Ordinul M.T.C.T. Nr. 1044 din 18 decembrie 2003 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

Ordinul M.T.C.T. Nr. 1044 din 18 decembrie 2003

ORDIN   Nr. 1044 din 18 decembrie 2003

privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 ianuarie 2004

In temeiul art. 12 lit. j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea si pregatirea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase si ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerintele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe cai navigabile al marfurilor periculoase,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru organizarea si prestarea serviciilor privind pregatirea profesionala si certificarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase sunt Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviara Romana – AFER, Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.
Art. 3
Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviara Romana – AFER, Autoritatea Navala Romana – A.N.R., precum si toate persoanele fizice sau juridice care efectueaza activitati de transport de marfuri periculoase sau conexe vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

p. Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat

ANEXA 1

REGULAMENT
pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
In sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc dupa cum urmeaza:
a) intreprindere – orice persoana fizica, orice persoana juridica cu sau fara scop lucrativ, orice asociatie sau orice grupare de persoane fara personalitate juridica cu sau fara scop lucrativ, precum si orice organism relevant al autoritatii publice, fie ca are personalitate juridica proprie sau depinde de o autoritate avand aceasta personalitate, care transporta, incarca sau descarca marfuri periculoase;
b) consilier de siguranta pentru transport de marfuri periculoase, denumit in continuare consilier de siguranta – orice persoana fizica desemnata de conducerea intreprinderii pentru a indeplini sarcinile si a asigura functiile definite la art. 4 si care detine un certificat de pregatire prevazut la art. 5;
c) marfuri periculoase – marfurile care fac parte din lista prevazuta la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, marfurile definite ca fiind din categoria celor prevazute in Regulamentul privind transportul international feroviar de marfuri periculoase (RID), precum si marfurile definite de art. 3 lit. g) si h) din anexa la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei;
d) activitati vizate – transportul rutier, pe calea ferata sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase sau operatiile de incarcare ori de descarcare legate de aceste transporturi, depozitare temporara, ambalare, colectare si expediere;
e) organism examinator – orice entitate desemnata de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru pregatirea profesionala, examinarea si certificarea consilierilor de siguranta;
f) examen – examenul mentionat la art. 5 alin. (2);
g) certificat de consilier de siguranta – certificatul care atesta urmarea cursurilor de pregatire profesionala si care este in conformitate cu modelul prezentat in anexa C la prezentul regulament.
Art. 2
Prevederile prezentului regulament nu se aplica intreprinderilor:
a) ale caror activitati se refera la transportul marfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport apartinand fortelor armate sau care se afla in responsabilitatea acestora;
b) ale caror activitati se refera la cantitati limitate, pentru fiecare unitate de transport, situate sub pragurile definite in cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, sau stabilite prin alte conventii internationale ori prin lege;
c) a caror activitate principala sau auxiliara nu este reprezentata de transportul de marfuri periculoase sau de operatiile de incarcare ori de descarcare in legatura cu aceste transporturi, dar care efectueaza pe teritoriul tarii transporturi ocazionale de marfuri periculoase sau operatii de incarcare ori de descarcare in legatura cu aceste transporturi, prezentand un grad redus de pericol sau de poluare.
Art. 3
(1) Orice intreprindere care efectueaza transporturi rutiere, feroviare sau pe caile navigabile interioare ale marfurilor periculoase ori care desfasoara operatiuni de incarcare si/sau descarcare aferente acestor transporturi trebuie sa desemneze unul sau mai multi consilieri de siguranta.
(2) Consilierii de siguranta au ca atributii prevenirea riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul inconjurator.
(3) Responsabilitatea pentru actiunile consilierului de siguranta revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.
(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului intreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura ca examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase corespunde cerintelor minime stabilite de prezentul regulament.

CAP. 2
Desemnarea consilierului de siguranta si rolul acestuia

Art. 4
(1) Consilierul de siguranta, sub responsabilitatea conducatorului intreprinderii, are ca misiune esentiala identificarea oricarui mijloc si promovarea oricarei actiuni, in limitele activitatilor specifice ale intreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activitati cu respectarea reglementarilor specifice aplicabile si in conditii optime de securitate.
(2) Sarcinile consilierului de siguranta sunt prevazute in anexa A la prezentul regulament.
(3) Functia de consilier de siguranta poate fi asigurata, de asemenea, de catre conducatorul intreprinderii, de catre o persoana care executa alte sarcini in cadrul intreprinderii sau de catre o persoana care nu este angajata in intreprindere, cu conditia ca aceasta persoana sa fie in masura sa indeplineasca sarcinile de consilier de siguranta.
(4) Orice intreprindere comunica, la cerere, identitatea consilierului sau de siguranta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Art. 5
Certificatul de consilier de siguranta
(1) Consilierul de siguranta trebuie sa fie titularul unui certificat de pregatire valabil, dupa caz, pentru transportul rutier, pe calea ferata sau pe caile navigabile al marfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.
(2) Pentru obtinerea certificatului candidatul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in urma caruia sa promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.
(3) Pregatirea are ca obiectiv esential sa furnizeze candidatului cunostinte suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de marfuri periculoase, dispozitiile legale, reglementarile si prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum si o buna cunoastere a sarcinilor prevazute in anexa A la prezentul regulament.
(4) Examenul trebuie sa acopere cel putin tematica prevazuta in anexa B la prezentul regulament.
(5) Modelul certificatului de pregatire este prevazut in anexa C la prezentul regulament.
(6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeste automat pentru o noua perioada de 5 ani daca titularul a urmat in anul anterior expirarii certificatului cursuri recapitulative sau a promovat un examen, ambele forme fiind aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Art. 6
Raport de accident
(1) Daca in cursul unui transport de marfuri periculoase sau ca urmare a unei operatiuni de incarcare/descarcare efectuate de catre intreprindere se produce un accident care afecteaza o persoana, bunurile sau mediul inconjurator, consilierul de siguranta trebuie, dupa ce a cules toate informatiile utile pentru acest scop, sa redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii care l-a desemnat sau, daca este cazul, unei autoritati publice locale. Raportul cu privire la accident se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa D la prezentul regulament.
(2) Raportul mentionat la alin. (1) nu poate inlocui rapoartele redactate de catre conducerea intreprinderii, care sunt cerute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform altor reglementari nationale sau internationale.

CAP. 3
Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

Art. 7
(1) Desemnarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza urmatoarelor criterii:
a) competenta organismului examinator;
b) modalitatile de examinare propuse de organismul examinator;
c) masurile menite sa asigure impartialitatea examenelor;
d) independenta organismului examinator in raport cu orice persoana fizica sau juridica care angajeaza consilieri de siguranta.
(2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt:
a) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in domeniul transportului rutier;
b) Autoritatea Feroviara Romana – AFER in domeniul transporturilor feroviare;
c) Autoritatea Navala Romana – A.N.R. in domeniul transportului pe cai navigabile.
Art. 8
Examenul pentru obtinerea certificatului de consilier de siguranta
(1) Organismul examinator organizeaza un examen scris obligatoriu, pe care poate sa il completeze cu un examen oral, pentru a verifica insusirea de catre candidati a nivelului de cunostinte necesar exercitarii sarcinilor de consilier de siguranta. In cazul promovarii examenului, persoanei examinate i se elibereaza certificatul de consilier de siguranta.
(2) Examenul obligatoriu consta intr-o proba scrisa adaptata modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.
(3) Examenul obligatoriu se desfasoara in doua etape:
a) o proba scrisa care consta in completarea unui chestionar. Acesta trebuie sa contina un set de cel putin 20 de intrebari directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevazute in anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza si intrebari cu mai multe variante de raspuns. In acest caz doua intrebari cu mai multe variante de raspuns echivaleaza cu o intrebare directa. Intrebarile vor trebui sa acopere, pentru modul de transport in cauza, cel putin urmatoarele tematici:
– masuri generale de prevenire si de securitate;
– clasificarea marfurilor periculoase;
– conditii generale de ambalare, incluzand cisterne, containere-cisterna si vagoane-cisterna;
– inscriptiile si etichetele de pericol;
– mentiunile din documentul de transport;
– manipulare si depozitare;
– pregatirea profesionala a echipajului;
– documentele insotitoare si certificatele de transport;
– dispozitii de securitate;
– cerinte cu privire la echipamentele de transport;
b) un studiu de caz efectuat de catre fiecare candidat. Acesta se face in conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie sa demonstreze ca detine cunostintele necesare pentru a indeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranta.
(4) Candidatii care intentioneaza sa lucreze pentru intreprinderi specializate in transportul anumitor tipuri de marfuri periculoase vor fi examinati, in conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legatura cu activitatea intreprinderilor respective. Aceste tipuri de marfuri sunt grupate astfel:
– clasa 1 (explozivi);
– clasa 2 (gaze);
– clasa 7 (materiale radioactive);
– clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9 (solide si lichide);
– numerele ONU 1202, 1203 si 1223 (uleiuri minerale). In acest caz in titlul certificatului obtinut trebuie sa se indice in mod clar ca certificatul nu este valabil decat pentru tipurile de marfuri periculoase mentionate mai sus si in privinta carora consilierul de siguranta a fost examinat in conditiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b).

ANEXA A
la regulament

SARCINILE
consilierului de siguranta

Consilierul de siguranta are urmatoarele sarcini:
a) sa verifice respectarea reglementarilor privind transportul marfurilor periculoase;
b) sa acorde consultanta intreprinderii pentru operatiile privind transportul marfurilor periculoase;
c) sa asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii intreprinderii sau, daca este cazul, unei autoritati publice locale, referitor la activitatile intreprinderii cu privire la transportul marfurilor periculoase. Raportul anual se pastreaza timp de 5 ani si este pus la dispozitie autoritatilor nationale, la cererea acestora;
d) sa monitorizeze urmatoarele practici si proceduri privind activitatile vizate:
– procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea marfurilor periculoase transportate;
– practica intreprinderii cu privire la respectarea, la cumpararea mijloacelor de transport, a tuturor conditiilor specifice in legatura cu marfurile periculoase transportabile;
– procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul marfurilor periculoase sau in cursul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
– faptul ca angajatii intreprinderii au o pregatire adecvata si ca aceasta pregatire este inscrisa in dosarul lor;
– punerea in practica a unor proceduri de urgenta adecvate in caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitatii in timpul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
– investigarea si, daca este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infractiunile grave constatate in cursul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
– aplicarea unor masuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infractiunilor grave;
– respectarea prevederilor legale si a conditiilor speciale care se refera la transportul marfurilor periculoase, la alegerea si utilizarea unor subcontractori sau a unor terti;
– verificarea faptului ca personalul insarcinat cu transportul, incarcarea sau descarcarea marfurilor periculoase dispune de proceduri si reguli de lucru detaliate;
– aplicarea unor masuri de sensibilizare la riscurile in legatura cu transportul, incarcarea sau descarcarea marfurilor periculoase;
– aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenta documentelor si a echipamentelor de securitate care trebuie sa insoteasca transporturile si conformitatea acestor documente si echipamente cu prevederile reglementarilor in vigoare;
– aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operatiile de incarcare si descarcare.

ANEXA B
la regulament

TEMATICA
cursurilor pentru pregatirea consilierilor de siguranta

Cunostintele care trebuie avute in vedere pentru pregatirea in vederea obtinerii certificatului de consilier de siguranta trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
I. Masuri generale de prevenire si securitate:
a) cunoasterea tipurilor de consecinte care pot fi determinate de un accident implicand marfuri periculoase;
b) cunoasterea principalelor cauze ale accidentelor.
II. Dispozitiile cu privire la modul de transport al marfurilor periculoase, cuprinse in legislatia nationala, normele comunitare, conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte, privind in special:
1. clasificarea marfurilor periculoase:
– procedura de clasificare a solutiilor si amestecurilor;
– structura codurilor materialelor;
– clasele de marfuri periculoase si principiile clasificarii acestora;
– natura materialelor si obiectelor periculoase transportate;
– proprietatile fizico-chimice si toxicologice;
2. conditiile generale de ambalare, inclusiv cisternele si containerele-cisterna:
– tipurile de ambalaje, precum si codificarea si marcarea;
– exigentele cu privire la ambalaje si dispozitiile cu privire la incercarile asupra ambalajelor;
– starea ambalajelor si verificarile periodice;
3. inscriptii si etichete de pericol:
– inscriptii pe etichetele de pericol;
– aplicarea si indepartarea etichetelor de pericol;
– semnalizarea si etichetarea;
4. mentiunile in documentul de transport:
– informatiile din documentul de transport;
– declaratia de conformitate a expeditorului;
5. modul de expediere si restrictiile la expeditie:
– incarcarea completa;
– transportul in vrac;
– transportul in recipiente mari pentru vrac;
– transportul in containere;
– transportul in cisterne fixe sau demontabile;
6. transportul pasagerilor;
7. interdictii si precautii la incarcarea in comun;
8. separarea substantelor;
9. limitarea cantitatilor transportate si cantitatile exceptate;
10. manipularea si arimajul:
– incarcarea si descarcarea (nivel de umplere);
– arimajul si separarea;
11. curatarea si/sau degazarea inainte de incarcare si dupa descarcare;
12. echipaj: pregatirea profesionala;
13. documentele de bord:
– documentele de transport;
– instructiuni scrise;
– certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;
– copia oricarei derogari;
– certificatul de pregatire pentru conducatorul vehiculului;
– atestarea referitoare la pregatirea cu privire la navigatia interioara;
– alte documente;
14. instructiuni de securitate: aplicarea instructiunilor si utilizarea echipamentului de protectie;
15. obligatiile de supraveghere: stationarea;
16. reguli de circulatie, navigatie si restrictii;
17. deversarile operationale sau accidentale de substante poluante;
18. conditiile referitoare la echipamentele de transport.

ANEXA C
la regulament

Model de certificat de consilier de siguranta

CERTIFICAT
de pregatire profesionala pentru consilierii de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase

Certificat nr. ………………
Indicativul statului: RO
Numele …………………………………………………………..
Prenumele ………………………………………………………..
Data si locul nasterii …………………………………………….
Nationalitatea ………………………………….
Semnatura titularului ……………………………
Valabil pana la data de …………………………. pentru intreprinderi care transporta marfuri periculoase, ca si pentru intreprinderi care efectueaza operatii de incarcare sau descarcare privind transportul:
– rutier;
– pe calea ferata;
– pe cai navigabile interioare.
Eliberat de …………………………………….
Data …………………………………………..
Semnatura ………………………………………
Prelungit pana la ……………………………….
De catre ……………………………………….
Data …………………………………………..
Semnatura ………………………………………

ANEXA D
la regulament

RAPORT DE ACCIDENT

– model –

1. Data accidentului:
2. Ora:
3. Locul (de exemplu: km):
4. Marfuri periculoase implicate:
5. Codul marfurilor periculoase:
6. Denumirea marfurilor periculoase:
7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:
_          _
|_| Da     |_| Nu

codul ambalajului/codul IBC:
9. Tipul mijlocului de transport implicat:
10. Scurta descriere a accidentului:
a) cum s-a intamplat accidentul (descrierea exacta a pagubei):
b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnica si/sau eroare umana si/sau conditii meteorologice):
c) propuneri pentru masuri care sa previna asemenea accidente in viitor:
11. Cantitatile de marfa pierdute (kg) si, daca este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (Bq) si simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
12. Felul incidentului:
_
|_| pierdere de substante
_
|_| foc
_
|_| explozie
_
|_| explozie cu foc ulterior

13. Persoane ranite ca urmare a deversarii de marfuri periculoase:
_          _
|_| Da     |_| Nu

14. Alte detalii:

Data ………………………
Semnatura ………………….


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0 + 6 =