Legea Nr. 77 din 8 noiembrie 1993 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

Legea Nr. 77 din 8 noiembrie 1993

LEGE Nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Protocolul referitor la Conferinta Europeana a Ministrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953

EMITENT: Parlamentul Romaniei
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 11 noiembrie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
România adera la Protocolul referitor la Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 21 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IOAN GAVRA

PROTOCOL
referitor la Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport *)

*) Traducere

Guvernele reprezentate la Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport, reunite la Bruxelles în perioada 13 – 17 octombrie 1953,
în dorinta de a institui o procedura care sa permitã luarea de mãsuri eficace legate de coordonarea şi rationalizarea transporturilor interioare europene de importanta internationala,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport
Prin prezenta este organizatã Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport, denumita conferinţa.
ART. 2
Structura conferintei
Conferinţa va cuprinde:
a) un consiliu de miniştri de transport, denumit în cele ce urmeazã consiliu;
b) un comitet al supleanţilor, denumit în cele ce urmeazã comitet.
Aceste doua organisme vor fi asistate de un secretariat administrativ.
ART. 3
Conferinţa are ca obiective:
a) sa ia toate mãsurile destinate utilizãrii maxime şi dezvoltãrii rationale a transporturilor interioare europene de importanta internationala, într-un cadru general sau regional;
b) sa coordoneze şi sa promoveze lucrãrile organizaţiilor internaţionale interesate în transporturile interioare europene, ţinînd cont de activitatea autoritãţilor supranationale din acest domeniu.
ART. 4
Membrii şi membrii asociaţi ai conferintei
1. Pãrţile contractante la prezentul protocol sînt membri ai conferintei.
2. Membrii asociaţi ai conferintei sînt Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Canadei, dacã cer aceasta, şi oricare alt guvern, dupã ce cererea sa de asociere a primit aprobarea în unanimitate a consiliului.
3. Membrii asociaţi pot fi reprezentaţi de observatori la toate intilnirile consiliului şi ale comitetului. Toate documentele iniţiate de conferinţa trebuie sa fie comunicate membrilor asociaţi.
ART. 5
Consiliul de miniştri de transport
Consiliul se compune din acei miniştri care rãspund de transporturile interioare în guvernele lor. În acele cazuri în care, într-un guvern, probleme diferite ale transporturilor interioare sînt de competenta a doi sau mai multor miniştri, oricare dintre aceşti miniştri pot participa la lucrãrile consiliului, cu condiţia ca guvernul membru respectiv sa aibã un singur vot în consiliu.
ART. 6
Comitetul supleanţilor
1. Comitetul este format din funcţionari desemnaţi pe baza principiului asigurãrii unui supleant pentru fiecare ministru, intelegindu-se prin aceasta ca fiecare guvern membru nu are decît în singur vot în comitet.
2. Rolul comitetului este:
a) de a pregati fiecare intilnire a consiliului;
b) de a trata problemele pe care consiliul i le încredinţeazã;
c) de a informa în legatura cu mãsurile luate în diferite tari pentru a implementa concluziile la care s-a ajuns în cadrul conferintei.
ART. 7
Dispoziţii administrative
a) Sediul administrativ al conferintei va fi la Paris.
Consiliul se va întruni la sediul administrativ al conferintei sau în orice alt loc, dupã cum se va hotãrî.
Comitetul se va întruni în mod normal la sediul administrativ al conferintei. Totuşi, el se poate întruni şi în alta parte, dacã consiliul decide aceasta, cu acordul guvernului interesat.
b) Secretariatul administrativ este integrat din punct de vedere administrativ Secretariatului Organizaţiei Europene pentru Cooperare Economicã, dar în exercitarea funcţiilor sale el depinde exclusiv de conferinţa.
Secretarii administrativi vor fi numiţi cu acordul conferintei. Ei sînt rãspunzãtori de pregãtirea ordinii de zi, de întocmirea proceselor-verbale ale intilnirilor consiliului sau ale comitetului. Ei consemneazã concluziile conferintei şi rãspund de difuzarea documentelor şi de pãstrarea în siguranta a arhivelor conferintei.
ART. 8
Grupurile restrînse
a) Grupurile restrînse pot fi constituite în scopul initierii de studii şi discuţii, în cadrul conferintei, în legatura cu probleme de interes special pentru anumiti membri şi care fac parte din obiectivele conferintei.
b) Consiliul trebuie sa fie anuntat de formarea oricãrui grup restrîns şi ţinut la curent în legatura cu progresele înregistrate.
c) Dacã ceilalţi membri considera ca interesele lor sînt implicate, ei sînt admişi sa urmãreascã studiile şi discutiile din cadrul grupurilor restrînse, dar nu se pot opune acelora care sînt urmãrite în cadrul conferintei.
ART. 9
Concluziile conferintei
a) Concluziile la care s-a ajuns în cadrul conferintei sînt puse în aplicare în ţãrile la care se referã; în acest scop, miniştrii de transport interesaţi iau sau propun toate mãsurile adecvate, fiecare individual şi în limita competentei sale naţionale.
b) Dacã încheierea unei acord internaţional general sau restrîns apare necesarã, fiecare ministru de transport interesat cere guvernului sau depline puteri el sau pentru mai multe persoane special desemnate pentru aceasta, pentru a încheia acest acord internaţional. Orice acord internaţional astfel încheiat între un numãr limitat de guverne membre este deschis aderãrii celorlalte guverne membre.
c) În anumite cazuri particulare, conferinţa sau un grup restrîns poate, printr-un vot unanim, contrar dispoziţiilor alin. a) şi b) de mai sus, sa transmitã concluziile sale unei organizaţii internaţionale investite cu putere de decizie, cerindu-i sa adopte aceasta concluzie cu titlu de decizie proprie.
d) Orice guvern membru al conferintei, dar care nu este membru al unei organizaţii internaţionale care ar fi putut lua o hotãrîre în conformitate cu prevederile alin. c) de mai sus, poate anunta conferinţa în legatura cu intenţia sa de a acţiona ca şi cum ar fi legat de aceasta decizie.
ART. 10
Responsabilitãţi financiare
a) Organizaţia pentru Cooperare Economicã Europeanã va fi invitata sa ia în sarcina sa salariile şi cheltuielile Secretariatului administrativ şi sa furnizeze toate facilitãţile care sînt cerute pentru buna funcţionare a conferintei. Ori de cîte ori un organism al conferintei se intilneste în alta parte decît la sediul administrativ al conferintei, ţara gazda va plati toate cheltuielile ocazionate de intilnire, cu excepţia salariilor Secretariatului administrativ, care vor fi plãtite de Organizaţia pentru Cooperare Economicã Europeanã.
b) Guvernele membre ale conferintei, care nu sînt membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economicã Europeanã, vor contribui la cheltuielile conferintei în baza unor înţelegeri încheiate între ele şi Organizaţia pentru Cooperare Economicã Europeanã.
c) Condiţiile de aplicare a prezentului articol şi a art. 7 de mai sus fac obiectul unei înţelegeri între conferinţa şi Organizaţia pentru Cooperare Economicã Europeanã.
ART. 11
Relaţii cu organismele internaţionale
a) Conferinţa poate stabili relaţii cu organizaţiile internaţionale, supranationale şi neguvernamentale, interesate de problema transporturilor interioare.
b) Ori de cîte ori probleme tehnice deosebite, în discuţie în cadrul conferintei, necesita un studiu particular, consiliul sau comitetul invita, ori de cîte ori este posibil şi în maniera care i se pare cea mai potrivita, o organizaţie interguvernamentalã sau neguvernamentala internationala, competenta sa întocmeascã studiile necesare. Pe baza acestor studii, comitetul va supune spre aprobare consiliului concluziile sale.
c) (i) Conferinţa are un interes major în consultarea Organizaţiei Europene pentru Cooperare Economicã în probleme legate de transportul european interior de importanta economicã generalã şi, de asemenea, în consultarea altor organizaţii la care se face referire în alin. a) de mai sus în legatura cu probleme legate de transportul în domeniile respective. Aceasta consultare se realizeazã, pe cît posibil, pe baza de reciprocitate.
(ii) Dacã Organizaţia Europeanã pentru Cooperare Economicã considera ca o problema studiata de cãtre conferinţa este de interes economic general, ea poate cere în unanimitate sa fie consultata, intelegindu-se ca şi conferinţa poate cere, în aceleaşi condiţii, sa fie consultata de cãtre Organizaţia Europeanã pentru Cooperare Economicã în probleme care sînt de competenta sa.
ART. 12
Reguli de procedura
1. Regulile de procedura anexate la prezentul protocol vor guverna lucrãrile conferintei.
2. Prin decizie unanima consiliul poate revizui sau completa regulile de procedura.
ART. 13
Amendamente
Orice amendamente aduse acestui protocol pot fi adoptate de cãtre consiliu, miniştrii trebuind sa se pronunţe în unanimitate şi avînd depline puteri din partea guvernelor lor.
Orice astfel de amendamente vor intra în vigoare cînd toate guvernele membre le vor aproba.
ART. 14
Semnarea, ratificarea şi intrarea în vigoare
1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare, la Bruxelles, pînã la 1 mai 1954, tuturor guvernelor reprezentate la Conferinţa Europeanã a Ministrilor de Transport, ţinuta la Bruxelles în perioada 13 – 17 octombrie 1953.
2. Oricare dintre aceste guverne poate deveni parte contractantã a prezentului protocol: a) prin semnare fãrã rezerva de ratificare;
b) prin semnare sub rezerva ratificãrii, urmatã de ratificare.
3. În cazurile la care se referã paragraful 2 b) de mai sus, instrumentele de ratificare vor fi depozitate pe lîngã Guvernul belgian şi vor intra în vigoare dupã depozitare. Guvernul belgian va anunta guvernele la care se face referire în paragraful 1 de mai sus în legatura cu depozitarea instrumentelor de ratificare.
4. Prezentul protocol va intra în vigoare cînd 6(şase) guverne l-au aprobat fie prin semnare fãrã rezerva ratificãrii, fie prin semnare urmatã de ratificare, dupã caz. Pentru fiecare guvern care, dupã intrarea în vigoare a prezentului protocol, îl va semna fãrã rezerva ratificãrii sau îl va ratifica, protocolul va intra în vigoare în momentul semnãrii sau al ratificãrii.
5. Cu toate acestea, pînã la intrarea în vigoare a acestui protocol, acele guverne care l-au semnat sub rezerva ratificãrii convin, pentru a evita orice intirziere, sa îl punã în aplicare de la semnarea sa, cu titlu provizoriu, în mãsura în care reglementãrile lor constituţionale permit aceasta.
ART. 15
Aderare
1. Oricare guvern european nesemnatar poate deveni parte contractantã la prezentul protocol prin aderare la acesta, dupã ce cererea sa de a deveni membru al conferintei a fost aprobatã în unanimitate de cãtre consiliu.
2. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngã Guvernul belgian şi aderarea va produce efecte dupã depozitare.
ART. 16
Denunţare
Oricare guvern membru poate denunta prezentul protocol prin prezentarea unui preaviz de 6(şase) luni Guvernului belgian, care îl va notifica celorlalte guverne membre.
Fata de cele de mai sus, plenipotenţiarii desemnaţi mai jos, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Bruxelles la 17 octombrie 1953, în limbile engleza şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi autenticitate, într-un singur exemplar care va fi depozitat în arhivele Guvernului belgian, prin intermediul cãruia copiile certificate vor fi comunicate tuturor guvernelor participante.

REGULI DE PROCEDURA
ale Conferintei Europene a Ministrilor de Transport

ART. 1
Consiliul
a) Consiliul va alege, cu acordul majoritãţii membrilor prezenţi, un birou compus dintr-un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
Acest birou va fi, în principiu, reales anual şi va rãmîne în funcţie pînã la alegerea noului birou.
b) În mod normal, preşedintele anterior va fi înlocuit cu vicepreşedintele anului precedent, iar acesta, de al doilea vicepreşedinte.
c) Dacã în perioada mandatului sau, unui membru al biroului îi înceteazã calitatea de ministru al transporturilor în cadrul propriului guvern, va fi înlocuit de ministrul care îl succede în funcţie.
ART. 2
În principiu, consiliul se va reuni cel puţin o data pe an, la cererea preşedintelui. În plus, o întrunire a consiliului va fi convocatã de cãtre preşedinte la cererea expresã a nu mai puţin de o treime din membri.
ART. 3
Comitetul
Biroul comitetului este compus dintr-un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Pentru a asigura strinsa cooperare între biroul consiliului şi comitet, preşedintele şi vicepreşedinţii comitetului vor fi adjunctii preşedintelui şi ai vicepreşedintelui consiliului.
ART. 4
Comitetul se va întruni cît de desconsidera necesar şi, în orice caz, la fiecare sesiune a consiliului.
În plus, o intilnire a comitetului se va stabili de cãtre preşedinte la cererea sau cu acordul a nu mai puţin de o treime din membri.
ART. 5
În afarã de cazul în care consiliul decide altfel, intilnirile atît ale consiliului, cît şi ale comitetului nu vor fi publice.
ART. 6
Grupurile restrînse
Grupurile restrînse formate conform art. 8 al protocolului vor determina propriile lor metode de lucru.
ART. 7
Ordinea de zi
a) Înainte de orice intilnire a consiliului sau a comitetului, biroul interesat va redacta o ordine de zi provizorie.
b) La primul punct al ordinii de zi va fi o discuţie asupra mãsurilor luate de cãtre ţãrile membre de a implementa concluziile conferintei.
c) Ordinea de zi provizorie va fi pusã la dispoziţia tuturor membrilor cu minimum 6 saptamini înainte de data fiecãrei sesiuni a consiliului şi cu minimum 3 saptamini înainte de data fiecãrei sesiuni a comitetului.
d) La deschiderea fiecãrei sesiuni, fiecare membru va avea dreptul sa facã o propunere pe ordinea de zi provizorie. Dupã aceasta, ordinea de zi va fi adoptatã de majoritatea membrilor prezenţi.
ART. 8
Votarea
Rezoluţiile adoptate de consiliu sau de comitet privind probleme de procedura în legatura cu progresul obţinut în munca vor fi adoptate de majoritatea membrilor prezenţi, dacã nu exista alte dispoziţii contrare.
ART. 9
Cvorumul
Pentru orice reuniune a consiliului sau a comitetului, cvorumul este îndeplinit atunci cînd doua treimi din membri sînt prezenţi sau reprezentaţi.
ART. 10
Procese – verbale
Vor fi întocmite procese-verbale la toate intilnirile consiliului şi ale comitetului.
ART. 11
Audieri
În cazul în care conferinţa ia în discuţie un subiect care intra în competenta unei organizaţii internaţionale, pot fi fãcute aranjamente de cãtre comitet, cu aprobarea majoritãţii acestuia, pentru a lua cunostinta de punctul de vedere al acestei organizaţii.
ART. 12
Dispoziţii diverse
Cu excepţia cazului în care biroul consiliului sau al comitetului nu decide altfel, documentele elaborate de conferinţa nu sînt comunicate decît guvernelor membre sau asociate. ART. 13
Biroul consiliului poate, cu acordul consiliului, sa publice comunicate de presa privind lucrãrile conferintei.


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

5 + 4 =