ORDIN Nr. 1843 din 5 decembrie 2001 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

ORDIN Nr. 1843 din 5 decembrie 2001

Ordinul   Nr. 1843 din  5 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din  7 februarie 2002

 

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
in temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, precum si ale art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
in concordanta cu prevederile Directivei Consiliului nr. 84/647/CEE, modificata prin Directiva Consiliului nr. 90/398/CEE,
emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va verifica respectarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier, in trafic national si/sau international, de marfuri sau persoane, la sediul operatorilor de transport si in trafic.
Art. 3
Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea

ANEXA 1

NORME
privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier

Art. 1
(1) Prezentele norme stabilesc conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii de catre operatorii de transport a operatiunilor de transport rutier in trafic national si/sau international, de marfuri sau persoane.
(2) Detinerea temporara a vehiculelor se face cu titlu oneros, in baza unui contract de inchiriere.
Art. 2
(1) Transmiterea dreptului de folosinta temporara a vehiculelor, cu titlu oneros, de catre persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul in Romania ori in strainatate, numite locatori, unor operatori de transport cu sediul in Romania, numiti locatari, se face pe baza unui contract de inchiriere.
(2) Contractul de inchiriere prevazut la alin. (1) se incheie in forma autentica, iar in cazul in care locatorul este persoana fizica, contractul de inchiriere se inregistreaza la administratia financiara in a carei raza teritoriala se afla locatorul.
Art. 3
(1) In sensul prezentelor norme, un vehicul se considera vehicul inchiriat daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) este inmatriculat in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
b) contractul de inchiriere prevede numai punerea la dispozitie a vehiculului, fara conducator auto, pe o durata determinata;
c) este la dispozitia exclusiva a locatarului pe toata durata contractului de inchiriere;
d) este condus de personalul angajat al locatarului.
(2) Vehiculelor achizitionate in sistem de leasing li se aplica regimul juridic al vehiculelor inchiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.
(3) Vehiculele aflate in proprietatea unor fundatii sau asociatii fara scop patrimonial nu pot fi inchiriate.
Art. 4
(1) Existenta calitatii de vehicul inchiriat se probeaza cu urmatoarele documente, care trebuie sa se afle la bordul vehiculului:
a) contractul de inchiriere sau un extras legalizat al acestuia, care contine numele locatorului, numele locatarului, data si durata contractului, numarul de inmatriculare al vehiculului;
b) legitimatia de serviciu a conducatorului auto sau o adeverinta din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport locatar, numele angajatului si numele angajatorului, precum si durata contractului de munca.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si vehiculelor inmatriculate in alte state, aflate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Art. 5
Persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate vehicule pot transmite dreptul de utilizare asupra acestora operatorilor de transport rutier, prin contract de inchiriere, pe o perioada de maximum 3 ani.
Art. 6
In baza contractului de inchiriere locatarul utilizeaza vehiculele inchiriate cu aceleasi drepturi si obligatii ca si pentru vehiculele pe care le detine in proprietate.
Art. 7
(1) Vehiculele inchiriate unor operatori de transport pot fi utilizate pentru efectuarea transportului rutier public sau in interes propriu.
(2) Vehiculele inchiriate unor operatori de transport pot fi utilizate pentru efectuarea transportului rutier de marfuri sau persoane numai in conditiile respectarii reglementarilor specifice in vigoare. Conducatorul auto va detine la bordul autovehiculului documentele prevazute la art. 4 alin. (1).
(3) Prestatiile de transport rutier efectuate cu vehicule inchiriate se inregistreaza in contabilitatea proprie a locatarului.
Art. 8
(1) Locatorii, persoane juridice, care transmit dreptul de utilizare a vehiculelor in baza unui contract de inchiriere sunt obligati sa predea la agentia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. emitenta, in termen de 5 zile de la data incheierii contractului de inchiriere, licentele de executie pentru aceste vehicule si, dupa caz, autorizatiile de transport international neconsumate, primite ca urmare a detinerii vehiculului pentru care s-a transmis dreptul de utilizare in baza contractului de inchiriere.
(2) Licentele de executie predate se ataseaza la dosarul locatorului, operator de transport, si se pastreaza pana la data expirarii, acestea urmand sa fie restituite titularului in cazul incetarii contractului de inchiriere.
Art. 9
Locatarii, persoane juridice, au obligatia sa restituie la agentia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., in termen de 5 zile de la data la care inceteaza contractul de inchiriere, licentele de executie pentru vehiculele inchiriate si, dupa caz, autorizatiile de transport international neconsumate, primite ca urmare a detinerii vehiculelor respective pentru care s-a dobandit dreptul de utilizare in baza contractului de inchiriere.
Art. 10
Conform atributiilor sale specifice de inspectie si control, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va verifica, la sediul operatorilor de transport si in trafic, daca conducatorii auto care isi desfasoara activitatea pe vehicule inchiriate, destinate efectuarii transportului rutier, au statut de angajat al locatarului.
Art. 11
Vehiculele care fac obiectul contractului de inchiriere vor fi puse la dispozitie utilizatorului in stare de functionare normala si cu inspectia tehnica valabila, intr-o perioada de 30 de zile de la data semnarii contractului.
Art. 12
Sanctionarea contraventiilor constatate, in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

9 + 7 =