net diferita de culoarea prelatei, precum şi de culoarea atei folosite pentru cealaltã cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.
4. Dacã prelata este din pinza plastifiata confectionata din mai multe bucãţi, bucatile vor putea fi asamblate şi prin sudura, conform schitei nr. 3 anexatã la prezentul regulament. Marginile bucatilor se vor suprapune pe o latime de cel puţin 15 mm. Bucatile se vor încheia pe toatã aceasta latime. Capatul foii exterioare va fi acoperit cu o banda din material plastic lata de cel puţin 7 mm, fixatã prin acelaşi sistem de sudura. Pe banda din plastic, precum şi pe o largime de cel puţin 3 mm de o parte şi de alta a acesteia, se va imprima un relief uniform şi bine marcat. Bucatile vor fi imbinate în asa fel încît sa nu poatã fi desfãcute şi repuse la loc fãrã sa se lase urme vizibile.
5. Reparaţiile vor fi fãcute conform metodei descrise în schita nr. 4, anexatã la prezentul regulament; marginile vor fi pliate una în alta şi vor fi cusute cu doua tighele vizibile, aflate la o distanta de cel puţin 15 mm unul de celãlalt; culoarea firului vizibil pe partea dinauntru va fi diferita de cea vizibila pe dinafara şi de cea a materialului; toate cusaturile vor fi trase la masina. Cînd o prelata care a fost deteriorata lîngã margini este reparatã, inlocuindu-se partea deteriorata cu o bucata, cusatura va fi facuta, de asemenea, conform prevederilor pct. 3 al acestui articol şi schitei nr. 1 anexatã la prezentul regulament. Prelatele din pinza plastifiata vor putea fi reparate, de asemenea, dupã metoda descrisã la pct. 4 al prezentului articol, dar în acest caz sudura trebuie sa fie facuta pe ambele pãrţi ale foii, bucata fiind potrivita pe fata interioarã a foii.
6. a) Prelata va fi fixatã pe container în stricta concordanta cu condiţiile stabilite în alin. a) şi b) ale art. 1 al prezentului regulament. Ea va fi prevãzutã cu urmãtoarele sisteme de fixare:
i) inele de metal fixate pe container;
ii) ochiuri în marginea foii;
iii) o legatura de închidere trecind prin inele pe deasupra prelatei şi vizibila din exterior pe intreaga lungime.
Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel puţin 250 mm, masurati din centrul inelelor de fixare, cu excepţia cazurilor, în care însãşi construcţia containerului impiedica accesul la bunuri;
b) cînd capatul prelatei urmeazã a fi fixat în mod permanent la container, asamblarea va fi continua şi facuta prin mijloace solide.
7. Spaţiul dintre inele şi dintre ochiuri nu va depãşi 200 mm. Ochiurile vor fi întãrite.
8. Se vor folosi urmãtoarele legãturi de închidere:
a) cabluri de oţel, cu diametrul de cel puţin 3 mm;
b) cordoane din cinepa sau sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, acoperite cu invelis transparent neextensibil din material plastic.
Cablurile vor putea fi acoperite cu un invelis transparent neextensibil din material plastic.
9. Fiecare cablu sau cordon trebuie sa fie dintr-o singura bucata şi va avea la fiecare capãt o piesa din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiecãrui capãt metalic va include un nit gol (sistem capsa), care sa treacã prin cablu sau cordon în asa fel încît sa permitã introducerea snurului sau benzii sigiliului vamal.
Cablul sau cordonul va rãmîne vizibil prin ambele pãrţi ale nitului gol, în asa fel încît sa se poatã verifica dacã cablul sau cordonul este dintr-o singura bucata (schita nr. 5 anexatã la prezentul regulament).
10. La deschizaturile din prelata folosite pentru încãrcare şi descãrcare, cele doua margini ale prelatei se vor petrece într-o mãsura suficienta. Ele vor fi, de asemenea, închise prin:
a) o clapa cusuta sau sudata conform prevederilor punctelor 3 şi 4 ale prezentului articol;
b) inele şi ochiuri care sa întruneascã condiţiile punctului 7 al prezentului articol; şi
c) o banda confectionata dintr-un material corespunzãtor, dintr-o singura bucata şi neextensibila, lata de 20 mm şi groasa de 3 mm cel puţin, care trece prin inele şi tine impreunate cele doua capete ale prelatei şi clapei; banda va fi fixatã în interiorul prelatei şi va fi prevãzutã cu un ochi prin care sa treacã cablul sau cordonul menţionat la punctul 8 al prezentului articol.
În cazul în care exista un dispozitiv special (sicana etc.) impiedicind accesul la incarcatura fãrã a se lasa urme vizibile, nu se va pretinde existenta unei clape.
11. Mãrcile de identificare care trebuie sa apara pe container şi placa de agreare prevãzutã în partea a doua a prezentului regulament nu vor fi acoperite de prelata în nici un caz.
ART. 5
Dispoziţii tranzitorii
Pînã la 1 ianuarie 1977 folosirea capetelor metalice care sînt conforme cu schita nr. 5 anexatã la prezentul regulament va fi autorizata chiar dacã nitul gol (sistem capsa) este de un tip anterior agreat şi are orificiul de dimensiuni mai mici decît cele indicate în schita.

PARTEA a II-a

PROCEDURA DE AGREARE
a containerelor care se încadreazã în condiţiile tehnice prevãzute de regulamentul prezentat în partea I

Generalitati
1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal, fie:
a) în stadiul de fabricaţie, pe tip de construcţie (procedura de agreare în stadiul de fabricaţie); sau
b) în stadiul urmãtor fabricãrii, individual sau pentru un anumit numãr de containere de acelaşi tip (procedura de agreare în stadiul urmãtor fabricãrii).

Prevederi comune pentru ambele proceduri de agreare
2. Autoritãţile competente care rãspund de acordarea agrearii vor elibera solicitantului, dupã agreare, un certificat de agreare valabil, dupã caz, fie pentru o serie nelimitatã de containere, de tipul agreat, fie pentru un numãr determinat de containere.
3. Beneficiarul agrearii va fixa o placa de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosinta pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
4. Placa de agreare va fi fixatã în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alãturi cu orice alta placa de agreare eliberata în scopuri oficiale.
5. Placa de agreare, conform modelului nr. 1 reprodus în apendicele nr. 1 al prezentei pãrţi, va fi o placa de metal nu mai mica de 20 cm x 10 cm. Urmãtoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca sa poatã fi lizibile în permanenta pe suprafata placii, cel puţin în limba franceza sau engleza:
a) cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal;
b) o indicare a tarii în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului distinctiv folosit pentru indicarea tarii de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier internaţional şi numãrul (cifre, litere etc.) certificatului de agreare şi anul agrearii (ex. “NL/26/73″ înseamnã “Olanda, certificat de agreare nr. 26 eliberat în anul 1973″);
c) numãrul de serie dat containerului la fabricare (numãr de fabricaţie);
d) dacã containerul a fost agreat pe tip de construcţie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.
6. Dacã un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevãzute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, sa fie repus în condiţiile care au justificat agrearea, în asa fel încît sa corespundã din nou acestor condiţii tehnice.
7. Dacã caracteristicile esenţiale ale unui container se modifica, acesta nu va mai beneficia de agrearea acordatã şi va trebui sa fie agreat din nou de autoritãţile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.

Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de construcţie, în stadiul de fabricaţie
8. Cînd containerele sînt produse în serie dupã acelaşi tip de construcţie, constructorul va putea solicita autoritãţii competente a tarii de fabricaţie agrearea pe tip de construcţie.
9. Constructorul va indica în cererea sa numerele şi literele de identificare pe care le-a dat tipului de container pentru care solicita agrearea.
10. Cererea va fi însoţitã de planurile şi explicaţiile amanuntite privind construcţia tipului de container care urmeazã a fi agreat.
11. Producãtorul va trebui sa se angajeze în scris:
a) sa prezinte autoritãţilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste autoritãţi ar dori sa le examineze;
b) sa permitã autoritãţilor competente sa examineze alte containere, oricind în timpul producţiei seriei tipului respectiv;
c) sa încunoştiinţeze autoritãţile competente despre orice schimbare, de oricit de mica importanta, în planuri sau în specificaţii, înainte de a da curs schimbãrii propriu-zise;
d) sa marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lîngã marcajele cerute pe placa de agreare, cu numerele şi literele de identificare ale tipului de construcţie, precum şi cu numãrul de serie al fiecãrui container din seria tipului respectiv (numãrul de fabricaţie);
e) sa ţinã o evidenta a containerelor fabricate din tipul de construcţie agreat.
12. Autoritãţile competente vor indica, dacã este cazul, ce schimbãri trebuie fãcute tipului de construcţie prezentat, pentru a putea fi agreat.
13. Nu se vor acorda agreari pe tip de construcţie pînã cînd autoritãţile competente nu vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate dupã tipul de construcţie respectiv pentru a constata dacã tipul respectiv corespunde condiţiilor tehnice prevãzute în partea I.
14. Cînd un tip de container este agreat, petitionarului i se va elibera un singur certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei pãrţi şi valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specificaţiile tipului agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului sa aplice pe fiecare container din seria tipului o placa de agreare dupã modelul descris la pct. 5 al prezentei pãrţi.

Dispoziţii speciale pentru agreare într-un stadiu urmãtor fabricãrii
15. Dacã agrearea nu a fost solicitatã în stadiul de fabricaţie, proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul oricãruia dintre ei poate solicita agrearea autoritãţii competente la care este posibila prezentarea containerului sau containerelor pentru care se cere agrearea.
16. În cererea de agreare supusã autoritãţii competente conform pct. 15 al prezentei pãrţi se va indica numãrul de serie (numãrul de fabricaţie) aplicat pe fiecare container de cãtre constructor.
17. Autoritatea competenta va proceda la examinarea numãrului de containere pe care îl va socoti necesar şi va elibera, dupã ce va constata ca acel container sau acele containere corespund condiţiilor tehnice prevãzute în partea I, un certificat de agreare conform modelului nr. III reprodus în apendicele 3 al prezentei pãrţi şi valabil numai pentru numãrul de containere agreate. Acest certificat, care va purta numãrul sau numerele de serie de fabricaţie stabilite pentru containerul sau containerele la care se referã, va da dreptul solicitatorului sa aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prevãzutã la pct. 5 al prezentei pãrţi.

Apendicele 1 al partii a doua

MODEL NR. I

PLACA DE AGREARE
(versiunea franceza)

|———————>/= 200 mm —————————————–|
——————————————————————-
—- | |
| | AGREE POUR LE TRANSPORT |
| | SOUS SCELLEMENT DOUANIER |
v/= | NL/26/73 |
100 mm | |
| | TYPE */……….. N DE FABRICATION ……. |
| | / DU CONTENEUR |
— ————-/—————————————————–
/
Placa metalicã Peretele containerului

————
*) Numai în caz de agreare pe tip de construcţie.

APENDICE 2 LA PARTEA A DOUA

MODEL Nr. II

Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975

Certificat de agreare pe tip de construcţie

1. Certificat nr. * …………………………………….
2. Prin prezentul se certifica ca containerul de tipul de construcţie descris mai jos a fost agreat şi containerele de acest tip pot fi permise pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
3. Felul containerului …………………….
4. Numãrul sau literele de identificare a tipului de construcţie ………
5. Numãrul de identificare a planurilor de construcţie ……………….
6. Numãrul de identificare a specificatiilor de construcţie …………..
7. Ţara …………………………….
8. Dimensiuni externe (în centimetri) ……………………….
9. Caracteristici esenţiale de construcţie (natura materialelor felul construcţiei etc.) ………………………………………………..
10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite, conform desenelor şi specificatiilor de mai sus …………………………
11. Eliberat ………………… (numele producãtorului şi adresa) care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe fiecare container de tipul de construcţie aprobat, confectionat de el, la ……….(locul) în ………(data) 19…. de cãtre …………………. (semnatura şi ştampila serviciului sau organizaţiei emitente) (Vezi nota de pe verso)

——————
*) Se vor indica literele şi cifrele care urmeazã a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

AVIZ IMPORTANT
(punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

6. Dacã un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevãzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespundã din nou cu condiţiile tehnice menţionate.
7. Dacã se schimba caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul înceteazã a mai beneficia de acoperirea agrearii şi va trebui sa fie din nou agreat de autoritatea competenta înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

APENDICE 3 LA PARTEA A DOUA

MODEL Nr. III

Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (1975)

Certificat de agreare acordat în stadiul urmãtor construcţiei

1. Certificat nr.* …………………………..
2. Prin prezentul se certifica ca containerul (containerele) specificat(e) mai jos a(au) fost aprobat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
3. Felul containerului(lor) ………………………..
4. Numãrul (numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de cãtre producãtor ……………………………………………
5. Ţara ……………………….
6. Dimensiuni externe (în centimetri) …………………………
7. Caracteristici esenţiale de construcţie (natura materialelor, felul construcţiei etc.) ………………………………………………..
8. Eliberat ………………… (numele şi adresa solicitantului) care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe sus-mentionatul(ele) container(e), la ………. (locul) în …………. (data) 19 …. de cãtre …………………. (semnatura şi ştampila serviciului sau organizaţiei emitente)
(Vezi avizul de mai jos)

——————
*) Se vor indica literele şi cifrele care urmeazã a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.)

AVIZ IMPORTANT
(Punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamalã relativã la transportul internaţional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

6. Dacã un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevãzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespundã din nou condiţiilor tehnice menţionate.
7. Dacã se schimba caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul înceteazã a mai beneficia de acoperirea agrearii şi va fi din nou agreat de autoritatea competenta înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

PARTEA a III-a

NOTE EXPLICATIVE

1. Notele explicative relative la anexa nr. 2, prezentate în anexa nr. 6 la prezenta convenţie, se aplica mutatis mutandis fata de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu vamal pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.

2. Partea întîi – subpunctul a), punctul 6, art. 4
Schita anexatã la prezenta Parte a III-a oferã un exemplu de sistem de fixare a prelatei la fitingurile de colt ale containerelor acceptabile din punct de vedere vamal.

3. Partea a doua – punctul 5
În cazul în care doua containere agreate pentru transportul sub sigiliu vamal sînt combinate în asa fel încît sa formeze un singur container acoperit de o singura prelata şi care satisface condiţiile pentru transport sub sigiliu vamal, nu se va pretinde, pentru un asemenea ansamblu, un certificat de agreare sau o placa de agreare distinctã.

ANEXA 8

COMPUNEREA ŞI REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE

ART. 1
i) Pãrţile contractante sînt membre ale Comitetului de gestiune;
ii) Comitetul poate decide ca administraţiile competente ale statelor menţionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta convenţie care nu sînt pãrţi contractante, precum şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, pot, pentru problemele care prezintã interes, sa asiste la sesiuni în calitate de observatori.
ART. 2
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite furnizeazã comitetului serviciile de secretariat.
ART. 3
Comitetul procedeazã, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui.
ART. 4
Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite convoacã în fiecare an Comitetul, precum şi la cererea administraţiilor competente a cel puţin cinci state care sînt pãrţi contractante.
ART. 5
Propunerile sînt supuse votarii. Fiecare parte contractantã reprezentatã la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decît amendamentele la prezenta convenţie, sînt adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenţi şi votanti. Amendamentele la prezenta convenţie ca şi deciziile menţionate la articolele 59 şi 60 ale prezentei convenţii, sînt adoptate cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate de membrii prezenţi şi votanti.
ART. 6
Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel puţin jumãtate din statele care sînt pãrţi contractante.
ART. 7
Comitetul adopta raportul sau înaintea închiderii sesiunii.
ART. 8
În lipsa dispoziţiilor corepunzatoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu excepţia cazului cînd comitetul decide altfel.

Componenta, functiile si regulamentul interior ale Comitetului executiv TIR
ARTICOLUL 9
1. Comitetul executiv TIR, infiintat de catre Comitetul de gestiune in conformitate cu art. 58 tert, este format din 9 membri, fiecare apartinand unei alte parti contractante la conventie. Secretarul Conventiei TIR va participa la sesiunile Comitetului executiv TIR.
2. Membrii Comitetului executiv TIR sunt alesi de Comitetul de gestiune cu majoritatea numarului membrilor prezenti si votanti. Mandatul fiecarui membru al Comitetului executiv TIR este de 2 ani. Membrii Comitetului executiv TIR pot fi realesi. Mandatul Comitetului executiv TIR va fi stabilit de catre Comitetul de gestiune.
ARTICOLUL 10
Comitetul executiv TIR:
a) supervizeaza modul de aplicare a conventiei, inclusiv modul de functionare a sistemului de garantii, si indeplineste in totalitate sarcinile incredintate de Comitetul de gestiune, in special cele specificate la: art. 38 paragraful 2; art. 42 bis din anexa nr. 8; anexa nr. 9, partea I paragraful 1 e); anexa nr. 9, partea I paragraful f) (v) si la anexa nr. 9, partea a II-a paragrafele 4 si 5;
b) supervizeaza tiparirea si distribuirea centralizata catre asociatii a carnetelor TIR care pot fi realizate de o organizatie internationala agreata, la care se face referire la art. 6 din conventie;
c) coordoneaza si incurajeaza schimbul de informatii confidentiale si alte tipuri de comunicari intre autoritatile competente ale partilor contractante;
d) coordoneaza si incurajeaza schimbul de informatii intre autoritatile competente ale partilor contractante, asociatiile garante si organizatiile internationale;
e) faciliteaza reglementarea diferendelor dintre partile contractante, asociatiile garante, companiile de asigurari si organizatiile internationale, sub rezerva prevederilor contrare ale art. 57 din conventie, privind reglementarea diferendelor;
f) sprijina pregatirea profesionala a personalului autoritatilor vamale si a celorlalte parti implicate in functionarea regimului TIR;
g) gestioneaza un registru central in vederea distribuirii catre partile contractante a informatiilor privind toate regulile si procedurile privind eliberarea carnetelor TIR de catre asociatii, provenite de la organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie, in masura in care se refera la conditiile si la cerintele minimale mentionate in anexa nr. 9 la conventie;
h) supravegheaza pretul carnetelor TIR.
ARTICOLUL 11
1. O sesiune a Comitetului executiv TIR poate fi convocata de secretarul Conventiei TIR la cererea comitetului de gestiune sau a cel putin trei membri ai Comitetului executiv TIR.
2. Comitetul executiv TIR va depune toate eforturile pentru luarea deciziilor prin consens. Daca nici un consens nu poate fi atins, deciziile trebuie supuse la vot si trebuie sa intruneasca majoritatea celor prezenti si votanti. Un cvorum de cinci membri este necesar pentru luarea deciziilor. Secretarul Conventiei TIR nu are drept de vot.
3. Comitetul executiv TIR va alege un presedinte si va adopta orice alt regulament interior suplimentar.
4. Comitetul executiv TIR va raporta Comitetului de gestiune despre activitatile sale, inclusiv despre conturile verificate, cel putin o data pe an sau la cererea Comitetului de gestiune. Comitetul executiv TIR va fi reprezentat in Comitetul de gestiune de catre presedintele sau.
5. Comitetul executiv TIR va examina orice informatie si orice problema, transmise lui de catre Comitetul de gestiune, de partile contractante, de catre secretarul Conventiei TIR, de asociatiile garante nationale si de catre organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie. Aceste organizatii internationale vor avea dreptul sa ia parte la sesiunile Comitetului executiv TIR ca observatori, in cazul in care presedintele nu hotaraste altfel. Daca este necesar, orice alta organizatie poate lua parte la sesiunile Comitetului executiv TIR, in calitate de observator, la invitatia presedintelui.
ARTICOLUL 12
Secretarul Conventiei TIR va fi membru al Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite si va aduce la indeplinire deciziile Comitetului executiv TIR, in limita mandatului Comitetului executiv TIR. Secretarul Conventiei TIR va fi asistat de un secretariat TIR, a carui marime este stabilita de catre Comitetul de gestiune.
ARTICOLUL 13
1. Activitatile Comitetului executiv TIR si ale Secretariatului TIR vor fi finantate, pana la obtinerea unei surse alternative de finantare, printr-o taxa
aplicata fiecarui carnet TIR distribuit de catre organizatia internationala mentionata la art. 6 din conventie.
2. Marimea acestei taxe si procedura de colectare a ei sunt stabilite de Comitetul de gestiune pe baza consultarilor cu organizatia internationala mentionata la art. 6 din conventie. Orice propunere de schimbare a taxei trebuie autorizata de Comitetul de gestiune.”
13. La Conventia TIR se introduce o noua anexa nr. 9 cu urmatorul cuprins:
“ANEXA 9
ACCESUL LA REGIMUL TIR
Partea I
Autorizarea asociatiilor garante de a elibera carnete TIR
Conditii si cerinte minimale
1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie indeplinite de catre asociatii pentru a fi autorizate de catre partile contractante sa elibereze carnete TIR si sa activeze ca garant in concordanta cu art. 6 din conventie, sunt:
a) sa probeze faptul ca cel putin in ultimul an a functionat ca o asociatie reprezentanta a intereselor sectorului de transporturi;
b) sa demonstreze ca bonitatea financiara si existenta mijloacelor logistice ii permit indeplinirea obligatiilor instituite prin conventie;
c) sa demonstreze cunoasterea de catre personalul propriu a modului de aplicare corecta a conventiei;
d) lipsa unor abateri si incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale ori fiscale;
e) intocmirea in scris a unui acord sau a oricarui alt instrument juridic intre asociatie si autoritatile competente ale partii contractante pe teritoriul careia este infiintata. O copie legalizata de pe acordul scris sau de pe orice alt instrument juridic, impreuna, daca este necesar, cu traducerea legalizata in limba engleza, franceza sau rusa, trebuie depusa la Comitetul executiv TIR.
Orice modificare adusa acordului scris sau oricarui alt instrument juridic trebuie imediat adusa la cunostinta Comitetului executiv TIR;
f) un angajament in acordul scris sau orice alt instrument legal intocmit conform prevederilor lit. e), prin care asociatia:
(i) va respecta obligatiile precizate la art. 8 din conventie;
(ii) va accepta suma maxima aferenta fiecarui carnet TIR, stabilita de catre partea contractanta, care poate fi pretinsa asociatiei garante in conformitate cu art. 8 paragraful 3 din conventie;
(iii) va verifica in mod continuu si, in special, inainte de a solicita autorizarea pentru accesul persoanelor la regimul TIR, indeplinirea in totalitate a conditiilor si cerintelor minimale de catre aceste persoane, asa cum este prevazut in partea a II-a a acestei anexe;
(iv) va pune la dispozitie propria garantie pentru toate responsabilitatile din tara in care este stabilita, referitoare la operatiunile de transport sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de ea si de catre asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care ea insasi este afiliata;
(v) se angajeaza sa acopere propriile responsabilitati, astfel incat sa satisfaca cerintele autoritatilor competente ale partii contractante in care este stabilita impreuna cu societatea de asigurare, asociatia de asiguratori sau cu institutia financiara. Contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiara va/vor acoperi totalitatea propriilor responsabilitati in legatura cu operatiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR emise de ea si de asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care ea insasi este afiliata.
Termenul de aducere la cunostinta a incetarii contractului/contractelor de asigurare sau de garantie financiara nu va fi mai mic decat termenul necesar notificarii prin care se aduce la cunostinta incetarea acordului scris sau a altui instrument juridic instituit prin prevederile lit. e). O copie legalizata de pe contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiara, precum si de pe toate modificarile ulterioare, inclusiv o traducere legalizata in limba engleza, franceza sau rusa, dupa caz, trebuie depuse la Comitetul executiv TIR;
(vi) va permite autoritatilor competente verificarea tuturor documentelor si evidentelor contabile referitoare la administrarea regimului TIR;
(vii) va accepta o procedura eficienta de solutionare a diferendelor generate de utilizarea necorespunzatoare sau frauduloasa a carnetelor TIR;
(viii) va fi de acord ca orice nerespectare grava sau repetata a prezentelor conditii si cerinte minimale sa conduca la revocarea autorizarii de a elibera carnete TIR;
(ix) va respecta strict deciziile autoritatilor competente ale partii contractante unde este infiintata, privitor la excluderea persoanelor, asa cum se prevede la art. 38 din conventie si in partea a II-a a acestei anexe;
(x) va accepta sa aplice intocmai toate deciziile adoptate de Comitetul de gestiune si de Comitetul executiv TIR, in masura in care autoritatile competente ale partii contractante in care asociatia a fost infiintata le-au acceptat.
2. Partile contractante in care asociatia este infiintata vor revoca autorizarea de eliberare a carnetelor TIR in cazul nerespectarii grave sau repetate a conditiilor si cerintelor minimale.
3. Autorizarea unei asociatii in conditiile stabilite mai sus nu va prejudicia responsabilitatile si angajamentele care revin acestei asociatii in aplicarea conventiei.
4. Conditiile si cerintele minimale precizate mai sus nu afecteaza conditiile si cerintele suplimentare pe care partile contractante intentioneaza, eventual, sa le prescrie.
Partea a II-a
Autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR
Conditii si cerinte minimale

1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie indeplinite de persoanele care solicita accesul la regimul TIR, sunt:
a) sa faca dovada experientei sau, cel putin, a capacitatii de a efectua cu regularitate transporturi internationale (detinatorul unei licente de transport international etc.);
b) bonitate financiara;
c) sa faca dovada cunoasterii modului in care se aplica Conventia TIR;
d) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislatia vamala sau fiscala;
e) un angajament asumat printr-o declaratie scrisa catre asociatia garanta, prin care persoana:
(i) va indeplini toate formalitatile vamale instituite prin conventie la birourile vamale de plecare, de trecere si de destinatie;
(ii) va plati sumele datorate, mentionate la art. 8 paragrafele 1 si 2 din conventie, daca acest lucru i se solicita de catre autoritatile competente in conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 7 din conventie;
(iii) va permite asociatiilor garante sa verifice veridicitatea informatiilor privind conditiile si cerintele minimale cerute, atata timp cat legislatia nationala permite.
2. Conditii si cerinte suplimentare si mai restrictive privind accesul la regimul TIR pot fi introduse de autoritatile competente ale partilor contractante si chiar de asociatiile garante insesi, atata timp cat autoritatile competente nu hotarasc altfel.
Procedura
3. Partile contractante vor decide, in conformitate cu legislatia nationala, procedurile care trebuie urmate pentru accesul la regimul TIR, pe baza conditiilor si a cerintelor minimale stabilite la paragrafele 1 si 2.
4. Autoritatile competente vor transmite Comitetului executiv TIR, in termen de o saptamana de la data autorizarii sau retragerii autorizarii de a folosi carnete TIR, precizari privind fiecare persoana.
5. Asociatia va transmite anual o lista actualizata la data de 31 decembrie cuprinzand toate persoanele autorizate, precum si persoanele carora le-a fost retrasa autorizatia. Aceasta lista va fi transmisa la o saptamana dupa data de 31 decembrie autoritatilor competente. Autoritatile competente vor inainta o copie de pe aceasta Comitetului executiv TIR.
6. Autorizarea de acces la regimul TIR nu constituie un drept in sine de a obtine carnete TIR de la asociatiile garante.
7. Autorizarea unei persoane de a folosi carnete TIR, conform conditiilor si cerintelor minimale stabilite anterior, nu va prejudicia responsabilitatile si obligatiile acestei persoane, rezultand din aplicarea conventiei.”
_____


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

1 + 2 =